Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 681/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-11-03

Sygn. akt II Cz 681/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 3 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Henryk Haak

Sędziowie: SSO Paweł Szwedowski

SSO Marian Raszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą we W.

z udziałem G. P.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela

w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt I Co 2144/14

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.


Sygn. akt II Cz 681/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 25 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 grudnia 2006 r. wydanemu w sprawie o sygnaturze akt VII Nc 2468/06 w związku z przejściem uprawnień wynikających z tego tytułu na wnioskodawcę.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że wnioskodawca dołączył do wniosku przedmiotowy nakaz zapłaty, umowę sprzedaży wierzytelności z dnia 18 czerwca 2012 r. zawartą pomiędzy (...) S.A. w W. (następcą prawnym pierwotnego wierzyciela (...) z o.o. w W.) a wnioskodawcą, a także kserokopię listy sprzedawanych wierzytelności objętych umową, w której wymienione jest imię i nazwisko dłużnika G. P., jego adres, numer PESEL i numer sprawy VII Nc 2468/06, bez wskazania Sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Rejonowy zważył, że przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty nie mogą stanowić podstawę nadania klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 § 1 k.p.c., zgodnie z którym, przejście uprawnień wynikających z tytułu egzekucyjnego winno być wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Zdaniem Sądu I instancji, nie wnikając w prawidłowość potwierdzeń podpisów pod umową przelewu wierzytelności, stwierdzić należy, że wnioskodawca nie wykazał, by umowa przelewu wierzytelności dotyczyła należności wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu w sprawie o sygnaturze akt VII Nc 2468/06 przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył wnioskodawca zarzucając naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez powierzchowną i nie wszechstronną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego i w konsekwencji przyjęcie, że z przedłożonych przez wierzyciela dokumentów nie wynika przejście praw z wierzytelności stwierdzonej nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie VII Nc 2468/06, jak również naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji przyjęcie, że wierzyciel nie wykazał w dostateczny sposób przejścia na jego rzecz wierzytelności wynikającej z przedmiotowego nakazu zapłaty, podczas gdy przejście uprawnień wynikających z powyższego tytułu egzekucyjnego zostało wykazane przez wierzyciela umową cesji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ustanowionego w sprawie radcę prawnego, zawierające wszelkie niezbędne dane pozwalające zidentyfikować wierzytelność będącą przedmiotem sprzedaży, tj. zgodnie z wymogami z art. 788 k.p.c.

W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i nadanie przedmiotowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na wnioskodawcę oraz przyznanie na rzecz wierzyciela kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Nie wnikając w kwestię prawidłowości podpisów pod umową przelewy wierzytelności z dnia 18 czerwca 2012 r., należy uznać za słuszne stanowisko Sądu I instancji, że na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów nie można przyjąć, iż wnioskodawca wykazał w dostateczny sposób przejście na siebie uprawnień wynikających z tytułu egzekucyjnego - nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie VII Nc 2468/06. Jak słusznie zauważył Sąd a quo , w przedłożonym przez wnioskodawcę Załączniku nr 1 do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 18 czerwca 2012 r. wskazane jest, że przedmiotem sprzedaży jest m.in. wierzytelność przysługująca pierwotnemu wierzycielowi – (...) S.A. w W. wobec dłużnika G. P., z podaniem jego numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz numeru sprawy, w której wydano tytuł egzekucyjny. Nadto – jak zasadnie wskazał skarżący – w przedmiotowym Załączniku zostały podane m.in. kwoty należności głównej i kosztów procesu, tożsame z kwotami widniejącymi na nakazie zapłaty wydanym w sprawie VII Nc 2468/06. Wbrew zarzutowi skarżącego, nie można jednak uznać, że na podstawie tych dokumentów nie ulega wątpliwości, iż wierzytelność wskazana w wykazie wierzytelności stanowiącym integralną część umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 14 grudnia 2006 r. wynika z nakazu zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie VII Nc 2468/06. Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko Sądu Rejonowego, według którego brak wyszczególnienia w Załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy sprzedaży wierzytelności sądu, który wydał przedmiotowy tytuł egzekucyjny, rodzi uzasadnione wątpliwości, czy wskazany przez wnioskodawcę tytuł egzekucyjny jest tożsamy z tytułem wymienionym w przedmiotowym Załączniku, pomimo wskazania sygnatury sprawy, w której tytuł egzekucyjny został wydany, jak również kwot należności. Nie można bowiem jednoznacznie wykluczyć, że w innym sądzie toczyła się sprawa pod tą samą sygnaturą wobec tego samego pozwanego G. P..

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż Sąd I instancji zasadnie oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 grudnia 2006 r. wydanemu w sprawie o sygnaturze akt VII Nc 2468/06 na rzecz wnioskodawcy (...) S. A. we W. w związku z przejściem na niego uprawnień wynikających z tego tytułu na podstawie art. 788 § 1 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Paweł Szwedowski
Data wytworzenia informacji: