Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 336/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2020-03-11

Sygn. akt VU 336/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : sekr. sądowy Izabela Niedobecka-Kępa

po rozpoznaniu 11 marca 2020 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy A. K.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania A. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 14 października 2019 roku

sygn. (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej A. K. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 21 sierpnia 2019 roku do 13 września 2019 roku po ustaniu zatrudnienia u płatnika (...) S.A.

Sygn. akt V U 336/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 października 2019 roku, znak (...), nr sprawy (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej A. K. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 21.08 do 13.09.2019 r. po ustaniu zatrudnienia w (...) S.A. W uzasadnieniu wskazał, iż ubezpieczona wykorzystała zwolnienie niezgodnie z przeznaczeniem.

W odwołaniu ubezpieczony zarzucił, iż nie otrzymał przesyłki ani zawiadomienia o przesyłce z wezwaniem na badanie.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał wcześniejsze twierdzenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona A. K. była zatrudniona od 1.12.2018 r. do 4.04.2019 r. w (...) SA. Od marca 2019 r. była w sposób ciągły niezdolna do pracy z powodu schorzenia kręgosłupa.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku ubezpieczony złożyła kolejny wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w (...) SA od dnia 21/08 r. do 13/09/2019 r. w związku z niezdolnością do pracy

Pismem z dnia 30 sierpnia 2019 roku organ rentowy wezwał ubezpieczoną na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w dniu 9 września 2017 roku. Organ rentowy wskazał, iż w razie uniemożliwienia badania zaświadczenie lekarskie utraci ważność od dnia następującego po dniu wyznaczonego badania, co spowoduje wydanie decyzji o braku prawa do zasiłku. Wezwanie zostało wysłane na adres ujawniony we wniosku i według adnotacji na kopercie było awizowane w dniach 2 września 2019 roku, a ze strony internetowej Poczty Polskiej (zakładka „śledzenie przesyłek”) wynika nadto, że powtórne awizo złożono 10.09.2019 a następnie została przesyłka zwrócona jako niepodjęta w dniu 17 września 2019 roku.

Ubezpieczona w związku z koniecznością złożenia zwolnienia od lekarza neurologa za kolejny okres podczas pobytu w Oddziale ZUS w P. w dniu 13.09.2019 r. dowiedziała się, że skierowane było do niej wezwanie na badanie i tego samego dnia napisała pismo do ZUS Oddział w R. w którym wskazał, że nie otrzymała przesyłki zawierającej wezwanie ani zawiadomienia o przesyłce. Zwróciła uwagę, że być może awizo trafiło do skrzynki sąsiadów, którzy są na urlopie. Wniosła o wyznaczenie nowego terminu badania. 20.09.2019 r. ubezpieczona poinformował, że na stałe opuści Polskę po 30.09.2019 r. i podała swój nowy adres na Ukrainie.

Decyzją z dnia 14 października 2019 roku, znak (...), nr sprawy (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej A. K. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 21.08 do 13.09.2019 r. po ustaniu zatrudnienia w (...) S.A.

Ubezpieczona nie reklamowała przedmiotowej przesyłki bowiem była przekonana, że jej wyjaśnienia zostały przyjęte i wyznaczony zostanie jej nowy termin badania. Przedmiotową decyzję doręczono jej 15.11.2019 r.

Dowód: akta organu rentowego – wniosek o zasiłek, decyzja organu rentowego z 14października 2019 roku, pismo organu rentowego z 30 sierpnia 2019 roku wraz z potwierdzeniem odbioru , pismo ubezpieczonej z 13.09.2019 r i z 15.11.2019 r.; przesłuchanie ubezpieczonej k. 19 v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci ww. dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały oraz w oparciu o dowód z przesłuchania ubezpieczonej, które tworzyły spójny i logiczny obraz przedstawiający stan faktyczny sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 -3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. j.t. poz. 1368) prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, którą wykonują lekarze orzecznicy ZUS m.in. poprzez badanie ubezpieczonego.

Z mocy art. 59 ust. 5 i 6 ustawy ZUS wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania wraz z informacją, iż w razie uniemożliwienia badania zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie. W takim przypadku, zgodnie z art. 59 ust. 10 ustawy ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż ubezpieczona nie dopuściła się zachowania, które uniemożliwiłoby przeprowadzenie badania lekarskiego.

W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd ustalił, iż wezwanie na badanie zostało skierowane na prawidłowy adres ubezpieczonej, jednakże nigdy nie zostało jej doręczone ani nawet prawidłowo awizowane. Przekonująca jest argumentacja ubezpieczonej, że w dniu 2.09.2019 r. i w kolejnych dniach przebywała pod adresem wskazanym we wniosku o zasiłek chorobowy , jak również to że zdarzały się przypadki, że doręczyciel wkładał przesyłki lub awiza do niewłaściwej skrzynki. Pomyłki w doręczeniu mogły wynikać również ze specyfiki ul. (...) w R.. Nadto z koperty przesyłki wynika, że w rzeczywistości tylko raz (2.09.2019 r.) miała być dokonana awizacja przesyłki co wskazuje na potencjalne prawidłowości w doręczeniu tej przesyłki. Zauważyć także należy, iż przesyłka – mając na uwadze termin badania (9.09) – została nadana za późno bo dopiero 30.08.2019 r. a tym samym nie było podstaw do uznania, iż zachodzą przesłanki z art. 44 k.p.a.

W konsekwencji, wystawione zaświadczenie lekarskie nie utraciło ważności za okres po dniu wyznaczonego badania, a ubezpieczonej przysługuje prawo do zasiłku chorobowego za przedmiotowy okres.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję poprzez przyznanie ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres od 21.08 do 13.09.2019 r. po ustaniu zatrudnienia w (...) S.A.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wiesław Jakubiec,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: