Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 268/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-03-30

Sygn. akt I C 268/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

Stażysta Kalina Rzepecka-Tomczyk

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa D. S.K.A. z siedzibą w W.

przeciwko J. W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego J. W. na rzecz powoda D. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 1476,- ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć ) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2014r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego J. W. na rzecz powoda D.S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 631,98 (sześćset trzydzieści jeden złotych 98/100 ), tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I C 268/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 30 marca 2017r.

Powód D. spółka komandytowo-akcyjna wniósł pozew przeciwko J. W. domagając się zasądzenia od pozwanego kwoty 1812,67 złotych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż na żądaną kwotę składają się należności z tytułu umowy zawartej przez pozwanego z p.spółka z o.o. o założenie witryny internetowej oraz skapitalizowanych odsetek za okres od dnia wymagalności roszczenia do dnia wniesienia pozwu. Powód przedmiotową wierzytelność nabył na podstawie cesji.

W dniu 11 czerwca 2014r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydany został nakaz zapłaty, w którym pozwany został zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda całości należności dochodzonej w pozwie.

W sprzeciwie od wyżej wymienionego nakazu pozwany wniósł o oddalenie powództwa wskazując, iż pomiędzy nim a powodem nie doszło do zawarcia umowy. Ponadto pozwany zaprzeczył jakoby otrzymywał od powoda faktury za wykonaną usługę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Pozwany w toku rozmowy telefonicznej zawarł w dniu 14 grudnia 2014r. z p. spółka z o.o. umowę na podstawie, której zobowiązał się do zapłaty na rzecz powoda kwoty 123,- złotych miesięcznie za założenie witryny internetowej informującej o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy. Wierzyciel pierwotny wykonał stronę internetową, natomiast pozwany nie uregulował zobowiązania wynikającego z umowy z dnia 14 grudnia 2011r..

Dowód: nagranie rozmowy telefonicznej płyta CD k. 100, wydruk strony internetowej k. 166-172, przesłuchanie powoda e-protokół rozprawy z dnia 22 marca 2017r. - 00:15:24-00:30:56, płyta CD k. 179.

Powód nabył wierzytelność wynikającą z przedmiotowej umowy na podstawie cesji.

Dowód: umowa przelewu wierzytelności k. 73-86.

Powyższy stan faktyczny, który był częściowo niesporny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu, nagrania rozmowy telefonicznej oraz przesłuchania pozwanego. Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego, jakoby w trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 14 grudnia 2012r. nie doszło do zawarcia umowy. Z nagrania rozmowy telefonicznej, której autentyczności pozwany nie kwestionował, wynika jednoznacznie, iż zawarł on umowę o prowadzenie strony internetowej. Pozwany nie tylko potwierdził, że wyraża zgodę na zawarcie umowy, ale również ustalał terminy rozpoczęcia płatności, co niezbicie świadczy o tym, iż miał świadomość, że zaciąga zobowiązanie.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Na wstępie należy wskazać, iż spór w niniejszej sprawie toczy się pomiędzy przedsiębiorcami i dotyczy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dlatego też w sprawie nie znajdują zastosowania uregulowania dotyczące konsumentów.

Umowę łączącą pozwanego z wierzycielem pierwotnym należy zakwalifikować jako umowę o dzieło ( art. 627 kc ). Z tytułu tej umowy pozwany zobowiązany jest do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. W niniejszej sprawie jest to kwota 1476,- złotyh ( 12 x 123,- złotych ).

W związku z powyższym pozwany w pkt 1 wyroku zobowiązany został do zapłaty kwoty 1476,- złotych.

W pozostałym zakresie żądanie powoda podlegało oddaleniu. Powód żądał skapitalizowanych odsetek za okres od dat wskazanych na wystawionych przez wierzyciela pierwotnego fakturach do dnia wniesienia pozwu. Strony nie ustaliły w umowie terminu płatności, a powód nie udowodnił, że wierzyciel pierwotny doręczył pozwanemu przedmiotowe faktury, tym samym nie wykazał, iż wezwał pozwanego do zapłaty. W związku z powyższym w pkt 2 wyroku orzeczono o oddaleniu żądania zapłaty skapitalizowanych odsetek za okres do dnia wniesienia pozwu.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 98 kpc mając na względzie odpowiedzialność za wynik procesu. Żądanie powoda nie zostało uwzględnione jedynie w zakresie skapitalizowanych odsetek od należności głównej za okres do dnia wniesienia pozwu, dlatego też to pozwanego jako stronę przegrywającą należało obciążyć kosztami procesu poniesionymi przez powoda. W związku z powyższym zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 631,98 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: