Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 179/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2020-12-17

Sygn. akt V U 179/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sonia Lasota-Zawisza

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : osobiście

po rozpoznaniu 17 grudnia 2020 roku w Rybniku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. A.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy

na skutek odwołania A. A.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 17 maja 2019 roku, sygn.(...)

zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznać ubezpieczonej A. A. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 2751 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych) odpowiadającej dodatkowo 3% stałemu uszczerbkowi na zdrowiu doznanemu w wyniku wypadku przy pracy z 4 stycznia 2019 roku.

Sygn. akt V U 179/19

UZASADNIENIE

Decyzją z 17 maja 2019 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonej A. A. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 2 751 zł tytułem 3% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z 4 stycznia 2019 roku.

vide: akta organu rentowego

Od powyższej decyzji ubezpieczona złożyła odwołanie w którym wskazała, że ustalony przez ZUS uszczerbek jest zbyt niski biorąc pod uwagę uszkodzenia, które wystąpiły podczas urazu, a których skutki nadal odczuwa. Ubezpieczona zaznaczyła także, że korzysta z rehabilitacji.

vide: k.3

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał wcześniejsze twierdzenia.

vide: akta organu rentowego

Sąd ustalił co następuje:

Ubezpieczona A. A. jest zatrudniona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 w R. na stanowisku nauczyciela i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym.

Podczas pełnienia dyżuru na korytarzu 4 stycznia 2019 roku, ubezpieczona poślizgnęła się i upadła na posadzkę skręcając przy tym lewą nogę w kostce. Po udzieleniu pierwszej pomocy, ubezpieczona została opatrzona na SOR Wojewódzkiego Szpitala (...) w R..

Powyższe zdarzenie zostało uznane przez pracodawcę za wypadek przy pracy.

Dowód: akta organu rentowego: protokół nr (...)r., wyjaśnienia ubezpieczonej odnośnie wypadku, informacje od świadka odnośnie wypadku

Lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z 22 marca 2019 roku ustalił u ubezpieczonej 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z 4 stycznia 2019 roku. Komisja lekarska ZUS orzeczeniem z 10 maja 2019 roku ustaliła 3% uszczerbku.

Dowód: akta organu rentowego: wniosek o jednorazowe odszkodowanie, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 22.03.2019r., orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 10.05.2019r.

W wyniku wypadku z 4 stycznia 2019 roku ubezpieczona doznała urazu skręceniowego stawu skokowego lewego. U ubezpieczonej występuje również ograniczenie ruchomości z zespołem bólowym oraz uszkodzenie struktur więzadłowych tego stawu. Badanie MRI z 13 lutego 2019 roku wykazało ciężkie uszkodzenie więzadła ATFL, które jest bardzo ważnym elementem anatomicznym zabezpieczającym staw skokowy przed niestabilnością, takie uszkodzenia są wskazaniem do leczenia operacyjnego. Powyższe uzasadnia powstanie u ubezpieczonej 6% uszczerbku

Ubezpieczona nie miała wcześniejszych urazów tego odcinka narządu ruchu ani nie odczuwała, nie leczyła dolegliwości z nim związanych. Ubezpieczona nie cierpi na schorzenia samoistne czy układowe, które mogłyby stanowić współprzyczynę urazu, jego następstw czy odczuwanych dolegliwości.

Ubezpieczona korzystała z miesięcznego cyklu rehabilitacji w okresie marzec/kwiecień 2019. Następnie, uczęszczała na zabiegi rehabilitacyjne 1-2 razy w miesiącu.

Dowód: akta organu rentowego: dokumentacja medyczna, opinia podstawowa i uzupełniająca biegłego z zakresu ortopedii A. K. k. 21-21 i k. 48, dokumentacja medyczna k.25-26, opinia biegłego z zakresu ortopedii R. H. k. 67-68v.,

Decyzją z 17 maja 2019 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonej prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 2 751 zł tytułem 3% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z 4 stycznia 2019 roku.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja ZUS z 17.05.2019r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci w/w dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o dowód z opinii podstawowej i uzupełniającej biegłego z zakresu ortopedii A. K. oraz z opinii biegłego z zakresu ortopedii R. H., które wraz z dowodami z dokumentów wzajemnie się uzupełniały tworząc wyrazisty obraz całości sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 j.t. ze zm.) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast za uszczerbek długotrwały – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy).

Przepis art. 12 ust. 1 ustawy stanowi, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1. Z kolei ust. 5 tego artykułu wskazuje, iż do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 1-4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ustawy.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. 2002 Nr 234, poz. 1974 ze zm.) stanowi, iż wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, u którego stwierdzono ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych ( w następstwie wykręcenia, zwichnięcia, złamania kości tworzących staw, zranień, ciał obcych, blizn itp.) w zależności od ich stopnia i dolegliwości bez zniekształceń wynosi od 1-15% (poz. 162a).

W myśl pkt 1 Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 marca 2019 roku (M.P. z 2019r. poz. 270) w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż w wyniku wypadku przy pracy u ubezpieczonej występuje stan po skręceniu stawu skokowego lewego z pourazowym zespołem bólowym, ograniczeniem ruchomości i uszkodzeniem struktur więzadłowych tego stawu, co doprowadziło do powstania 6% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wszystkie opisane dysfunkcje i dolegliwości są wyłącznie następstwem zdarzenia z 4 stycznia 2019 roku.

Ustalając wysokość uszczerbku na zdrowiu Sąd w pełni podzielił opinię podstawową i uzupełniającą biegłego A. K., jako wydane przez osobę będącą specjalistą w zakresie schorzeń i dysfunkcji występujących u ubezpieczonego. Mimo złożonych przez organ rentowy zastrzeżeń do opinii podstawowej, biegły podtrzymał swoją opinię precyzyjnie wyjaśniając w opinii uzupełniającej zajęte stanowisko. Opinie wydane przez A. K. są szczegółowe i zrozumiałe dla osób nie dysponujących wiedzą medyczną, zaś wnioski sformułowane zostały jasno, czytelnie i jednoznacznie. Co więcej, wnioski z opinii A. K. są tożsame z wnioskami drugiego powołanego w sprawie biegłego z zakresu ortopedii R. H.. Podkreślenia przy tym wymaga, że do opinii biegłego R. H. żadna ze stron nie złożyła zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję, w ten sposób, że przyznał ubezpieczonej A. A. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 2 751 zł odpowiadającej dodatkowo 3% stałemu uszczerbkowi na zdrowiu doznanemu w wyniku wypadku przy pracy z 4 stycznia 2019 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sonia Lasota-Zawisza,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: