Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 481/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gorlicach z 2016-09-20

Sygn. akt: I C 481/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Joanna Zaryczny

Protokolant:

sekr. Aldona Pierz

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 roku w Gorlicach

sprawy z powództwa A. M. (1), M. M. (1), W. W. (1), J. M. (1)

przeciwko M. D., E. D., K. Z., G. Z.

o ochronę własności

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powodów A. M. (1), M. M. (1), W. W. (1), J. M. (1) solidarnie na rzecz pozwanych M. D., E. D., K. Z., G. Z. solidarnie kwotę 257,00zł (dwieście pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu - zastępstwa procesowego.

SSR Joanna Zaryczny

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok

2.  kal. 3 tyg.

G., dnia 20.09.2016r.

SSR Joanna Zaryczny

UZASADNIENIE

do wyroku Sądu Rejonowego w Gorlicach

z dnia 20.09.2016r.

do sygn. akt I C 481/15

o ochronę własności

Powodowie A. M. (1), M. M. (1), W. W. (1) oraz J. M. (2) wystąpili z pozwem nadanym dnia 14.09.2015r. skierowanym przeciwko pozwanym M. D., E. D., K. Z. oraz G. Z. domagając się zakazania pozwanym czerpania wody z rurociągu przebiegającego w końcowym odcinku przez działkę M. D. o nr ewid. (...) i A. M. (1) o nr (...) oraz nakazania pozwanym solidarnie, aby zlikwidowali dopływ wody z rurociągu do zabudowań K. i G. Z.; zasądzenia solidarnie od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Argumentując zasadność zgłoszonego roszczenia powodowi podali, że są współwłaścicielami spółki wodociągowej działającej na podstawie Regulaminu i członkami Zarządu. Rurociąg został wybudowany wspólnym nakładem sił i środków, a przebiega po gruntach wszystkich współwłaścicieli i dostarcza wodę do ponad 40 gospodarstw. W końcowym odcinku rurociąg przebiega przez działkę M. D. nr (...) i A. M. (1) nr (...). Pozwani M. i E. D. działając sprzecznie z postanowieniami Regulaminu zezwolili pozwanym K. i G. Z. na podłączenie do rurociągu w miejscu, gdzie przebiega przez działkę M. D.. Zaś konsekwencją naruszenia Regulaminu jest utrata prawa czerpania wody. Współwłaściciele rurociągu na zebraniu w dniu 07.04.2015r. podjęli uchwałę o odcięciu wody do zabudowań pozwanych D.. Pozwani Z. na swojej posesji posiadają dwie studnie, z których czerpią wodę, dlatego działania pozwanych w ocenie powodów są sprzeczne z Regulaminem spółki (art.5 k.c.), tym bardziej, że z powodu suszy możliwość czerpania wody z rurociągu jest ograniczona.

Pozwani M. D., E. D., K. Z. oraz G. Z. wnieśli o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Odnosząc się do stanowiska strony powodowej pozwani podnieśli, że nie zostało sprecyzowane kto jest podmiotem praw, jakich ochrony dotyczy powództwo, spółka nie została zidentyfikowana przez wskazanie nazwy i wspólników, pozwani zatem nie wiedzą czyje prawa mieliby naruszyć oraz czy żądanie pozwu oparte jest na prawie własności czy umowie dotyczącej sposobu korzystania z wody. Pozwani przyznali, że A. M. (1) jest właścicielem dz. nr (...), M. D. dz. nr (...), a przez dz. nr (...) przechodzi rura wodociągowa, która doprowadza wodę z ujęcia pod Z. do kilkudziesięciu domów w W. oraz w S., w tym do domu M. D., pozwani Z. podłączyli się do rurociągu w miejscu, w którym rura biegnąca od dz. nr (...) przechodziła przez dz. nr (...). Pozwani zaprzeczyli, by zasady korzystania z wodociągu określał Regulamin. Wyjaśnili, że około 30 lat temu grupa mieszkańców W. i Stróż postanowiła doprowadzić wodę z ujęcia pod Z. do swoich domostw. Większość kosztów poniosły Lasy Państwowe, w zamian za co mogły podłączyć budynek leśniczówki w S.. Wśród organizatorów byli: A. K., E. S., T. Z., S. W., J. H., J. R., J. M. (1), P. S., K. R., S. K., J. K., A. M. (2), M. H., S. H., J. W., Z. K., S. T., F. M., J. M. (3), B. M., A. M. (1), M. T., L. D.. Każdy z organizatorów uczestniczył finansowo w budowie i ustalone zostało, że każdy z budujących będzie miał prawo przyłączenia do wodociągu dodatkowo domu jednego ze swoich dzieci. A. K., który miał prawo związane z budową wodociągu, odstąpił je nieodpłatnie na rzecz E. i K. D. – właścicieli działki nr (...). W konsekwencji D. mieli mieć wszystkie prawa przysługujące organizatorom.

Odnosząc się do stanowiska pozwanych zaprezentowanego w odpowiedzi na pozew powodowie uzupełnili, iż są współwłaścicielami rurociągu, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin oraz podejmowane przez członków uchwały. Pozew zmierza do zobowiązania pozwanych do zaniechania naruszeń prawa współwłasności poprzez zakaz czerpania wody oraz roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli roszczenie o zlikwidowanie dopływu wody. Odnosząc się do pozwanych M. i E. D. powodowie zauważyli, że pozwani ci są współwłaścicielami rurociągu, ale ponieważ postąpili wbrew Regulaminowi, zaszły podstawy do odcięcia im dopływu wody.

Zawiadomiony o sprawie i możliwości przystąpienia w trybie art.84 k.p.c. na wniosek powodów Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. z siedzibą w Z., nie przystąpiło do sprawy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W latach 80-tych XX w. w gospodarstwach domowych w S. brakowało wody. Grupa około 20 mieszkańców w 1984r. wyszła z inicjatywą budowy rurociągu, który miałby doprowadzić wodę do ich domów. Kiedy okazało się, że w odwiercie studni wykonanym na obrzeżach lasu jest zbyt mało wody, postanowiono zaangażować Lasy Państwowe, by wykonać przyłącz z wody płynącej przez las. Ponieważ woda miała być doprowadzona z okolic lasu, którym zawiadywało Nadleśnictwo G., a w leśniczówce położonej w S. także brakowało wody, uczestnikiem przedsięwzięcia miały być także Lasy Państwowe. W związku z powyższym podjęto rozmowy z ówczesnym leśniczym zamieszkującym w leśniczówce w S. A. K.. Leśniczy uzyskał zgodę zwierzchników na wykonanie odwiertu wody w lesie. Po wykonaniu wykopu okazało się jednak, iż wody jest tam zbyt mało. Postanowiono zatem rozszerzyć inicjatywę i doprowadzić wodę przez las z ujęcia pod Z.. Prace zostały wykonane. Lasy Państwowe uczestniczyły w pokrywaniu kosztów, w tym w zakupie materiałów w części dotyczącej doprowadzenia wody do leśniczówki. Zajmował się tym A. K., który działał przy budowie rurociągu jako przedstawiciel Lasów Państwowych, załatwiał materiały. Ponieważ nie uzyskał zgody na wykonanie doprowadzenia wody z ujęcia pod Z., tylko z okolic lasu, został ukarany utratą premii przez zwierzchnika. Sprawą budowy rurociągu ze strony Lasów Państwowych zajmował się tylko A. K. oraz N. W. W. (2).

Obok Lasów Państwowych organizatorami – budowniczymi wodociągu było około 20 mieszkańców Stróż, w tym: J. M. (1), A. M. (2), M. H., W. W. (1), A. M. (1). Był wśród nich także A. K. jako osoba prywatna, nie tylko leśniczy. A. K. był leśniczym i mieszkał w leśniczówce, lecz miał także działkę budowlaną w S., położoną za torami i gdyby doprowadzona woda była dobra, a nie miałby innej możliwości, to mógłby się podłączyć do rurociągu. Były takie rozmowy pomiędzy nim i innymi budowniczymi, w tym A. M. (1).

I. S. za udostępnienie działki na zbiornik otrzymał prawo do przyłącza.

Budowa rurociągu odbywała się na tej zasadzie, że uczestnicy planowali jakie kolejne prace muszą być wykonane, jakie materiały zakupione, szacowali ich koszt, zbierali składki i dokonywali zakupu. Składki zbierała M. H. i zapisywała je w zeszycie. Składki w imieniu własnym, nie zaś jako leśniczy, wpłacił także A. K.. Lasy Państwowe dostarczały materiały do budowy oraz sprzęt.

Koszty budowy rurociągu w części ogólnej ponosili wszyscy budowniczy i Nadleśnictwo, natomiast koszty przyłącza do poszczególnych domostw były już ponoszone samodzielnie przez poszczególnych uczestników.

W zamian za ponoszenie kosztów budowy rurociągu i pracę fizyczną przy nim wykonywaną budowniczy mogli podłączyć swoje domy do rurociągu.

(dowód: zeznania świadka S. W. prot. rozpr. z 09.06.2016r. od 01:22:26, S. T. prot.rozpr. z 09.06.2016r. od 01:38:24 k.56, A. K. prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:16:12 k.73/2, A. M. (2) prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:41:55 k.74, B. K. prot.rozpr. o 20.09.2016r. od 00:58:18 k.74, zeznania powoda A. M. (1) prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:25:06 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:19:12 k.54/2 i od 01:46:52 k.75/2)

Budowniczy w razie potrzeby organizowali spotkania, na których podejmowane były uchwały związane z funkcjonowaniem rurociągu. Na takich zebraniach podejmowano uchwały dotyczące koniecznych prac, np. konserwatorskich i składkach z tym związanych, ewentualnie sprawy dotyczące przyłączenia innych osób.

(dowód: zeznania świadka S. W. prot. rozpr. z 09.06.2016r. od 01:22:26, S. T. prot.rozpr. z 09.06.2016r. od 01:38:24 k.56, A. K. prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:16:12 k.73/2, A. M. (2) prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:41:55 k.74, zeznania powoda A. M. (1) prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:25:06 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:19:12 k.54/2 i od 01:46:52 k.75/2)

Końcowy odcinek rurociągu jest na dz. nr (...) A. M. (1). Od niego E. i K. D. doprowadzili wodę do swojej działki nr (...).

(dowód: w aktach tut. Sądu o sygn. I C (...): wydruk KW nr (...) – k.11, (...) – k.17, wydruk z geoportalu – k.22)

Działka A. K. była oddalona od rurociągu około 800-900m. Żeby doprowadzić do niej wodę z rurociągu trzeba by przekopać się przez asfaltową drogę i tory kolejowe. A. K. uważał, że posiada takie same prawa wynikające z budowy wodociągu jak inni budowniczy, w tym prawo przyłączenia do rurociągu i inne uprawnienia ustalone przez członków. Biorąc pod uwagę wysokie koszty doprowadzenia wody do swojej działki, około 1989r. A. K. postanowił nieodpłatnie odstąpić swoje prawo związane z budową rurociągu na rzecz K. i E. M., których dz. nr (...) była położona w pobliżu przebiegu rurociągu. Przekazanie praw pomiędzy A. K. i K. D. odbyło się w formie zwykłego ustnego porozumienia. A. K. nie informował o takim działaniu pozostałych budowniczych rurociągu. Dowiedzieli się o tym dopiero, kiedy K. D. przyszedł do A. M. (1) z pytaniem czy może przystąpić do prac związanych z przyłączeniem do rurociągu, ponieważ uzyskał takie prawo od A. K..

Kiedy na początku lat 90-tych K. i E. D. wykonywali prace związane z przyłączeniem do rurociągu, tj. od rury dobiegającej do dz. A. M. (1) na dz. nr 1319/1, nikt, w tym A. M. (1), nie sprzeciwił się przyłączeniu i czerpaniu wody.

(dowód: zeznania świadka S. W. prot. rozpr. z 09.06.2016r. od 01:22:26, S. T. prot.rozpr. z 09.06.2016r. od 01:38:24 k.56, A. K. prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:16:12 k.73/2, A. M. (2) prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:41:55 k.74, B. K. prot.rozpr. o 20.09.2016r. od 00:58:18 k.74, zeznania powoda A. M. (1) prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:25:06 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:19:12 k.54/2 i od 01:46:52 k.75/2, zeznania pozwanej E. D. prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:47:50 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:54:08 k.55)

Po tym jak okazało się, że A. K. przekazał swoje prawa D., około 1990r. członkowie rurociągu na zebraniu uchwalili Regulamin spółki wodociągowej, w którym ustalono, iż: w razie udostępnienia wody osobom trzecim członek spółki zostanie ukarany całkowitym odcięciem dopływu wody (pkt 2), członkowie 24 rodzin biorących bezpośredni udział w budowie całego wodociągu według załączonego wykazu mogą ubiegać się o jednorazowy odpłatny przydział wody dla swojego dziecka (pkt 3), członkowie, którzy wykupili wodę, nie mogą ubiegać się o przydział (pkt 5).

(dowód: Regulamin spółki wodociągowej - k.5)

K. D. uczestniczył w zebraniach organizowanych przez korzystających z rurociągu. Opłacał składki jeżeli były ustalane. Jest na liście członków. E. D. złożyła podpis pod Regulaminem opatrzonym datą 26.11.2000r.

(dowód: Regulamin – k.44, lista członków – k.7, zeznania pozwanej E. D. prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:47:50 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:54:08 k.55)

Zdarzyło się tak, iż bezdzietna rodzina uczestnicząca w budowie przekazała swoje prawo do przyłącza do rurociągu dla dziecka osobom obcym. Do rurociągu podłączyły się także inne osoby obce, które uzyskały zezwolenie członków na zebraniu. Zdarzyło się, że podłączyło się więcej niż jedno dziecko budującego rurociąg.

(dowód: zeznania świadka S. W. prot. rozpr. z 09.06.2016r. od 01:22:26, S. T. prot.rozpr. z 09.06.2016r. od 01:38:24 k.56, zeznania powoda A. M. (1) prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:25:06 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:19:12 k.54/2 i od 01:46:52 k.75/2)

K. D. starał się o przyłączenia dla swojego syna, ale uzyskał odmowną decyzję. K. D. zmarł w 2013r. O przyłączenie do wodociągu zabiegała córka E. D. K. Z.. Nie zorganizowano zebrania, na którym jej wniosek zostałby rozpatrzony, pomimo zabiegów ku temu z jej strony.

Ostatecznie w kwietniu 2015r. K. Z. bez zgody pozostałych członków przyłączyła się do rurociągu ciągnąc wodę z posesji swoich rodziców. W związku z powyższym na zebraniu w dniu 07.05.2015r. członkowie podjęli uchwałę o odcięciu wody E. D. na podstawie Regulaminu, tj. udostępnienia rurociągu innej osobie bez zezwolenia.

Obecnie do rurociągu podpiętych jest około 46 osób. K. Z. ma studnię na swojej posesji, podobnie jak inne gospodarstwa podłączone do rurociągu, np. A. M. (1).

(dowód: uchwała z dnia 07.04.2015r. z listą głosujących – k.6-7)

Uchwała o odcięciu wody pozwanym związana była z obawami o brak wody, ponieważ posesje D. i Z. położone są najniżej. Mogłoby zdarzyć się tak, że po podłączeniu Z. woda spłynie do nich, a zabraknie jej w rurach dla gospodarstw położonych wyżej. Od około 2013r. brak wody nie wystąpił, choć podjęto uchwałę o ograniczeniu korzystania z wody. Po podłączeniu Z. nie zdarzyło się, by wody zabrakło, za wyjątkiem braku wody, ale wynikłej z awarii.

(dowód: zeznania powoda A. M. (1) prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:25:06 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:19:12 k.54/2 i od 01:46:52 k.75/2)

Po odcięciu wody w kwietniu 2015r. M. i E. D. wystąpili przed tut. Sądem z powództwem o ochronę posiadania. W prawomocnym wyroku z dnia 26.04.2016r. do sygn. akt I C (...)Sąd nakazał pozwanemu A. M. (1), aby przywrócił posiadanie służebności polegającej na prawie czerpania wody z rury wodociągowej biegnącej przez dz. nr 1319/1.

(dowód: w aktach tut. Sądu o sygn. I C (...)wyrok z dnia 26.04.2016r. – k.80)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony, dokumentów z akt tut. Sądu I C (...), zeznań świadków oraz przedstawicieli stron.

Zeznaniom świadków oraz stron Sąd generalnie dał wiarę.

S. W. (prot. rozpr. z 09.06.2016r. od 01:22:26), S. T. (prot.rozpr. z 09.06.2016r. od 01:38:24 k.56), A. K. (prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:16:12 k.73/2), A. M. (2) (prot.rozpr. z 20.09.2016r. od 00:41:55 k.74), B. K. (prot.rozpr. o 20.09.2016r. od 00:58:18 k.74) – uczestniczyli w budowie i opisali zasady realizacji przedsięwzięcia. Rozbieżności pomiędzy świadkami i stronami zasadzały się na interpretacji charakteru uczestnictwa A. K. w budowie rurociągu oraz prawa do przekazania swych uprawnień K. D., a także zakres tych uprawnień po przekazaniu. Przedstawiciel powodów zaprzeczył, by A. K. uiścił składki jako osoba prywatna, nie zaś w imieniu Nadleśnictwa, B. K. zeznał, że widział jak A. K. składki uiszcza. Sąd przyjął za wiarygodne zeznania A. K. podającego, że uiścił składki i uczestniczył w budowie nie tylko jako leśniczy, lecz i jako osoba prywatna. Powodowie, którzy przeczyli, by A. K. w imieniu własnym uiścił składki powoływali się na zeszyt z zapisami dotyczącymi wpłacanych składek, lecz pomimo powołania się na niego, nie wystąpili o przeprowadzenie dowodu z niego i nie przedstawili go w sądzie. Sąd wziął też pod uwagę, że skoro I. S. za udostępnienie działki pod zbiornik otrzymał prawo przyłącza, to dlaczego takiego prawa nie miałby uzyskać A. K., skoro zabiegał o budowę rurociągu w Nadleśnictwie, co nawet przypłacił ukaraniem w pracy. Sam A. M. (1) przyznał, że były pomiędzy nim i A. K. rozmowy, choć hipotetyczne, o podłączeniu prywatnej działki leśniczego do rurociągu, zatem taka możliwość była dopuszczana.

Zeznania powoda A. M. (1) (prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:25:06 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:19:12 k.54/2 i od 01:46:52 k.75/2) i pozwanej E. D. (prot. rozpr. z 20.09.2016r. od 01:47:50 k.75 w zw. z inf. słuchaniem od 00:54:08 k.55) nie były sprzeczne za wyjątkiem interpretacji zakresu praw pozwanych wynikłych z otrzymania ich od A. K., lecz to zagadnienie będzie przedmiotem ważeń prawnych.

Sąd pominął dowód z zeznań świadka I. S. wobec jego cofnięcia.

Sąd oddalił wniosek o słuchanie J. N. Nadleśnictwa G. z siedzibą w Z. oraz wniosek powodów o zwrócenie się o dokumenty związane z budową rurociągu. Z zeznań A. K. wynikało, że wiedzę o budowie rurociągu posiadał jedynie on oraz nieżyjący już N. W. W. (2). Nadto dokumenty w ocenie Sądu nie przyczyniłyby się do wyjaśnienia sprawy, ponieważ jej istotą nie jest zakres uczestnictwa Nadleśnictwa w budowie rurociągu, lecz zasady uczestnictwa nim osób budujących. Wnioski te nie były zdaniem Sądu adekwatne do wykazania okoliczności, na jaką zostały zawnioskowane, tj. zaprzeczenia, by A. K. był uprawniony do przekazania praw do rurociągu, ponieważ sam ich nie posiadał. Okoliczność uczestnictwa Nadleśnictwa w budowie nie była sporna, zatem wnioskowanie o kolejne dokumenty z tym związane, nie było potrzebne.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na zasadzie art.222§2 k.c. przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Strona powodowa argumentowała, iż przez zgłoszone powództwo dochodziła ochrony prawa współwłasności osób uczestniczących w budowie rurociągu i czerpiących z niego wodę, a funkcjonujących obecnie jako quasi spółka wodociągowa.

Powodowie i inne osoby będące użytkownikami rurociągu nie stanowią spółki wodnej w rozumieniu art.164 i n. ustawy z dnia 18.07.2001r. prawo wodne (Dz.U. 2015 poz.469), nie tworzą przedsiębiorstwa, nie stanowią inne formy organizacji, np. spółki cywilnej.

Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, iż grupa osób fizycznych – mieszkańców Stróż oraz Lasy Państwowe poczyniły nakłady na doprowadzenie wody z ujęcia pod Z.. Dzięki własnym nakładom finansowym oraz pracy fizycznej doprowadzili do budowy infrastruktury rurociągu, który przebiega przez działki poszczególnych członków. Biorąc pod uwagę infrastrukturę jaka powstała (rurociąg, zbiorniki), zdaniem Sądu słuszne było zakwalifikowanie formy współdziałania powodów jako współwłasności, której przedmiotem była nie woda, lecz infrastruktura ją doprowadzająca w postaci właśnie rurociągu. Biorąc zaś cel powstania tej infrastruktury – doprowadzenie wody – połączone jest z nią prawo współposiadania służebności czerpania wody. Skoro nakłady na jej powstanie pochodziły od członków – zasadne jest przyjęcie, iż stanowi ona przedmiot współwłasności tych osób – w tym powodów, o ile nie służy wyłącznie do użytku poszczególnych członków, jak przyłącza do indywidualnych domów, które każdy z członków pokrył we własnym zakresie. Budowa rurociągu była inicjatywą około 20 osób. Z pozwem wystąpiły 4 osoby jako przedstawiciele pozostałych powołując się na instytucję czynności zachowawczych z art.206 k.c.

Dzięki prawu współwłasności rurociągu i współposiadania służebności czerpania wody członkowie tzw. spółki wodociągowej mieli dostęp do wody.

W ocenie powodów zostali w tych prawach naruszeni poprzez to, że pozwani D. zezwolili na podłączenie do rurociągu pozwanym Z.. Naruszenie miało wynikać z braku zgody na dokonanie takiego przyłącza oraz obawy przed utratą wody na rzecz pozwanych, których posesja położona jest najniżej.

Naruszenie pozwanych D. miało wynikać z tego, że w ocenie powodów nie przysługiwały im wszystkie prawa wynikające z członkowstwa w spółce, ponieważ nie byli bezpośrednio uczestniczącymi w budowie rurociągu, a prawo do podłączenia nabyli od A. K..

Z porozumienia pomiędzy budującymi, zatem współwłaścicielami rurociągu wynikało, iż w zamian za nakład w postaci składek oraz pracę fizyczną przy budowie, mogą się do rurociągu podłączyć i z wody korzystać.

Zdaniem powodów A. K. nie dysponował takim prawem, ponieważ przy budowie rurociągu pracował jedynie jako przedstawiciel Lasów Państwowych, a te wykorzystały swoje prawo poprzez przyłączenie wody do leśniczówki. A. K. zaś argumentował, że miał takie samo prawo przyłączenia swojej prywatnej posesji do rurociągu jak każdy inny budowniczy będący osobą fizyczną. Sąd został przekonany twierdzeniami A. K.. Osoba ta owszem mieszkała w leśniczówce, lecz miała działkę w S., do której teoretycznie mogła wodę doprowadzić, o czym zeznali świadkowie oraz A. M. (1). Skoro A. K. zabiegał o budowę rurociągu, zaryzykował nawet gdyż otrzymał karę, to powstaje pytanie dlaczego miałby być traktowany inaczej niż inni tzw. inwestorzy prywatni. I. S. za udostępnienie działki pod zbiornik uzyskał prawo do przyłącza. A. K. czynił zabiegi jako pracownik Lasów Państwowych, lecz także jako osoba prywatna, mieszkaniec Stróż. Powodowie dążyli do obalenia twierdzenia A. K. o płaceniu przez niego składki, lecz ostatecznie żadnego zeszytu, do którego wpłacający byli wpisywani, nie przedłożyli. Skoro zaś A. K. posiadał działkę w S., to mógł zabiegać o przyłącz do niej, nawet pomimo iż mogło to generować wysokie koszty.

Swoje prawa związane z budową rurociągu – udział we współwłasności - A. K. przekazał K. D. – mężowi pozwanej E. D..

Czynność ta odbyła się w zwykłej formie ustnej. D. przyłączyli się do rurociągu i nikt aż do czasu przyłączenia się pozwanych Z., nie kwestionował prawa pozwanych D. do korzystania z rurociągu na zasadach takich, z jakich korzystali pozostali pełnoprawni członkowie.

Po przyłączeniu D. współwłaściciele przyjęli pomiędzy sobą zasadę wyartykułowaną w pkt 2 Regulaminu, iż każdy z budowniczych mógł przyłączyć do rurociągu domostwo swojego jednego dziecka. Wykaz tych osób – bezpośrednich budowniczych - do akt nie został przedłożony. Niewykluczone, że był na nim A. K.. W ocenie Sądu to, że pozwani D. byli traktowani jako pełnoprawni członkowie spółki wynika z tego, iż K. D. uczestniczył w spotkaniach, opłacał składki, brał udział w głosowaniach, był wpisany na listę składek dołączoną do akt. Jako pełnoprawny członek pozwani D. mieli prawo przyłączenia do rurociągu domostwa swojego jednego dziecka. Pozwana K. Z. to córka pozwanej E. D..

Reasumując tę część rozważań – pozwani D. nabyli pełne prawa do rurociągu od A. K. i pozwani Z. jako ich dzieci mieli prawo przyłącza.

Nawet zaś gdyby przyjąć, że A. K. nie dysponował prawami do rurociągu, które mógłby przekazać D., to stali się oni członkami spółki przez czynności konkludentne: nikt nie sprzeciwił się ich przyłączu, uczestnictwie w zebraniach, opłacaniu składek. Obecne zaś powództwo żądające zaprzestania czerpania wody może zostać potraktowane jako nadużycie prawa (art.5 k.c.).

Przechodząc zaś do samej przesłanki naruszenia współwłasności – nie została ona wykazana. Pozwani nie naruszyli substancji rurociągu wybudowanego przez pozostałych. Ponieważ pozwani D. od początku lat 90-tych uczestniczyli w spółce, partycypowali w kosztach jego utrzymania. Pozwani D. sami ponieśli koszt przyłącza, powodowie nie wywodzą naruszenia z wykonania ich przyłącza, lecz z czerpania wody pomimo zakazu wynikłego z uchwały z 07.04.2015r. Tymczasem zakaz ów został prawomocnie oceniony jako naruszający posiadanie pozwanych do służebności czerpania wody. Pozwani Z. podłączyli się zaś od rodziców D. i sami ponieśli koszty przyłącza.

W ocenie Sądu nie zostało wykazane czy i w jaki sposób prawo współwłasności rurociągu lub współposiadania czerpania wody zostało naruszone. Od czasu kiedy pozwani Z. podłączyli się, wody nie zabrakło (za wyjątkiem incydentu, lecz wywołanego awarią).

Powodowie argumentowali, że nie mogą pozwolić, by kolejne osoby przyłączały się do rurociągu bez zezwolenia członków, ponieważ stracą nad nim kontrolę i może to doprowadzić ostatecznie do tego, że wody zabraknie. Sąd wziął jednak pod uwagę, że pozwani nie są osobami obcymi na tym terenie, lecz mieszkającymi od czasu budowy wodociągu. Prawo swoje wywodzą od osoby, która ten wodociąg budowała. Sąd nie dopatrzył się zaś podstaw do tego, by pozwani byli traktowani gorzej niż inni członkowie, skoro jak podał przedstawiciel powodów był przypadek, gdzie bezdzietne małżeństwo przekazało prawo do przyłącza osobie trzeciej, przyłączyło się więcej niż jedno dziecko budowniczego, przyłączają się za zezwoleniem osoby obce. Skoro członkowie spółki pozwalają na przyłącz osobom obcym, to brak zezwolenia na takie podłączenie dla dziecka jednego z członków, tylko z tej przyczyny, że jego posesja położona jest najniżej – stanowi w ocenie Sądu nadużycie prawa.

Reasumując w ocenie Sądu powództwo nie zostało wykazane. Jego uwzględnienie doprowadziłoby do zakazania czerpania wody przez pełnoprawnych członków spółki. Z tych przyczyn przy zastosowaniu art.222§2 k.c. Sąd powództwo oddalił.

Powództwo zostało oddalone. Strony były reprezentowane przez zawodowych pełnomocników ustanowionych z wyboru. Powodowie uiścili opłatę od pozwu 100,00zł. O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art.98 k.p.c. zasądzając solidarnie od powodów na rzecz pozwanych solidarnie koszty zastępstwa procesowego w stawce adekwatnej dla ochrony własności, tj. 240,00zł i 17,00zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

SSR Joanna Zaryczny

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  K.. (...)

G., (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Zabierowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gorlicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Zaryczny
Data wytworzenia informacji: