Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 515/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-09-14

Sygn. akt II Cz 515/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 14 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Henryk Haak

Sędziowie: SSO Paweł Szwedowski (spr.)

SSO Marian Raszewski

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku P. J.

z udziałem Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta K.

o zasiedzenie

w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy

na punkt 2. postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt I Ns 31/13

p o s t a n a w i a :

I.  zmienić punkt 2. zaskarżonego postanowienia i nadać mu następujące brzmienie: „2. zasądzić od uczestnika postępowania Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta K. na rzecz wnioskodawcy P. J. kwotę 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania”;

II.  oddalić zażalenie w pozostałym zakresie;

III.  obciążyć wnioskodawcę i uczestnika postępowania kosztami postępowania zażaleniowego w zakresie przez nich poniesionym.

Sygn. akt II Cz 515/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu obciążył kosztami postępowania wnioskodawcę i uczestnika postępowania kosztami postępowania w zakresie przez nich poniesionymi.

W uzasadnieniu wskazał, że w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 520 § 1 k.p.c.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca zarzucając jemu naruszenie art. 520 § 3 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy okoliczności sprawy w sposób jednoznaczny przemawiały za zastosowaniem tego przepisu, oraz naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie w treści uzasadnienia motywów zastosowania art. 520 § 1 k.p.c., a nadto błędną interpretację i przyjęcie, że zachodzą przesłanki do niezasądzenia na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.

Mając na uwadze powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania w kwocie 5.350,58 zł, w tym kwoty 1.200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego, oraz poprzez zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie uczestnik postępowania wniósł o jego oddalenie w całości oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zażaleniowym według norm prawem przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Stosownie do art. 520 § 1 k.p.c. każdy uczestnik postępowania nieprocesowego ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Oznacza to, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty połączone z jego działaniem lub z czynnościami sądu podjętymi w jego interesie.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział odstępstwo m.in. w art. 520 § 3 k.p.c. według którego, jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika.

O sprzeczności interesów uczestników można mówić, gdy występują w tym postępowaniu jako swego rodzaju przeciwnicy w zakresie żądania rozpoznawanego w tym postępowaniu.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wystąpił o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. Należy uznać za słuszne stanowisko wnioskodawcy, że w takim przypadku znajdzie zastosowanie dyspozycja art. 520 § 3 k.p.c. z uwagi na naturalną w tym wypadku sprzeczność co do wyniku sprawy oczekiwanego przez wnioskodawcę i uczestnika postępowania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26.07.2012 r., II CZ 86/12, LEX nr 1228797), co uzasadnia zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania.

Należy jednak przyznać rację twierdzeniu uczestnika postępowania, wyrażonemu w odpowiedzi na zażalenie, że w niniejszej sprawie profesjonalny pełnomocnik wnioskodawcy wniósł jedynie o zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

W tym stanie rzeczy zasadne jest jedynie zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Z uwagi na niemożność wyjścia poza żądanie, wysokość ta winna być zasądzona w żądanej kwocie 1.200,00 zł, pomimo tego, że wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie została ustalona na kwotę 100.000,00 zł (§ 8 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 461)

Z uwagi na powyższe, należało - na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. - orzec jak w pkt I sentencji, a w pozostałym zakresie oddalić zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Marian Raszewski
Data wytworzenia informacji: