Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V P 63/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2017-09-05

Sygn. akt VP 63/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 września 2017 r.

Sąd Rejonowy / Okręgowy w R. V Wydział

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wiesław Jakubiec

Sędziowie

Ławnicy: -/-

Protokolant: st. sekr. sądowy Aldona Fojcik

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Rybniku

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w K.

o wynagrodzenie

1.  oddala powództwo;

2.  odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania.

Sygn. akt V P 63/17

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2017 roku powódka A. M. wniosła do tut. Sądu pozew przeciwko Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w K. o zapłatę łącznie kwoty 3002,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem wyrównania wynagrodzenia za miesiące od września 2015 roku do stycznia 2017 roku, w tym za okresy od września 2015 roku do sierpnia 2016 roku po 157,48 zł za każdy miesiąc a za okresy od września 2016 roku do stycznia 2017 roku 222,52 zł za każdy miesiąc.

W uzasadnieniu wskazała, że podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany poziom wykształcenia. Jako, że legitymuje się ona dyplomem ukończenia studiów licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym jak i studiów magisterskich, jej wynagrodzenie zasadnicze winno być ustalone według stawki przewidzianej dla nauczyciela posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, tj. początkowo na wysokości 2265,00 zł miesięcznie (w okresie do 31 sierpnia 2016 roku), a następnie, po nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego tj. od 1 września 2016 roku na wysokości 2331,00 zł miesięcznie. W konsekwencji zaniżenia wynagrodzenia doszło także do zaniżenia wypłacanego dodatku wiejskiego, stanowiącego 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Pismem z dnia 27 lipca 2017 roku powódka rozszerzyła żądanie domagając się wyrównania wynagrodzenia za kolejne miesiące tj. od lutego do lipca 2017 roku w kwocie po 222,52 zł za każdy miesiąc. (vide k.2-4, 34)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i obciążenie powódki kosztami postępowania. Uzasadnił, że jedynie tytuł licencjata na kierunku filologii angielskiej uprawniał powódkę do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego uzależniona być powinna od posiadanych kwalifikacji, a to właśnie kwalifikacje w zakresie filologii angielskiej są niezbędne do nauki języka. Posiadany tytuł magistra ekonomii nie uprawnia do zajmowania tego stanowisku, w związku z czym pozostaje dla pracodawcy bez znaczenia na zarówno na etapie zatrudniania jak i na etapie ustalania wysokości wynagrodzenia. (vide k. 25-29)

Sąd ustalił co następuje:

Powódka A. M. w dniu 28 września 2007 roku uzyskała tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego, następnie 26 czerwca 2008 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości i finansów po czym w 2012 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie ekonomii.

Dowód: dyplomy ukończenia studiów (k. 7-9), okoliczności bezsporne

Dnia 1 września 2015 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w K. zawarł z powódką umowę o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2016 roku zatrudniając powódkę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w wymiarze czasu pracy 9/19 w SP a 1/19 w OP, z wynagrodzeniem zasadniczym łącznie 1048,94 zł (10/19 z kwoty 1993,00 zł), przyznając także dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości 104,89 zł. Dnia 1 lipca 2016 roku Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w K. A. S. nadała powódce stopień nauczyciela kontraktowego. Następnie 30 sierpnia 2016 roku powódka została zatrudniona na podstawie umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 września 2017 roku, na stanowisku kontraktowego nauczyciela języka angielskiego w wymiarze czasu pracy 13/20 w SP a 1/20 w OP, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie łącznie 1429,40 zł (14/20 z kwoty 2042,00 zł) oraz dodatkiem wiejskim w wysokości 142,94 zł. Pozwany wypłacał powódce wynagrodzenie w kwocie zgodnej z postanowieniami zawartych umów.

Podstawą do zatrudniania powódki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w K. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego jest jedynie tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego. Zakres wykonywanych czynności nie wykracza poza ramy posiadanego tytułu licencjata. Powódka, świadcząc pracę dla pozwanej, nie wykonuje zadań, do realizacji których przydatny byłby posiadany tytuł zawodowy magistra na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości i finansów bądź też tytuł doktora w zakresie ekonomii, w szczególności nie uczy przedmiotów zbieżnych z posiadanymi kwalifikacjami w zakresie rachunkowości, finansów i ekonomii.

Dowód: umowa o pracę na czas określony, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, umowa o pracę na czas nieokreślony k.6 - akta osobowe powódki, okoliczności bezsporne

Wszelkie wskazane wyżej fakty nie stanowiły przedmiotu sporu. Przedstawiony, bezsporny między stronami stan faktyczny został potwierdzony przez powołane dowody z dokumentów, które wzajemnie się uzupełniają, tworząc logiczny i wyrazisty obraz całości sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 pkt. 1 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r . (Dz.U. Nr 3, poz. 19) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Zgodnie z art. 11 wskazanej ustawy dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.

Na mocy art. 30 ust. 2 ww. ustawy wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Zgodnie z ust. 5 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181) minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego bądź tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku wynosiła 1993,00 zł, natomiast minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela kontraktowego posiadającego tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego bądź tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku wynosiła 2042,00 zł.

Z mocy art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Podstawą do zatrudniania powódki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w K. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego jest jedynie tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego i zakres wykonywanych czynności nie wykracza poza ramy posiadanego tytułu licencjata. Stwierdzić należy, że posiadane przez powódkę kwalifikacje w zakresie rachunkowości, finansów i ekonomii, jako skrajnie rozbieżne z wykonywanymi zadaniami i bezspornie nieprzydatne do pracy na zajmowanym stanowisku nie mogą stanowić podstawy do uznania, że powódce należy się wynagrodzenie w kwocie ustalonej dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra. Wniosek taki wynika z analizy regulacji dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego w kontekście przepisów regulujących kwestie zatrudniania nauczyciela. Mimo, iż powódka faktycznie posiada tytuł magistra, świadcząc pracę dla pozwanej, nie wykonuje zadań, w szczególności nie uczy przedmiotów z zakresu rachunkowości, finansów bądź ekonomii, jak również w okresie dochodzonym pozew nie było nawet u pozwanej takiego przedmiotu nauczania, który swym zakresem dotyczyłby ww. dziedzin. Skoro pozwana zgodnie z art. 11 Karty Nauczyciela nawiązała stosunek pracy z powódką na stanowisku nauczyciela języka angielskiego, wysokość wynagrodzenia zasadniczego powódki uzależniona być powinna od posiadanych w tym właśnie zakresie kwalifikacji tj. tytułu zawodowego licencjata. Podkreślić jeszcze raz należy, że podstawą ustalenia wynagrodzenia powódki są szczegółowe, odrębne przepisy dotyczące konkretnej grupy zawodowej- nauczycieli, a nie przepisy ogólne dla wszystkich pracowników. Stąd interpretacja tych regulacji musi ściśle odnosić się do tej pragmatyki służbowej. W ocenie Sądu zawarte w rozporządzeniu z dnia 31.01.2005 r. sformułowanie, że „ podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia” należy jednoznacznie odnosić do wykształcenia, które po pierwsze jest z przygotowaniem pedagogicznym, a po drugie – kwalifikuje daną osobę do zatrudnienia w konkretnej placówce oświatowej. Ustawodawca nie promuje zdobywania przez nauczycieli wykształcenia z jakiegokolwiek dziedziny. Dla placówki oświatowej (pracodawcy) celowe i logiczne jest takie kształcenie, które pozwoli danemu nauczycielowi wykorzystać zdobyta wiedzę i uprawnienia w tej konkretnej placówce. Podsumowując, stawki wynagrodzenia zasadniczego a także wysokość dodatku wiejskiego określone w umowach: z dnia 1 września 2015 roku oraz 30 sierpnia 2016 roku zostały określone i wypłacone przez pozwaną w sposób prawidłowy.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny, na podstawie wskazanych przepisów Sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc, który w wypadkach szczególnie uzasadnionych pozwala (na zasadzie słuszności) odstąpić od obciążania strony przegrywającej kosztami. Powódka, w związku z brakiem wiedzy prawniczej oraz skomplikowaną sytuacją faktyczną w której się znalazła, mogła być subiektywnie przeświadczona o zasadności swojego roszczenia, co zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnia odstąpienie od obciążania jej kosztami postępowania (zob. wyrok z dnia 23-02-2017, III AUa 1758/16).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Jakubiec
Data wytworzenia informacji: