Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 94/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2019-11-21

Sygn. akt VU 94/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sonia Lasota-Zawisza

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : Tomasz Kałuża-Herok

po rozpoznaniu 21 listopada 2019 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy J. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

na skutek odwołania J. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 15 lutego 2019 roku

sygn. (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu J. R. prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 8.540,00 zł (osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych) odpowiadającej dodatkowo 10% uszczerbkowi na zdrowiu w związku z chorobą zawodową pylicą płuc.

Sygn. akt V U 94/19

UZASADNIENIE

Decyzją z 15 lutego 2019 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu J. R. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu pogorszenia stanu zdrowiu w związku z chorobą zawodową. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż procentowy uszczerbek na zdrowiu nie uległ pogorszeniu i nadal wynosi 10%.

vide: akta organu rentowego

W odwołaniu od ww. decyzji ubezpieczony wniósł o jej zmianę i wskazał, że w związku z występującą u niego chorobą zawodową doszło u niego do znacznego pogorszenia stanu zdrowia, co uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Ubezpieczony zaznaczył, że coraz częściej odczuwa stany zapalne oskrzeli oraz miewa duszności, a także męczy go kaszel. Ubezpieczony podkreślił, iż wydana przez organ rentowy decyzja nie uwzględniała wszystkich okoliczności związanych z jego stanem zdrowia.

vide: k.3-7

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał wcześniejsze twierdzenia.

vide: k. 8-8v.

Na rozprawie 21 listopada 2019 roku ubezpieczony sprecyzował, iż domaga się przyznania odszkodowania w wysokości odpowiadającej dodatkowo 10% uszczerbkowi na zdrowiu.

vide: k.46v.

Sąd ustalił co następuje:

Ubezpieczony był zatrudniony w (...) S.A. KWK (...) na stanowiskach: pomocy dołowej pod ziemią, górnika pod ziemią, górnika kombajnisty pod ziemią.

Decyzją z 15 lutego 2008 roku, nr(...), stwierdzono u ubezpieczonego chorobę zawodową płuc – pylicę górników kopalń węgla. Powyższa decyzja została oparta na orzeczeniu lekarskim z 21 stycznia, nr (...), wydanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w K. Poradnię Chorób Zawodowych w S. w którym wskazano, iż u ubezpieczonego występuje pylica płuc drobnoguzkowa rozproszona.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja z 15.02.2008r.

Orzeczeniem z 6 maja 2008 roku lekarz orzecznik ZUS stwierdził u ubezpieczonego 10% stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej stwierdzonej decyzją z 15 lutego 2008 roku. Na skutek wniesionego przez ubezpieczonego sprzeciwu, komisja lekarska ZUS wydała 30 maja 2008 roku orzeczenie w którym również ustaliła 10% uszczerbku.

Dowód: akta organu rentowego: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 6.05.2008r., orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 30.05.2008r.

Decyzją z 11 czerwca 2008 roku, znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonemu prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 5 380 zł odpowiadającej 10% stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja ZUS z 11.06.2008r.

Orzeczeniem z 29 listopada 2018 roku lekarz orzecznik ZUS ustalił, iż określony orzeczeniem z 30 maja 2008 roku procentowy uszczerbek na zdrowiu u ubezpieczonego wynoszący 10% nie uległ pogorszeniu. Na skutek złożonego wniosku przez organ rentowy, komisja lekarska ZUS wydała 18 grudnia 2018 roku orzeczenie w którym nie stwierdziła pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego w związku z chorobą zawodową. Orzeczeniem z 29 stycznia 2019 roku komisja lekarska ZUS poprawiła w wydanym przez nią orzeczeniu z 18 grudnia 2018 roku błędnie określoną datę wydanego ówcześnie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS.

Dowód: akta organu rentowego: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 29.11.2018r., orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 18.12.2018r., pismo z 16.01.2019r., orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 29.01.2019r.

Decyzją z 15 lutego 2019 roku, znak (...), organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu pogorszenia stanu zdrowiu.

Dowód: akta organu rentowego: decyzja z 15.02.2019r.

Ubezpieczony wykonując nawet niewielki wysiłek fizyczny ma trudności z oddychaniem. Ubezpieczony ma duszności, częste stany zapalne oskrzeli, pobiera leki poprawiające wymianę gazową w płucach. Obecnie ubezpieczony wykazuje zmiany drobnoguzkowe i guzkowe w porównaniu do pierwszego radiogramu, gdzie rozpoznano pylicę płyc drognoguzkową rozsianą. U ubezpieczonego występuje szmer pęcherzykowy osłabiony przy równoczesnych zaburzeniach w badaniach spirometrycznych i gazometrycznych nie powodując niewydolności oddechowej przy pobieraniu leku rozszerzającego drzewo oskrzelowe. Stan zdrowia ubezpieczonego pogorszył się o 10%.

Dowód: akta organu rentowego: dokumentacja medyczna, opinie lekarskie,

wyniki badania konsultacyjnego dla PCHZ z 5.08.2019r. k.42, karta informacyjna porady ambulatoryjnej z 13.11.2019r. k.44, wydruk wizyty z Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z 20.11.2019r. k.45, opinia biegłego z zakresu chorób płuc A. B. k.18-22

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci w/w dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o opinię biegłego z zakresu chorób płuc A. B., która wraz z dowodami z dokumentów wzajemnie się uzupełniała tworząc wyrazisty obraz całości sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1205) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast za uszczerbek długotrwały – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy).

Przepis art. 12 ust. 2 ustawy jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 2. Z kolei ust. 5 tego artykułu wskazuje, iż do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 1-4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ustawy.

Jak stanowi § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2013 r. poz. 954) lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zwanej dalej „oceną procentową”, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Na podstawie wskazanego załącznika, wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, u którego stwierdzono pylicę płuc – pylicę górników kopalń węgla bez zaburzenia sprawności układu oddechowego stanowiącego profilaktyczne przeciwwskazanie do pracy w narażeniu na działanie pyłu zwłókniającego w stężeniach przekraczających NDS wynosi od 10-20% (poz. 184.2a).

Na mocy pkt 1 Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej z 23 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 268) w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż u ubezpieczonego doszło do pogorszenia stanu zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej pylicą płuc. U ubezpieczonego od czasu wydania pierwszej decyzji w 2008 roku ustalającej uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10%, ujawniły się zmiany drobnoguzkowe i guzkowe. Dodatkowo u ubezpieczonego występuje szmer pęcherzykowy osłabiony przy równoczesnych zaburzeniach w badaniu spirometrycznym i gazometrycznym, który nie powoduje niewydolności oddechowej przy pobieraniu leku rozszerzającego drzewo oskrzelowe. Wobec powyższego Sąd uznał, iż stały uszczerbek na zdrowiu zwiększył się o 10%.

Ustalając wysokość uszczerbku na zdrowiu, Sąd w pełni podzielił opinię biegłego z zakresu chorób płuc A. B., jako wydaną przez osobę będącą specjalistą w zakresie schorzeń występujących u ubezpieczonego. Do opinii strony nie wniosły zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 kpc, Sąd w wyroku zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu J. R. prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 8 540 zł odpowiadającej dodatkowo 10% uszczerbkowi na zdrowiu w związku z chorobą zawodową pylicą płuc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Sonia Lasota-Zawisza,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: