Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1052/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-02-08

Sygnatura akt: V GC 1052/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 08 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska – Bruś

Protokolant: Anna Woźniakowska

po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2017 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa – (...) Spółki jawnej w Mroczeniu

przeciwko – S. K.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powoda (...) Spółki jawnej w Mroczeniu kwotę 968,67 złotych (dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 28 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30,00 złotych (trzydzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 377,00 złotych (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Magdalena Berczyńska – Bruś

Sygn. akt V GC 1052/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka jawna z siedzibą w Mroczeniu wniósł w dniu 7 maja 2016 roku pozew przeciwko pozwanemu S. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zasądzenie kwoty 968,67 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 28 listopada 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż źródło dochodzonego roszczenia pieniężnego stanowi umowa sprzedaży. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej powód dokonał sprzedaży mebli na rzecz pozwanego. Towar został wydany pozwanemu, który odebrał go bez zastrzeżeń. Ponieważ pozwany nie uregulował w terminie części należności z powyższego tytułu w kwocie 968,67 złotych, powód podjął próbę polubownego dochodzenia roszczenia i wezwał pozwanego do dobrowolnego spełnienia świadczenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Do dnia wniesienia pozwu pozwany nie zapłacił powodowi kwoty 968,67 złotych, a wezwanie do zapłaty pozostało bez odpowiedzi z jego strony.

Do pozwu załączono fakturę VAT oraz wezwanie pozwanego do zapłaty.

W dniu 23 maja 2016 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu V Wydziale Gospodarczym wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazała pozwanemu zapłacić na rzecz powoda 968,67 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 28 listopada 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 294,50 złotych tytułem kosztów procesu.

W wyznaczonym terminie pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym przedmiotowy nakaz zapłaty zaskarżył w całości oraz wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów postępowanie według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu wskazał, iż nie uznaje dochodzonej przez powoda kwoty w całości, zaś na podstawie załączonych dokumentów pozwany nie był w stanie ustalić, czy otrzymał od powoda ilość towaru wskazanego w fakturze stanowiącej podstawę pozwu.

W odpowiedzi na sprzeciw - piśmie procesowym z dnia 12 sierpnia 2016 roku powód podtrzymał twierdzenia i wnioski zawarte w pozwie. Wbrew treści sprzeciwu meble zostały wydane pozwanemu, który odebrał je bez zastrzeżeń. Dostawa nastąpiła w salonie meblowym pozwanego w W. przy ul. (...). Okoliczności te potwierdza i dokumentuje wystawiona przez powoda i podpisana przez dyrektora ds. handlowych (...) A. K. (osobę upoważnioną przez pozwanego) faktura VAT nr (...) z dnia 27.11.2014r. na kwotę 2.448,43 zł wskazująca termin płatności na 27 listopada 2014r. Płatność za towar wobec braku gotówki w chwili dostawy, miała nastąpić przelewem. Dochodzona wierzytelność jest bezsporna ponieważ pozwany nie kwestionował wcześniej wysokości otrzymanej faktury, w części uregulował cenę, odebrał zamówiony towar bez zastrzeżeń ani też nie zgłaszał do niego żadnych reklamacji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 listopada 2014r. powód wystawił wobec pozwanego fakturę VAT nr (...) z tytułu sprzedaży wyrobów meblarskich w postaci komody, szafy, regałów i półek na kwotę 2.448,43 złotych płatną gotówką do dnia 27 listopada 2014r. Odręcznym dopiskiem dyrektora ds. handlowych pozwanego A. K. zmieniono sposób zapłaty na przelew. Ona również potwierdziła odbiór faktury.

Dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 27.11.2014 roku (k. 11 akt)

Powód pismem z dnia 22 stycznia 2015 roku wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 968,67 złotych z tytułu wystawionej faktury VAT nr: (...) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania na rachunek wierzyciela. Pismo zostało nadane przy pomocy operatora pocztowego w dniu 23 stycznia 2015 roku.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 22.01.2015 roku z potwierdzeniem

nadania (k. 12 - 13)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dokumentów.

Sąd na podstawie art. 302 § 1 k.p.c. pominął dowód z zeznań stron z uwagi na ich nieobecność na rozprawie w dniu 8 lutego 2017 roku i po wcześniejszym oddaleniu wniosku pozwanego o usprawiedliwienie jego nieobecności z powodu choroby. Pozwany powtórnie wnosił o odroczenie rozprawy załączając jedynie kopię zaświadczenia lekarskiego. Zgodnie zaś z art. 2141 § 1 k.p.c. usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postepowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego. Pozwany dwukrotnie był pouczony o tym obowiązku.

Sąd zważył co następuje:

Strony łączyła umowy sprzedaży, przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art.535 kodeksu cywilnego).

Postępowanie dowodowe wykazało, że powód sprzedał pozwanemu towary w ilościach i za cenę wyszczególnioną w fakturze VAT załączonej do pozwu.

Faktura VAT jest jedynie dokumentem rozliczeniowo – księgowym, ale potwierdza również warunki umowy łączącej strony. Faktura została podpisana przez przedstawiciela pozwanego, a odręczny dopisek o zmianie sposobu zapłaty potwierdza oświadczenie powoda, że wbrew umowie, z uwagi na brak pieniędzy pozwany nie zapłacił gotówką za meble przy ich dostawie i sposób płatności zmieniono na przelew. Pozwany nie kwestionował prawidłowości wystawionego dokumentu po jego otrzymaniu, nie kwestionował ilości i jakości zakupionych wyrobów. Dokonał nawet zapłaty większej części należności z niej wynikającej, w wyjątkiem kwoty dochodzonej pozwem. Pozwany dopiero w sprzeciwie od nakazu zapłaty zakwestionował otrzymanie towaru w niej wymienionego. Okoliczność nie uznania zasadności wystawienia faktury załączonej do pozwu nie została poparta żadnymi dowodami. Jedynym wnioskiem dowodowym pozwanego był wniosek o przesłuchanie stron, jednakże pozwany dwukrotnie nie stawił się na wyznaczoną w tym celu rozprawę bez usprawiedliwienia.

Postępowanie dowodowe wykazało więc, że powód prawidłowo wykonał ciążące na nim obowiązki wynikające z umowy sprzedaży. Przeniósł na pozwanego własność zakupionych przez niego towarów i wydał mu je. Obowiązkiem pozwanego była zapłata ceny. Pozwany nie wykonał tego obowiązku w całości.

Powództwo podlegało więc uwzględnieniu. Uwzględnieniu podlegało również żądanie powoda zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności faktur.

Jeżeli bowiem dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 § 1 k.c.).

O kosztach postępowania rozstrzygnięto zgodnie z wynikającą z art. 98 k.p.c. zasadą odpowiedzialności za wynik procesu i obciążono nimi w całości przegrywającego sprawę pozwanego. Na koszty, których zwrot należał się powodowi od pozwanego złożyła sią opłata sądowa od pozwu w kwocie 30 zł i wynagrodzenie jego pełnomocnika ustalone w oparciu o § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych – Dz.U. z 2015, poz.1804 wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

/-/SSR Magdalena Berczyńska-Bruś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Atłas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Berczyńska – Bruś
Data wytworzenia informacji: