Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 912/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2016-01-21

Sygn. akt: I C 912/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Patrycja Paloc

Protokolant:

st. sekr. sądowy Justyna Spiewok

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Rybniku

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W.

przeciwko K. K.

o uchylenie renty

1.  uchyla rentę wyrównawczą na rzecz pozwanego K. K. zasądzoną od powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. w punkcie 2 wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie I C 1350/08 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 roku;

2.  wyrokowi z uznania nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. Akt I C 912/15

UZASADNIENIE

Powód Towarzystwo (...) S.A. w W. wniósł przeciwko pozwanemu K. K. pozew, w którym żądał uchylenia z dniem 1 lipca 2015roku obowiązku wypłacania przez powoda na rzecz pozwanego renty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z 8 maja 2009roku w sprawie I C 1350/08 oraz o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wyjaśnił, że na podstawie tego wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach wypłacał pozwanemu miesięczną rentę z tytułu utraconego dochodu w kwocie 444,18zł w związku z urazami doznanymi przez pozwanego wskutek wypadku komunikacyjnego 21 sierpnia 2002roku, któremu uległ w drodze do pracy. Powód jest następcą prawnym (...) S.A. w W., który był pozwanym w sprawie przed Sądem Rejonowym w Gliwicach I C 1350/08, ponieważ przejął ogół praw i obowiązków tego pozwanego.

Powód podniósł, że pozwany otrzymywał rentę wyrównawczą od poprzednika powoda, a następnie od powoda w kwocie 444,18zł oraz 50% renty powypadkowej od ZUS 1.136,61zł brutto. Od 29 kwietnia 2014roku pozwany osiągnął wiek emerytalny i ZUS ustalił dla niego emeryturę w kwocie 2.868,24zł brutto miesięcznie. Łącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje 4.004,85zł brutto miesięcznie. Powód podniósł, że gdyby nie miał miejsca wypadek komunikacyjny to pozwany z osiągnięciem wieku emerytalnego uzyskałby jedynie świadczenie emerytalne. Świadczenie emerytalne z ZUS byłoby niższe od obecnie uzyskanego przez powoda łącznie świadczenia z ZUS z tytułu emerytury i 50% z tytułu renty wypadkowej. Oba świadczenia otrzymane przez pozwanego z ZUS od daty osiągnięcia wieku emerytalnego są wyższe niż nawet samo świadczenie emerytalne uzyskane z ZUS w sytuacji , gdyby powód nie uległ wypadkowi w dniu 21 sierpnia 2002r. Nie zachodzą więc już przesłanki do płacenia pozwanemu przez powoda renty wyrównawczej na podstawie wyroku Sadu Rejonowego w Gliwicach I C 1350/08. Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia nie może być wyższe od powstałej szkody. Kwota świadczeń uzyskanych przez pozwanego z ZUS i dodatkowo od powoda znacząco przekracza wysokość świadczenia emerytalnego jakie uzyskałby pozwany w przypadku, gdyby nie uległ wypadkowi w dniu 21 sierpnia 2002roku. Samo świadczenie emerytalne z ZUS przy średnich zarobkach brutto w górnictwie 5.700 zł wynosi 3.300 zł brutto.

Pozwany uznał żądanie pozwu po doręczeniu mu odpisu pozwu i wniósł o nie obciążanie go kosztami procesu. Zarzucił, że powód nie wyzwał go do zawarcia ugody w tej sprawie, a o żądaniu powódki dowiedział się dopiero z odpisu pozwu. Nie dał podstaw do wytoczenia powództwa.

Sąd ustalił:

Wyrokiem z dnia Sąd Rejonowy w Gliwicach zasądził od (...) Spółki Akcyjnej w W. w punkcie 2 rentę wyrównawczą na rzecz K. K. w kwocie 444,18 zł począwszy od 1 maja 2009roku płatną do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat. Wyrok zapadł przy ustaleniu, że pozwany uległ 21 sierpnia 2002roku wypadkowi, za którego skutki odpowiedzialność ponosił powód. Sąd ustalił, że pełna renta wyrównawcza wyniosłaby 1.480,59zł a przy uwzględnieniu 30 % przyczynienia wypadku z 21 sierpnia 2002roku do utraty zdolności zarobkowej pozwanego renta wyrównawcza wynosiła 444,18zł. Tę hipotetyczną rentę wyrównawczą należną pozwanemu 1.480,59zł na dzień zamknięcia rozprawy wyliczył biegły, biorąc pod uwagę wysokość hipotetycznego dochodu, który pozwany mógł osiągnąć, gdyby nie konsekwencje wypadku, porównując zarobki pracowników porównawczych i pomniejszając ten dochód o wysokość rzeczywiście osiągniętego przez pozwanego dochodu tj. o rentę inwalidzką z ZUS.

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach z uzasadnieniem k.558 i k. 562-567, wyrok Sadu Okręgowego w Gliwicach III Ca 949/09 k. 625 - w aktach Sądu Rejonowego w Gliwicach I C 1350/08

Pozwany K. K. 29 kwietnia 2014 roku osiągnął wiek uprawniający go do otrzymania emerytury. Od 1maja 2014roku przyznano mu emeryturę w kwocie 2.868,24zł brutto. Pobierał też rentę powypadkową przyznaną mu ostatnią decyzją do 28 lutego 2016roku. Na podstawie tych decyzji otrzymywał emeryturę 2.868,24zł brutto i 50% renty powypadkowej 1.136,61zł brutto, razem 4.004,85zł brutto. Razem oba świadczenia renta i emerytura wynoszą 3.280,41zł netto.

Dowód: okoliczność przyznana przez pozwanego k. 46

Pozwany osiągnąłby emeryturę w kwocie 3.300zł brutto przy obecnie istniejących średnich zarobkach w górnictwie 5.500zł.

Dowód: okoliczność przyznana przez pozwanego w piśmie z dnia 43

(...) Spółki Akcyjnej w W. przekształciło się w Towarzystwo (...) S.A. w W. przez przeniesienie całego majątku (...) Spółki Akcyjnej w W. na powoda w trybie art. 492§1 pkt 1 ksh w zw. z art. 506 §4 ksh.

Dowód: postanowienie sądu rejestrowego k. 18

Sąd zważył:

Zgodnie z przepisem art. 213§ 2 kodeksu postępowania cywilnego sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Uznanie powództwa nie było sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierzało do obejścia prawa.

Sytuacja pozwanego zmieniła się z chwilą przyznania mu emerytury. Odtąd jego uszczerbek majątkowy należało oceniać jak dla emeryta, a nie osiągającego zarobek pracownika. Przyznana renta wyrównawcza była wyliczona na podstawie zarobków pracowników porównawczych i pomniejszona o rentę inwalidzką, którą otrzymywał pozwany w chwili zamknięcia rozprawy. Przyznano mu 30% tak obliczonej renty, bo wypadek przyczynił się do powstania niezdolności do pracy w 30%.

W obecnym stanie faktycznym należało wyliczyć emeryturę dla pozwanego w takiej kwocie jaką otrzymałby, gdyby nie uległ wypadkowi i odjąć od niej emeryturę przyznaną mu obecnie. Tak osiągnięty wynik byłby rentą wyrównawczą, od której należałoby odjąć jeszcze rentę powypadkową, którą pozwany otrzymuje.

Skoro pozwany przyznał, że wskazana w pozwie kwota 3.300zł brutto to emerytura, którą mógł otrzymać, gdyby wypadkowi nie uległ, to odejmując od tego emeryturę przyznaną mu 2.868,24zł brutto powstałaby różnica 431,76zł brutto. Skoro więc pozwany otrzymuje nadal 50% renty w kwocie 1.136,61zł brutto, to ta renta niweluje tę różnicę w całości. Należy jeszcze mieć na uwadze, że sąd ustalił, że wypadek przyczynił się do powstania niezdolności zarobkowej pozwanego tylko w 30%, zatem renta wyrównawcza powinna uzupełniać tę różnicę tylko w 30% . Gdyby więc nie było renty powypadkowej, to renta wyrównawcza powinna niwelować różnicę emerytur w kwocie 129,52zł. Na dzień zamknięcia rozprawy pozwany jednak miał przyznaną rentę powypadkową do 28 lutego 2016roku.

Uznanie powództwa nie było więc sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pozwany chciał tę sprawę rozstrzygnąć dla siebie definitywnie z pominięciem postępowania dowodowego, zmierzającego do wyliczenia przysługującej mu hipotetycznej emerytury. Jednocześnie przyznanie, że taka emerytura wynosiłaby 3.300zł brutto nie budzi wątpliwości.

Skoro więc uznanie powództwa było dopuszczalne, sąd uwzględnił powództwo i uchylił rentę wyrównawczą na rzecz pozwanego K. K., zasądzoną w punkcie 2 wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie I C 1350/08 od powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. ustalając jednocześnie, że następcą prawnym pozwanego w tamtej sprawie jest powód na podstawie sukcesji generalnej wynikającej z przepisu art. 494 § 1 ksh, który stanowi, że spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Rentę uchylono ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 roku, bo tak żądał powód, a pozwany otrzymał emeryturę i zmienił tym samym swoją sytuację majątkową od 1 maja 2014roku.

Powód nie wzywał pozwanego do powstrzymania się od pobierania renty, ani do zawarcia ugody przed wniesieniem pozwu. Pozwany nie dał więc podstaw do wytoczenia sprawy, a przy pierwszej czynności uznał żądanie pozwu. Pozwany nie wykazał, by poniósł w tej sprawie koszty, dlatego nie zasądzono na jego rzecz kosztów procesu mimo, że był do tego uprawniony na zasadzie art. 101 kpc.

Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności na zasadzi przepisu art. 333§1 pkt 2 kpc ponieważ pozwany uznał roszczenie uwzględnione w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Walenko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Patrycja Paloc
Data wytworzenia informacji: