Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 20/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tychach z 2017-01-19

Sygn. akt VI GC 20/16 upr/3

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk

Protokolant: Katarzyna Ryguła

po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2017 r. w Tychach

na rozprawie

sprawy z powództwa: P. G.

przeciwko: (...) -Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego (...) -Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na rzecz powoda P. G. kwotę 3 748,05 zł (trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych pięć groszy) z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

2)  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 467 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Jolanta Brzęk

Sygn. akt VI GC 20/16/3

UZASADNIENIE

Powód P. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) P. G. z siedzibą w miejscowości K. w dniu 16 października 2015 r. wystąpił przeciwko (...) – Serwis Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. z pozwem o zapłatę kwoty 6 487 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana zleciła powodowi wykonanie instalacji solarnej budynku przy ul. (...) w K.. Powód wykonał instalację solarną i z tego tytułu wystawił fakturę VAT nr (...). Pozwana nigdy nie kwestionowała prawidłowości wykonanej instalacji, zapłaciła również częściowo fakturę VAT, uiszczając na jej poczet kwotę 2000 zł. Pozwana do dnia wniesienia pozwu nie uregulowała należności wynikającej z w/w faktury VAT.

W dniu 27 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy wydał w sprawie VI GNc 2782/15/3 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwana (...) – Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty zaskarżając go w całości, wnosząc o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, że pozostawała w kontaktach handlowych z S. S. (1). Wspólnikowi pozwanej S. W. przysługiwała w stosunku do S. S. (1) nieuregulowana należność, która na dzień 7 sierpnia 2015 r. wynosiła 2 489,49 zł. Składała się na nią należność główna zasądzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach nakazem zapłaty z dnia 16 lutego 2011 r. sygn. VI GNc 188/11, odsetki od należności głównej oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W związku z tym, że S. S. (1) nie miał możliwości spłaty należności zwrócił się do pozwanej o zlecenie mu przez A. – Serwis określonych prac oraz rozliczenie w jego ramach kwoty 2 489,49 zł. W dniu 27 lutego 2015 r. pozwana zaproponowała S. S. (1) możliwość wykonania przez niego instalacji w budynku przy ul. (...) w K.. W związku z tym, że wyraził on zgodę na realizację prac, pozwana przesłała mu projekt wykonawczy oraz przedmiar robót. W celu uzgodnienia szczegółów prac strony umówiły się na spotkanie, na którym obecny był powód, jako wspólnik S. S. (1). Po przeprowadzonych negocjacjach pozwana zleciła powodowi przedmiotowe roboty, z zastrzeżeniem, że w ramach jego rozliczenia zostanie uwzględniona należność przysługująca A. Serwis w stosunku do S. S. (1). Po ukończeniu prac pozwana otrzymała fakturę VAT nr (...) z dnia 30 czerwca 2015 r. na kwotę 8 487 zł. Pozwana w dniu 24 lipca 2015 r. przelała na rzecz powoda kwotę 2000 zł, a w dniu 31 lipca 2015 r. przekazała powodowi w gotówce kwotę 3000 zł. W efekcie o rozliczenia pozostała kwota 3 487 zł. W dniu 3 sierpnia 2015 r. pozwana przekazała S. S. (1) kwotę 1 987 zł. W ramach przedmiotowego zlecenia rozliczona miała zostać kwota 1500 zł przysługująca (...) Serwis sp. z o.o. w stosunku do S. S. (1). W ocenie pozwanej, należność wynikająca z wykonania przedmiotowego zlecenia została w całości uregulowana.

Strona powodowa w odpowiedzi na sprzeciw pozwanej zaprzeczyła, aby umowa łącząca strony została rozliczona w całości i nie potwierdziła, aby pozwana uregulowała swoją należność ponad kwotę 2000 zł przekazując gotówkę S. S. (1), czy powodowi. Zdaniem powoda pozwana nie przedstawiła w tym zakresie żadnych dowodów, a w tym pokwitowań zapłaty. Ustaloną przez strony formą zapłaty był przelew, a powód nie wyraził zgody na dokonanie rozliczenia w innej formie. Powód wskazał, iż nie posiada wiedzy na temat istnienia jakichkolwiek stosunków handlowych i zobowiązań S. S. (1) wobec pozwanej oraz zaprzeczył, aby czynił z pozwaną, czy S. S. (1) uzgodnienia dotyczące rozliczenia, w ramach przedmiotu umowy, należności przysługującej pozwanej wobec S. S. (1) oraz by wyraził zgodę w tym zakresie.

Sąd ustalił co następuje:

Bezspornym jest, że pozwana (...) – Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. zleciła powodowi P. G., który współpracował z S. S. (1) wykonanie instalacji solarnej budynku przy ul. (...) w K.. Powód wykonał instalację solarną, a pozwana nie zgłaszała zastrzeżeń. Strony prowadziły również współpracę na budowie w O.. Powód wraz z S. S. (1) wszelkie prace wykonywali wspólnie, dochodem z wykonywanych prac dzielili się po połowie, natomiast faktury wystawiał powód.

Dowód: projekt wykonawczy wraz z oświadczeniami (k. 28-53), zeznania P. G. (k. 139-140), zeznania B. W. (k. 81-85), zeznania S. S. (1) (k. 112-114), zeznania Z. S. (1) (k. 136-137), zeznania D. M. (k. 137-138).

Sąd Rejonowy w Wadowicach w dniu 16 lutego 2011 r. wydał w sprawie o sygn. VI GNc 188/11 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał, aby S. S. (1) zapłacił S. W. kwotę 1281 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2009 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 227 zł tytułem kosztów procesu w tym kwotę 180 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Dowód: akta sprawy VI GNc 188/11 Sądu Rejonowego w Wadowicach w szczególności nakaz zapłaty (k. 14).

W dniu 30 czerwca 2015 r. powód wystawił na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 8 487 zł brutto za wykonanie instalacji solarnej w budynku przy ul. (...) w K., płatną przelewem do dnia 21 lipca 2015 r. W dniu 27 lipca 2015 r. pozwana na poczet w/w faktury wpłaciła przelewem kwotę 2000 zł.

Dowód: faktura VAT (k. 11), potwierdzenie przelewu (k. 12).

Powód, pozwana i S. S. (1) ustalili ustnie, że zobowiązanie S. S. (1) wynikające z nakazu zapłaty z dnia 16 lutego 2011 r. sygn. VI GNc 188/11 zostanie rozliczone w ramach należności jakie powód i S. S. (1) mieli otrzymać za prace wykonywane na budowie w K..

Dowód: zeznania P. G. (k. 139-140), zeznania B. W. (k. 81-85), zeznania S. S. (1) (k. 112-114).

Powód, wpłaty gotówkowe pozwanej spółki dokonywane przez B. W., zarachował na poczet należności wynikających z prac wykonywanych na budowie w O..

Dowód: zeznania P. G. (k. 139-140).

Powód pismem z dnia 11 września 2015 r. wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 6 487 zł wynikającą z faktury VAT nr (...) z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dowód: wezwanie do zapłaty (k. 13).

Poczynione w sprawie ustalenia faktyczne oparto o nie budzące wątpliwości, merytoryczne dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, których treści i autentyczności nie zakwestionowała żadna ze stron.

Ustalenia stanu faktycznego oparto również o zeznania powoda P. G., oraz zeznania świadków B. W., S. S. (1), Z. S. (1) i D. M. albowiem w ocenie Sądu były one wiarygodne, spójne, konsekwentne przedstawiały logiczny ciąg zdarzeń i nie wykluczały się wzajemnie.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wytoczone w niniejszej sprawie przez powoda P. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) P. G. z siedzibą w miejscowości K. przeciwko pozwanej (...) – Serwis Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. zasługiwało na uwzględnienie w części.

Powód domagał się zasądzenia kwoty 6 487 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu wskazując, że pozwana nie uregulowała należności wynikającej z faktury VAT nr (...) w spornej kwocie.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że dokonywała wpłat gotówkowych na poczet spornej należności, jak również w ramach zapłaty za sporną fakturę rozliczył należność współpracownika powoda S. S. (1) wynikająca z nakazu zapłaty z dnia 16 lutego 2011 r. sygn. VI GNc 188/11.

W myśl art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a zgodnie z art. 735 § 1 k.c. jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Umowa zlecenia jest umową konsensualną, gdyż do jej zawarcia wystarczające jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony. Należy ona do umów dwustronnie zobowiązujących, jednakże może być zarówno umową odpłatną, jak i nieodpłatną, choć jako zasadę ustawodawca uznał odpłatność umowy zlecenia (art. 735 § 1 k.c.). W związku z tym do jej istoty, ocenianej in abstracto, nie należy wzajemność. Jednakże konkretna umowa zlecenia, jeżeli zostanie ukształtowana jako odpłatna, może mieć charakter umowy wzajemnej, gdy wynagrodzenie należne zleceniobiorcy stanowi ekwiwalent świadczonych przez niego usług. Umowę zlecenia zalicza się przy tym do zobowiązań starannego działania, a nie zobowiązań rezultatu. Chociaż sama definicja zakłada dążenie do osiągnięcia określonego rezultatu – dokonania czynności prawnej, jednakże w razie jego nieosiągnięcia, ale jednoczesnego dołożenia wszelkich starań w tym kierunku, przy zachowaniu należytej staranności, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania.

Na gruncie niniejszej sprawy bezspornym pomiędzy stronami było, że pozwana (...) – Serwis Sp. z o.o. z siedzibą we W. zleciła powodowi P. G., który współpracował z S. S. (1) wykonanie instalacji solarnej budynku przy ul. (...) w K.. Powód wykonał instalację solarną, a pozwana nie zgłaszała zastrzeżeń. W związku z wykonaniem zlecenia powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 8 487 zł brutto. W dniu 27 lipca 2015 r. pozwana na poczet w/w/ faktury wpłaciła przelewem kwotę 2000 zł, co również było bezsporne. Bezspornym była również wysokość należności za wykonanie przez powoda zlecenia, a spór stron dotyczył jedynie pozostałej do rozliczenia kwoty 6 487 zł i kwestii zarachowania na jej poczet wpłat gotówkowych i zobowiązania pieniężnego S. S. (1) wobec S. W..

Zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na stronie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Uwzględniając treść art. 6 k.c. trzeba stwierdzić, że do osoby występującej z pozwem należy udowodnienie faktów pozytywnych, które stanowią podstawę powództwa, gdyż z faktów tych wywodzi ona swoje prawo. Do przeciwnika natomiast należy wykazanie okoliczności niweczących to prawo lub uniemożliwiających jego powstanie (OSNP 1998/18/537). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.)(OSNC 1997/6-7/76 Przegląd Sądowy 2001/4/81). Innymi słowy na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, a na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, a w szczególności z zeznań świadka S. S. (2) oraz powoda P. G., powód wraz z S. S. (1) wszelkie prace wykonywali wspólnie, a dochodem z wykonywanych prac dzielili się po połowie po potrąceniu kosztów działalności, natomiast faktury wystawiał powód. Okoliczność, iż powód wraz z S. S. (1) współpracowali potwierdzili również świadkowie Z. S. (2) i D. M.. Świadkowie Ci nie mieli szczegółowej wiedzy na temat rozliczeń stron postępowania za wykonywane prace w K. i w O., jednakże wskazali, iż istniał pomiędzy stronami spór co do rozliczenia należności wynikających z prac prowadzonych w tychże miejscach.

Pozwany na poparcie swojej tezy, iż strony rozliczyły w całości należność za pracę w K. wskazywał, że dokonywał wpłat gotówkowych zarówno do rąk S. S. (1) jak i powoda, jednakże nie przedłożył potwierdzeń tych wpłat. Powód potwierdził okoliczność, iż pozwany dokonywał wpłat gotówkowych, które co prawda nie zostały potwierdzone na piśmie, jednakże zaznaczył, że wpłaty te zostały zarachowane na poczet należności, które powstały w związku z prowadzonymi pracami na budowie w O., a nie na poczet należności wynikających z prac prowadzonych w K..

W ocenie Sądu powód był uprawniony do zaliczenia wpłaconych kwot na poczet należności według swego uznania, ponieważ pozwany nie pobierał potwierdzeń dokonywanych wpłat, a powód odnotowywał wpłacane należności, ale na poczet budowy w O..

Powód, choć pierwotnie przeczył twierdzeniom pozwanego w zakresie wzajemnych rozliczeń, zeznał w toku postępowania, iż faktycznie strony postępowania umówiły się ustnie, iż w ramach rozliczenia za prace wykonane w K., nastąpi rozliczenie zobowiązania S. S. (1), które wynikało z nakazu zapłaty z Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 16 lutego 2011 r. wydanego w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygnaturze akt VI GNc 188/11, w którym Sąd ten nakazał, aby S. S. (1) zapłacił S. W. kwotę 1281 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2009 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 227 zł tytułem kosztów procesu w tym kwotę 180 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Takie stanowisko powoda jest zgodne z twierdzeniem pozwanego, który podnosił w toku postepowania, iż w ramach płatności za wykonaną instalację solarną powinno nastąpić rozliczenie zobowiązania S. S. (1) względem S. W.. Powód podkreślał, że gdyby pozwana spółka realizowała swoje zobowiązania na czas i zgodnie umową, to dług S. S. (2) zostałby rozliczony, ponieważ powodowi, jaki S. S. (2) zależało na uwolnieniu się od tego długu.

Zgodnie ze stanowiskiem powoda P. G. zgodnym z twierdzeniem pozwanej spółki, Sąd uznał, że rozliczenie długu S. S. (2) wobec S. W. stanowiło jeden z elementów ustnej umowy stron. Sąd wyliczył, iż należność główna zasądzona nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GNc 188/11 wraz z odsetkami od dnia 1 września 2009 r. do dnia 19 stycznia 2017 r. (tj. do daty wyrokowania) oraz kosztami procesu wynosi łącznie kwotę 2 738,95 zł. Zgodnie z umową stron, o taką więc kwotę powinna zostać obniżona kwota należna powodowi za prace na budowie w K. objęte roszczeniem w sprawie.

Odnosząc się do wpłat dokonywanych w trakcie prac w O. przez B. W., powód P. G. wskazał, że zostały one przez niego skrupulatnie zliczone i potraktowane jako wpłaty zaliczkowe na poczet prowadzonej wówczas budowy. Będą więc podlegały rozliczeniu w ramach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Pozwana spółka nie zdołała bowiem wykazać, że ustalenia stron w tym zakresie były inne niż twierdzi powód P. G..

Zatem biorąc pod uwagę wyżej poczynione rozważania, Sąd uznał dochodzone przez powódkę roszczenie za zasadne w części i w związku z tym w punkcie 1 wyroku zasądzono od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3 748,05 zł, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c. Powód domagał się odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia zapłaty, a żądanie to pozostawało uzasadnione w świetle powołanych przepisów.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozliczone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

W ocenie Sądu określenie należnej sumy w niniejszym postępowaniu zależało od wzajemnego obrachunku i oceny sądu. Ostateczna bowiem kwota zasądzona wyrokiem uwzględnia wzajemne rozliczenia osób trzecich, co do których strony postępowania miały powody uwzględniać przy rozliczeniu ze względu na więzy rodzinne oraz biznesowe i obie wyraziły taką chęć. Z tego powodu pomimo częściowego oddalenia powództwa, całością kosztów postępowania została obciążona pozwana spółka. Na łączną kwotę kosztów postępowania złożyły się kwoty: 17,00 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa; 250 zł tytułem opłaty od pozwu; 1 200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego ustalona zgodnie z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. ze zm.).

SSR Jolanta Brzęk

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Doręczyć wraz z odpisem wyroku pełnomocnikowi powoda i pełnomocnikowi pozwanego;

3.  K.. 40 dni lub z wpływem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sojka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tychach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Brzęk
Data wytworzenia informacji: