Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 323/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2020-12-17

Sygn. akt V U 323/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sonia Lasota-Zawisza

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : osobiście

po rozpoznaniu 17 grudnia 2020 roku w Rybniku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy P. C.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

na skutek odwołania P. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 9 października 2019 roku, sygn. (...)

zmienia zaskarżoną decyzję z 9 października 2019r. w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu P. C. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 9170 zł (dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) odpowiadającej dodatkowo 10% stałemu uszczerbkowi na zdrowiu w związku z chorobą zawodową pylicą płuc.

Sygn. akt V U 323/19

UZASADNIENIE

Decyzją z 9 października 2019 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonemu P. C. kwotę 9 170 zł tytułem 10% stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej.

vide: akta organu rentowego

Od powyższej decyzji ubezpieczony wniósł odwołanie wskazując, że rozpoznana u niego choroba zawodowa jest nieuleczalna, postępująca i znacząco wpływa na jego komfort życia.

vide: k.3

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

vide: k.4

Sąd ustalił co następuje:

W okresie od 29 lipca 1982 roku do 30 marca 2001 roku ubezpieczony P. C. był zatrudniony w (...) S.A. Oddział KWK (...)w W. na stanowiskach: murarz na powierzchni, pomoc górnicza pod ziemią, młodszy górnik pod ziemią, górnik pod ziemią, górnik strzałowy pod ziemią. Następnie, w okresie od 31 marca 2001 roku do 30 listopada 2008 roku ubezpieczony był zatrudniony w (...) S.A. Oddział KWK (...) w R. na stanowisku górnika pod ziemią.

Obecnie ubezpieczony pobiera świadczenia emerytalne.

Decyzją z 19 czerwca 2019 roku, nr (...), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w R. stwierdził u ubezpieczonego chorobę zawodową – pylicę płuc: pylicę górników kopalń węgla.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. z 19.06.2019r.,

Lekarz orzecznik ZUS w orzeczeniu z 3 września 2019 roku stwierdził u ubezpieczonego 10% stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej. Komisja lekarska ZUS w orzeczeniu z 27 września 2019 roku stwierdziła 10% uszczerbku.

Dowód: akta organu rentowego: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 3.09.2019r., orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 27.09.2019r.,

U ubezpieczonego występuje uszczerbek na zdrowiu w wysokości 20% w związku z pylicą płuc górników kopalń węgla (poz. 184 pkt 2a). Pylica ma różne postacie zmian od siateczkowo - smużkowatych poprzez punkcikowatą guzkową ograniczoną, rozsianą aż do dalszych zmian łącznie z niewydolnością krążenia. Ustalenie 10% uszczerbku dla zmian pylicy drobnoguzkowej rozsianej wskazywałoby na traktowanie ich podobnie jak zmian siateczko – smużkowatych czy punkcikowatych. Występujące u ubezpieczonego zmiany są jednak bardziej zaawansowane i pozwalają na przyjęcie 20% uszczerbku z grupy bez zaburzeń wentylacji płuc. Stan układu oddechowego ubezpieczonego jest w pełni wydolny. Ubezpieczony nie pobiera żadnych leków pulmonologicznych.

Dowód: akta organu rentowego: dokumentacja medyczna; opinia podstawowa i uzupełniająca biegłego A. B. k.15-18 i k.46, dokumentacja medyczna k.19-22v.

Decyzją z 9 października 2019 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonemu kwotę 9 170 zł tytułem 10% stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja ZUS z 9.10.2019r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci ww. dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o opinię podstawową i uzupełniającą biegłego z zakresu pulmonologii A. B., które wraz z dowodami dokumentów wzajemnie się uzupełniały tworząc wyrazisty obraz sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 j.t. ze zm.) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast za uszczerbek długotrwały – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy).

Na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1974 ze zm.) wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, u którego stwierdzono pylicę płuc pylicę górników kopalń węgla: pylice płuc bez zaburzenia sprawności układu oddechowego stanowiące profilaktyczne przeciwwskazanie do pracy w narażeniu na działanie pyłu zwłókniającego w stężeniach przekraczających NDS wynosi od 10-20% (poz. 184 pkt 2a).

W myśl pkt 1 Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 marca 2019 roku (M.P. z 2019r. poz. 270) w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosiła 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stwierdzone u ubezpieczonego zmiany są dowodem doznanego uszczerbku na zdrowiu, a związanego z pracą, gdzie warunki nie odpowiadały normom zapylenia pyłem kamienno-węglowym i w pełni uzasadniają 20% uszczerbek na zdrowiu (poz. 184 pkt 2a). Występujące u ubezpieczonego zaawansowane zmiany dają podstawę do przyznania uszczerbku w najwyższej wysokości z pierwszej grupy chorób zawodowych pylicy płuc.

Ustalając wysokość uszczerbku na zdrowiu Sąd w pełni podzielił opinię podstawową i uzupełniającą biegłego, jako wydane przez osobę będącą specjalistą w zakresie schorzeń i dysfunkcji występujących u ubezpieczonego. Mimo złożonych przez organ rentowy zastrzeżeń do opinii podstawowej, biegły podtrzymał swoją opinię precyzyjnie wyjaśniając w opinii uzupełniającej zajęte stanowisko. Co istotne, jak zauważył słusznie biegły w zastrzeżeniach organ rentowy wskazał, że w przypadku występowania u ubezpieczonego pylicy drobnoguzkowej potwierdzonej przez biegłego, zasadnym byłoby przyznanie uszczerbku w wysokości 15 %, a w sytuacji stwierdzenia zmian rozsianych 19% uszczerbku. Tym samym podwyższając wysokość uszczerbku do 19%, ZUS potwierdził błędne założenie przyznania ubezpieczonemu jedynie 10% uszczerbku. Rozdrabnianie się do 1% jest niezasadne. Ustalony 20% uszczerbek na zdrowiu dla grupy zmian bez zaburzeń wentylacji jest w większości przypadków przyjmowany bez uznawania 1% dla zmian guzkowatych. Podkreślenia wymaga, że do opinii uzupełniającej żadna ze stron nie złożyła zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję z 9 października 2019 roku w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu P. C. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 9 170 zł odpowiadającej dodatkowo 10% stałemu uszczerbkowi na zdrowiu w związku z chorobą zawodową pylicą płuc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sonia Lasota-Zawisza,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: