Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 125/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2021-02-11

Sygn. akt V U 125/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sonia Lasota-Zawisza

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : osobiście

po rozpoznaniu 11 lutego 2021 roku w Rybniku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy E. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku

na skutek odwołania E. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 29 maja 2020 roku, sygn. (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej E. N. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 1968 zł (tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) odpowiadającej dodatkowym 2 % stałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy z 7 września 2017 roku,

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

Sygn. akt V U 125/20

UZASADNIENIE

Decyzją 29 maja 2020 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonej E. N. kwotę 984 zł tytułem 1% jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy z 7 września 2017 roku.

vide: akta organu rentowego

W odwołaniu ubezpieczona wniosła o zmianę powyższej decyzji i przyznanie jej prawa do jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającej co najmniej 9% stałego uszczerbku. W uzasadnieniu ubezpieczona opisała przebieg zdarzenia z 7 września 2017 roku oraz historię odbytego leczenia. Ubezpieczona wskazała, iż nadal odczuwa bolesne dolegliwości, a skutki wypadku powodują u niej ograniczenia ruchowe. Ubezpieczona dodała, że rokowania wskazują na konieczność artroskopii oraz rehabilitacji medycznej okolicy krzyżowo – guzicznej kręgosłupa oraz stawu kolanowego prawego.

vide: k.3-6

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując wcześniejsze twierdzenia.

vide: k.8-8v.

Sąd ustalił co następuje:

Ubezpieczona E. N. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na stanowisku szefa kuchni. Miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych przez ubezpieczoną był R.. 7 września 2017 roku ubezpieczona udała się do jednej z (...) cukierni po odbiór zamówionych ciast dla stołówki pracowniczej w której była zatrudniona. Przed wejściem do cukierni, na podłodze leżały niskie podesty, na które ubezpieczona weszła. Podesty okazały się być platformami na kółkach. W wyniku gwałtownego przesunięcia platform, ubezpieczona straciła równowagę i przewróciła się. Po udzieleniu pomocy przez pracowników cukierni, ubezpieczona dokończyła pracę na zmianie 7 września 2017 roku. Po powrocie do domu, ubezpieczona zaczęła odczuwać narastający ból i udała się Powiatowego Publicznego ZOZ w W., gdzie uzyskała pomoc medyczną.

Powyższe zdarzenie zostało uznane przez pracodawcę za wypadek przy pracy.

Dowód: akta organu rentowego: protokół nr (...), umowa o pracę z 29.12.2016r., wniosek o jednorazowe odszkodowanie

W związku z wypadkiem przy pracy ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim od 8 do 29 września 2017 roku.

W wyniku zdarzenia z 7 września 2017 roku u ubezpieczonej doszło do urazu skręceniowego stawu kolanowego prawego z uszkodzeniem łękotki przyśrodkowej. Ubezpieczona przeszła leczenie artroskopowe. Ubezpieczonej częściowo usunięto łękotkę przyśrodkową prawego stawu kolanowego. Przed wypadkiem u ubezpieczonej występowały samoistne zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu kolanowego prawego, na które nałożył się powyższy uraz. W wyniku wypadku ubezpieczona doznała 3% stałego uszczerbku. Ocena uszczerbku wynika ze zbilansowania występujących u ubezpieczonej zmian samoistnych zwyrodnieniowych oraz pourazowych związanych ze skutkami wypadku. W wyniku zdarzenia z 7 września 2017 roku ubezpieczona doznała również stłuczenia dolnej części grzbietu i miednicy oraz kości guzicznej. Stan ubezpieczonej w tym zakresie jest wygojony prawidłowo, bez następstw uzasadniających ocenę uszczerbkową.

Dowód: akta organu rentowego: dokumentacja medyczna, opinia biegłego z zakresu ortopedii A. K. k.25-29

Lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z 15 kwietnia 2020 roku ustalił u ubezpieczonej 1% stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy z 7 września 2017 roku. Komisja lekarska ZUS orzeczeniem z 22 maja 2020 roku ustaliła 1% uszczerbku.

Dowód: akta organu rentowego: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 15.04.2020r., orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 22.05.2020.

Decyzją 29 maja 2020 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonej kwotę 984 zł tytułem 1% jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy z 7 września 2017 roku.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja ZUS z 29.05.2020r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci w/w dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o opinię biegłego z zakresu ortopedii A. K., która wraz z dowodami z dokumentów wzajemnie się uzupełniały tworząc wyrazisty obraz całości sprawy

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w nieznacznej części.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 j.t. ze zm.) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast za uszczerbek długotrwały – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy).

Przepis art. 12 ust. 1 ustawy stanowi, iż jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1. Z kolei ust. 5 tego artykułu wskazuje, iż do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 1-4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ustawy.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. 2002 Nr 234, poz. 1974 ze zm.) stanowi, iż wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, u którego stwierdzono inne następstwa uszkodzeń kolana: skrócenie kończyny, zaburzenia osi, stawu (koślawość, szpotawość, ruchomość patologiczna), dolegliwości przewlekłe zapalne, zapalenia ropne, ciała obce, przetoki itp. – w zależności od stopnia wynosi od 1-20 % (poz. 156).

W myśl pkt 1 Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 roku (M.P. z 2020r. poz. 279) w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż wskutek wypadku przy pracy z 7 września 2017 roku, ubezpieczona doznała urazu skręceniowego w obrębie stawu kolanowego prawego w wyniku którego doszło do uszkodzenia w obrębie łękotki przyśrodkowej tego stawu. Na powyższy uraz nałożyły się występujące u ubezpieczonej zmiany zwyrodnieniowe. Zestawienie powyższych okoliczności uzasadnia powstanie u ubezpieczonej 3% stałego uszczerbku w wyniku wypadku przy pracy. Z kolei inne doznane przez ubezpieczoną urazy w wyniku zdarzenia z 7 września 2017 roku nie doprowadziły do powstania uszczerbku.

Ustalając wysokość uszczerbku na zdrowiu Sąd w pełni podzielił opinię biegłego z zakresu ortopedii A. K., jako wydaną przez osobę będącą specjalistą w zakresie schorzeń występujących u ubezpieczonej. Podkreślenia przy tym wymaga, że żadna ze stron nie złożyła zastrzeżeń do przedmiotowej opinii.

Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonej E. N. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 1968 zł odpowiadającej dodatkowym 2% stałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy z 7 września 2017 roku (pkt 1), a na podstawie art. 477 14 § 1 w pozostałym zakresie oddalił odwołanie ( pkt 2).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sonia Lasota-Zawisza,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: