Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1173/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2018-11-20

Sygn. akt I ACz 1173/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jan Kremer (spr.)

Sędziowie: SSA Robert Jurga

SSA Hanna Nowicka de Poraj

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku M. T.

przy udziale(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

C.

o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania

na skutek zażalenia obowiązanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2018r. ,

sygn. akt I Co 244/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Robert Jurga SSA Jan Kremer SSA Hanna Nowicka de Poraj

Sygn. akt I ACz 1173/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w punkcie I. udzielił zabezpieczenia roszczenia wnioskodawcy M. T. o zapłatę poprzez:

1. zajecie wierzytelności do kwoty 900.000,00 zł na rachunku bankowym obowiązanego o numerze: (...) prowadzonym przez (...);

2. obciążenie hipoteką przymusową łączną do kwoty 5.486.073,98 zł stanowiącą własność obowiązanego:

- nieruchomość gruntową położoną w C., stanowiącą działkę nr(...) o powierzchni 0,1212 ha, dla której Sąd Rejonowy w P., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...)

- nieruchomość gruntową, będącą w użytkowaniu wieczystym obowiązanego położoną w C., stanowiącą działki nr (...) o łącznej powierzchni 15,3803 ha zabudowaną budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość obowiązanego, dla której Sąd Rejonowy w P., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...);

W punkcie II. wyznaczył wnioskodawcy M. T. termin dwóch tygodni do wytoczenia powództwa przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. o zapłatę kwoty 5.484.073,98 zł – pod rygorem upadku zabezpieczenia.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy podał, że uprawniony M. T. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę kwoty 5.486.073,98 zł, na którą składa się należność główna w wysokości 3.940.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi umownymi w wysokości 10% w skali roku liczonymi od kwoty 4.140.000,00 zł od dnia udzielenia pożyczki do dnia 31 grudnia 2013 r.; ustawowymi liczonymi od kwoty 4.140.000,00 zł od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.; ustawowymi liczonymi od kwoty 3.940.000,00 zł od dnia 16 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.; ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 3.940.000,00 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 maja 2018 r., które na dzień wniesienia wniosku stanowią kwotę 2.323.056,98 zł, wraz z przewidywanymi koszami postępowania w wysokości 115.017,00 zł i wykonania zabezpieczenia w kwocie 18.000,00 zł, określając sumę zabezpieczenia na kwotę 6.386.074,00 zł. Na uzasadnienie wniosku podał, że obowiązana spółka odmawia obowiązanemu spełnienia świadczenia na warunkach wskazanych umowie pożyczki, natomiast w dniu 1 grudnia 2017 r. zawarła z drugim pożyczkodawcą wspólnikiem – P. W., porozumienie, na mocy którego uznała względem niego całość długu wraz z odsetkami i innymi kosztami. Następnie ustanowiła na jego rzecz hipotekę na nieruchomościach do kwoty 12.000.000,00 zł, celem zabezpieczenia długu z tytułu udzielonej pożyczki, nadto uznała dług i poddała się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. Obowiązana podejmuje także szereg innych działań mających na celu wyzbycie się majątku poprzez wypłacanie wysokich kwoty na usługi doradcze, przyznanie członkom jej organów wysokich wynagrodzeń i nagród, zakup, leasing oraz najmem drogich pojazdów.

W ocenie Sądu Okręgowego wniosek uprawnionego zasługiwał na uwzględnienie. Roszczenie o zapłatę kwoty 3.940.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2.313.056,98 zł uprawdopodobnione zostało poprzez twierdzenia o stanie faktycznym sprawy poparte przedłożonymi dokumentami, tj. w szczególności umową pożyczki dnia 9 lutego 2012 r., potwierdzeniem przelewu, wezwaniem do zapłaty. Powołane na uzasadnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia okoliczności prowadzą z kolei do wniosku, że brak zabezpieczenia, poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obowiązanego oraz obciążenie hipoteką przymusową łączną nieruchomości objętych kw nr (...) i (...), co do których obowiązanemu przysługuje prawo własności oraz prawu użytkowania wieczystego, mógłby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w przyszłości orzeczenia. Uprawiony uprawdopodobnił, że obowiązany odmawia spełnienia jego roszczenia, nieruchomość stanowiąca jego majątek jest obciążona hipoteką na rzecz innego wierzyciela - drugiego pożyczkodawcy na kwotę 12.000.000,00 zł, nadto prowadzona obecnie przez Spółkę działalność generuje nieuzasadnione wysokie koszty.

Postanowienie to w punkcie I zaskarżył obowiązany zarzucając mu naruszenie art. 730 1 § 1 k.p.c. w zw. z art. 730 1 § 2 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że uprawniony posiada interes prawny w udzieleniu mu zabezpieczenia.

Wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia względnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania względnie zmianę postanowienia w zakresie punktu I i orzeczenie co do istotny sprawy poprzez oddalenie wniosku o zajęcie wierzytelności do kwoty 900 000 zł na rachunku bankowym obowiązanego oraz zasądzenie od uprawnionego na rzecz obowiązanego kosztów postępowania zabezpieczającego według norm przepisanych.

W zażaleniu obowiązany podniósł, że nie zachodzi obawa pozbawienia uprawnionego zaspokojenia bowiem w sytuacji gdy wartość nieruchomości do których prawo ma obowiązany i która zgodnie z wola obu wspólników ma być zbyta wynosi przynajmniej 18 450 000 zł.

W odpowiedzi na zażalenie uprawniony wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie od obowiązanego kosztów postępowania zabezpieczającego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie prowadząc od jego oddalenia.

Zażalenia kwestionuje jedynie uprawdopodobnienie przez uprawnionego interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Apelacyjny podziela zaś pogląd Sądu Okręgowego, że uprawniony uprawdopodobnił obydwie przesłanki, których spełnienie kumulatywne daje możliwość uprawnionemu udzielenia przez Sąd zabezpieczenia.

Wbrew wywodom zażalenia uprawniony uprawdopodobnił interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawniony przedłożył szereg dokumentów, które uprawdopodabniają, że brak uzyskania zabezpieczenia może poważnie utrudnić realizację zapadłego w sprawie wyroku zasądzającego.

Obowiązany w zażaleniu nie kwestionuje w ogóle istnienia po jego stronie zobowiązania. Mimo zaś świadomości jego istnienia i jak twierdzi posiadania możliwości realizacji zobowiązania - zobowiązania tego nie wykonuje.

Z treści przedłożonych do wniosku o zabezpieczenie dokumentów wynika, że obowiązany podejmuje kroki mające na celu zmuszenie uprawnionego do zmiany treści umowy pożyczki łączącej strony poprzez obniżenie świadczenia zwrotnego obowiązanego bądź realizacji umowy pożyczki o innej treści niż przedłożona przez uprawnionego do wniosku, przy czym na obecnym etapie postępowania obowiązany nie kwestionuje wysokości zobowiązania wynikającego z tej umowy pożyczki. W tym celu obowiązana zabezpieczyła roszczenie drugiego pożyczkodawcy będącego synem drugiego wspólnika obowiązanej na nieruchomości obowiązanej stanowiącej jedyny składnik majątkowy spółki, podnosi zobowiązania spółki wobec wspólników prowadzących sprawy spółki. Obecnie zaś Spółka zamierza zbyć nieruchomość stanowiącą majątek Spółki na rzecz drugiego pożyczkodawcy będącego synem drugiego wspólnika zobowiązanej na zabezpieczenie roszczenia tego wspólnika wynikających z umowy pożyczki będącej źródłem uprawnień również uprawnionego. Podkreślić należy, że mimo, że obowiązana wskazuje majątek, z którego uprawniony mógłby się zaspokoić to jednocześnie zastrzega, że majątek ten zamierza zbyć, co z punktu widzenia rosnących zobowiązań spółki wobec wspólników będących krewnymi w linii prostej świadczy o niskim prawdopodobieństwie możliwości zaspokojenia się uprawnionego z majątku spółki dopiero po zakończeniu procesu.

Powyższe świadczy o prawdopodobieństwie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia po stronie uprawnionej bez konieczności odnoszenia się do zarzutów obowiązanej dotyczącej adresu Spółki czy też udostępniania uprawnionemu dokumentacji Spółki.

Wysokość sumy zabezpieczenia oraz fakt obciążenia nieruchomości hipoteką na rzecz jednego ze wspólników obowiązanego uzasadnia udzielenie zabezpieczenia w obydwu jego formach bez naruszenia treści art. 730 1 § 3 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny postanowił jak w sentencji na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeknie Sąd I instancji w orzeczeniu kończącym sprawę na zasadzie art. 745§ 1 k.p.c.

SSA Robert Jurga SSA Jan Kremer SSA Hanna Nowicka de Poraj

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Serafin-Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Kremer,  Robert Jurga ,  Hanna Nowicka de Poraj
Data wytworzenia informacji: