Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 246/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-05-16

Sygn. akt II Cz 246/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 16 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Henryk Haak

Sędziowie: S.S.O. Wojciech Vogt

S.S.O. Marian Raszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko W. P.

o alimenty

w przedmiocie zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie

z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt III RC 19/16

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

S.S.O. Wojciech Vogt S.S.O. Henryk Haak S.S.O. Marian Raszewski

Sygn. akt II Cz 246/16

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 23 marca 2016 r. zwrócono wniosek powódki M. P.
o udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego.

W uzasadnieniu wskazano, że powódka w zakreślonym terminie nie uzupełniła jego braków formalnych, tj. nie uprawdopodobniła możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła powódka zaskarżając je w całości
i domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu wskazano, że powódka ma bardzo utrudniony kontakt z pozwanym i podała wszystkie wiadome jej informacje dotyczące stanu majątkowego i dochodowego pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że w myśl art. 736 § 1 k.p.c. wniosek
o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach
o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Z uwagi na szczególną regulację zawartą
w art. 753 § 1 k.p.c. do zabezpieczenia alimentów nie jest potrzebne uprawdopodobnienie przez uprawnionego interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawniony nie musi zatem wykazywać, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie wyroku zasądzającego alimenty. Tym samym powódka zobowiązana była jedynie do uprawdopodobnienia istnienia, tj. zasadności, dochodzonego roszczenia. Obejmuje ono oczywiście uprawdopodobnienie wszelkich przesłanek prowadzących do powstania roszczenia, czyli istnienia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych lub majątkowych po stronie obowiązanego (art. 135 § l k.r.o.).

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż powódka uprawdopodobniła istnienie własnych usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości zarobkowych i dochodowych swojej matki, która obecnie ponosi całość kosztów związanych z utrzymaniem powódki. M. P. wskazała również okoliczności dotyczące sytuacji dochodowej zobowiązanego – pozwanego wskazując, że zatrudniony jest w salonie (...) w K. na stanowisku mechanika samochodowego. Ponadto w piśmie procesowym datowanym na 18 marca 2016 r. (k. 34) podała, że pozwany zobowiązał się do dobrowolnego łożenia na rzecz powódki kwoty 400 zł miesięcznie.

W ocenie Sądu Okręgowego nie sposób uznać, że wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia nie spełnia wymogów określonych w art. 736 § 1 pkt 2 k.p.c., co wydaje się legło u postaw zaskarżonego zarządzenia. Zarówno w pozwie, jak i w piśmie na zarządzenie
o uzupełnienie braków formalnych wniosku o udzielenie zabezpieczenia powódka wyczerpująco opisała wszystkie wiadome jej okoliczności dotyczące sytuacji majątkowej
i dochodowej pozwanego, wskazując również na brak możliwości uzyskania bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie, co wynika przede wszystkim z jej obecnie złych relacji z ojcem. Obiektywnie zatem oceniając te okoliczności powódka wyczerpała dostępne jej instrumenty, które pozwoliłyby sprostać bardzo formalistycznym wymaganiom wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Nie ulega wątpliwości, że w tych okolicznościach ewentualne niewystarczające wskazanie którejkolwiek z przesłanek udzielenia zabezpieczenia może znaleźć odzwierciedlenie jedynie w merytorycznym rozpoznaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Na marginesie zauważyć należy, że skoro w ocenie Przewodniczącego przedstawione przez powódkę wyjaśnienia są niewystarczające charakter roszczenia dochodzonego
w niniejszej sprawie, w tym również szczególna ochrona jaką ustawodawca otacza osoby uprawnione do alimentacji, umożliwia bądź wyznaczenie rozprawy celem rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, czemu nie sprzeciwia się brzmienie art. 735 § 1 k.p.c., bądź doręczenie pozwanemu odpisu wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zobowiązując
go do ustosunkowania się do jego treści.

Mając na uwadze powyższe rozważania na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

S.S.O. Wojciech Vogt S.S.O. Henryk Haak S.S.O. Marian Raszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: