Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 2288/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-06-09

POSTANOWIENIE

Dnia 09.06.2017r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Krzysztof Kędzia

po rozpoznaniu w dniu 09.06.2017 r. w Kalisz

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa w K.
przeciwko: (...) s.r.o. w K.
o zapłatę
postanawia:

1.  odrzucić pozew,

2.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 136,30 euro tytułem zwrotu wydatków.

SRR Krzysztof Kędzia

UZASADNIENIE

W dniu 29.12.2016 roku pełnomocnik powoda złożył pozew przeciw ko pozwanemu w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń o zapłatę kwoty 1.790,00 euro z ustawowymi odsetkami. W uzasadnieniu pozwu podano, że powód zawarł z pozwanym umowę na międzynarodowy przewóz towarów. Pozwany bezpodstawnie jednostronnie anulował zlecenie transportowe. W związku z tym powód obciążył pozwanego kwotą 1.750.00 euro z tytułu nie wywiązania się ze zlecenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany, przed wdaniem się w spór, zgłosił zarzut braku jurysdykcji krajowej polskiego sądu.

Z uwagi na to, że przewóz odbywał się na trasie międzynarodowej spór powinien być rozstrzygany na podstawie przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r.

W myśl art. 31 ust. 1 Konwencji, we wszystkich sporach, które wynikają z przewozów podlegających z niniejszej Konwencji, powód może wnosić sprawę do sądów umawiających się krajów, określonych przez strony w drodze wspólnego porozumienia, a ponadto do sądów kraju, na którego obszarze:

a)  pozwany ma stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę lub filię albo agencję, za której pośrednictwem zawarto umowę o przewóz, albo

b)  znajduje się miejsce przejęcia towaru do przewozu lub miejsce jego dostaw y, i nie może wnosić straw' do innych sądów.

W ocenie Sądu zarzut pozwanego jest zasadny. Przedłożone do akt sprawcy zlecenie transportowe nie przewidywało wyłącznej jurysdykcji Sądu Rejonowego w Kaliszu. Pozwany nie potwierdził, aby otrzymał od powoda Ogólne Warunki Zleceniobiorcy (OW), z których wynika, że przedmiotowe zlecenie transportowe odbywa się wyłącznie na zasadach wskazanych w tych warunkach. Powód nie wykazał, aby doręczono w trakcie negocjacji te warunki. Zapewnienia powoda są gołosłowne.

Skoro pozwany nie zaakceptował ogólnych warunków', to nie można uznać, że strony umówiły się na rozpoznawanie sporów, wynikłych na tle realizacji przedmiotowego zlecenia transportowego, przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Zgodnie z art. 1099 § I k.p.c. Sąd bierze pod uwagę brak jurysdykcji krajowej w każdym stanie sprawy, a w razie braku jurysdykcji krajowej odrzuca pozew. Pozwany zgłosił brak jurysdykcji krajowej przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Wobec braku jurysdykcji krajowej sądu polskiego powództwo podlega odrzuceniu. Mając na uwadze orzeczono jak w pkt I sentencji postanowienia.

O kosztach postanowiono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Powód przegrał spór w całości i dlatego został obciążony kosztami opłaty sądowej. Pozwany natomiast poniósł koszty związane tłumaczeniem pism w wysokości 136,30 euro. Koszt porady prawnej nie podlega zwrotu, gdyż nie przedłożono pełnomocnictwa procesowego dla profesjonalnego pełnomocnika.

SSR K. Kędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Atłas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kędzia
Data wytworzenia informacji: