Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 799/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2018-01-23

Sygn. akt II Cz 799/17

POSTANOWIENIE

K., dnia 23 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Henryk Haak

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w B., M. W.

z udziałem B. L. i M. L.

o podział majątku wspólnego

w przedmiocie zażalenia M. W.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt I Ns 213/15

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Mokras SSO Henryk Haak SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 799/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kępnie oddalił wniosek wnioskodawczyni M. W. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego uczestników postępowania B. L.
i M. L. z ograniczeniem do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną nr (...) położonej w K. objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kępnie (...) poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w kwocie 84.082,65 zł na nieruchomości będącej przedmiotem wniosku w celu zabezpieczenia wierzytelności wnioskodawczyni wobec uczestnika postępowania M. L. wynikających
z nakazów zapłaty z 2015 r.

W uzasadnieniu podano, że wnioskodawczyni nie uprawdopodobniła jednej
z przesłanek udzielenia zabezpieczenia roszczenia w postaci istnienia interesu prawnego
w jego udzieleniu, skoro dochodzone roszczenie jest roszczeniem niepieniężnym, które ma doprowadzić do orzeczenia o podziale tej nieruchomości pomiędzy uczestników postępowania, a wnioskodawczyni nie wskazuje na okoliczności, z których wynikałoby, że brak ustanowienia hipoteki na nieruchomości objętej wnioskiem o zabezpieczenie uniemożliwi w przyszłości wykonanie - ewentualnego - korzystnego dla niej postanowienia
w sprawie o podział majątku. W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy skonstatował, że brak żądanego zabezpieczenia nie może więc niekorzystnie wpłynąć na zapewnienie skuteczności przyszłego rozstrzygnięcia sądowego dokonującego podział majątku.

Zażalenia na powyższe orzeczenie złożyła wnioskodawczyni M. W., zaskarżając postanowienie w całości.

Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu:

- naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy,
tj. art. 736 § l ust. 2 k.p.c., poprzez błędne przyjęcie, że uprawniona nie uprawdopodobniła okoliczności uzasadniających wniosek o udzielenie zabezpieczenia, co w konsekwencji doprowadziło do nieudzielenia należnej jej ochrony prawnej,

- naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy,
tj. art. 730 1 § l i 2 k.p.c., poprzez błędne przyjęcie, że uprawniona nie
uprawdopodobniła interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Wskazując na powyższe zarzuty, skarżąca wniosła o:

- zmianę zaskarżonego postanowienia i udzielenie zabezpieczenia roszczenia uprawnionej na czas trwania niniejszego postępowania poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w kwocie 84.082,65 zł na nieruchomości gruntowej uczestników postępowania, stanowiącej działkę budowlaną nr (...), o powierzchni 0,0557 ha, położonej w miejscowości K., dla której Sąd Rejonowy w Kępnie, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr (...),

- doręczenie uprawnionej w trybie art. 743 § l k.p.c. postanowienia zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności,

- zasądzenie przez Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie obowiązanych na rzecz uprawnionej zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego, w tym kosztów zastępstwa prawnego, wg norm przepisanych, a ponadto zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego w kwocie 930,- zł, w tym kosztów zastępstwa prawnego
w kwocie 900,- zł, ewentualnie - o uchylenie zaskarżonego postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, oraz zasądzenie przez Sąd I instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie od obowiązanych na rzecz uprawnionego zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego według norm przepisanych, a ponadto zwrotu ww. kosztów postępowania zażaleniowego.

Nadto, na podstawie art. 368 § l pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., skarżąca wniosła o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z aktualnego wydruku KW
nr KZlE/ (...) z dnia 8 listopada 2017 r. na okoliczność dochodzenia przeciwko obowiązanemu licznych wierzytelności oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a tym samym zasadności udzielenia zabezpieczenia roszczenia wnioskodawczyni.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni M. W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego uczestników postępowania B. L. i M. L. z ograniczeniem do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną nr (...) położonej w K. i objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Kępnie (...) poprzez ustanowienie na przedmiotowej nieruchomości hipoteki przymusowej.

Analiza treści księgi wieczystej (...) wskazuje, że stanowi ona współwłasność M. L. i B. L., w (...) części na rzecz każdego z nich, na podstawie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Kępnie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej z dnia 29 stycznia 2013 r., wydanego w sprawie
o sygn. akt III RC 172/12. Ujawnienie tej okoliczności nastąpiło poprzez wpis dokonany
w dniu 10 maja 2017 r.

Należy uznać, że wierzytelność powstała po zniesieniu wspólności ustawowej, obciążająca tylko jednego z małżonków, może stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej jedynie na udziale dłużnika w prawie własności nieruchomości (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 06.09.1996 r., III CZP 97/96, OSNC 1996, Nr 12, poz. 158).

W tym stanie rzeczy zasadnie Sąd Rejonowy oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na całej nieruchomości.

Już powyższe skutkowało brakiem możliwości uwzględnienia zażalenia, niezależnie od oceny trafności podnoszonych w nim zarzutów.

Dlatego, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.,
Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Henryk Haak SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Barbara Mokras
Data wytworzenia informacji: