Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1116/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2016-04-28

Sygn. akt I C 1116/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Olszewski

Protokolant: sekretarz Krzysztof Pawera

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku w Raciborzu

na rozprawie

sprawy z powództwa: G. W.

przeciwko:(...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki G. W. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 77,00 (siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1116/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 06 lipca 2015 roku powódka G. W. wniosła przeciwko pozwanej(...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie wykonalności w całości tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 04 października 2002 roku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2014 roku, sygn. akt I Co 3161/14. W uzasadnieniu powódka podniosła zarzut przedawnienia roszczenia oraz powołała się na przepis art. 125 § 1 k.c.

W odpowiedzi na pozew z dnia 11 stycznia 2016 roku (k. 22-23) pozwana (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwana zaprzeczyła, aby roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

W dniu 20 października 1999 roku G. W. i (...) Spółka Akcyjna w L. w zawarli umowę pożyczki kwoty 1.612,35 złotych. (...) Spółka Akcyjna w L. wystawiła w dniu 04 października 2002 roku bankowy tytułu egzekucyjny, któremu Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej postanowieniem z dnia 12 listopada 2002 roku, sygn. akt Co 2349/02, nadał klauzulę wykonalności. W dniu 03 marca 2003 roku (...) Spółka Akcyjna w L. wniosła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej E. G. (obecnie A. T.) o wszczęcie egzekucji przeciwko G. W. w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 04 października 2002 roku, które uległo umorzeniu w dniu 17 marca 2016 roku. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 04 października 2002 roku wystawionemu przez (...)Spółkę Akcyjną w L. na rzecz następcy prawnego (...) Spółki Akcyjnej w W.. W dniu 24 kwietnia 2015 roku (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła do komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku K. D. o wszczęcie egzekucji przeciwko G. W. w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 04 października 2002 roku.

Dowody

- bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 04 października 2002 roku, wniosek o wszczęcie egzekucji z dnia 24 kwietnia 2015 roku – akta Km 698/15 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku K. D.,

- wniosek o wszczęcie egzekucji z dnia 03 marca 2003 roku, postanowienie o stwierdzeniu umorzenia egzekucji z dnia 17 marca 2016 roku – akta Km 451/03 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej A. T.,

- zeznania powódki G. W. – k. 44.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie dowodów z dokumentów oraz zeznań powódki.

Przepis art. 840 § 1 pkt 2) k.p.c. stanowi podstawę pozbawienia wykonalności bankowego tytułu wykonawczego z uwagi na przedawnienie roszczenia, które nastąpiło przed jaki i pod nadaniu klauzuli wykonalności. Termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym wynosi 3 lata (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 07.02.2014 roku, sygn. akt I ACa 687/13, opubli. w LEX nr 1437877). Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, rozpoznany pozytywnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej w dniu 04 października 2002 roku, był czynnością przerywającą bieg terminu przedawnienia (por. uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16.01.2004 roku, sygn. akt III CZP 101/03, opubli. w OSNC 2005/4/58, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 roku, sygn. akt IV CSK 156/11, opubli. w LEX nr 1111012). Po przerwaniu przedawnienia biegło ono na nowo (art. 124 § 1 k.c.). Ponowienie do przerwania biegu terminu przedawnienia doszło w dniu 03 marca 2003 roku, kiedy wierzyciel wystąpił do komornika o wszczęcie egzekucji w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny (art. 123 § 1 pkt 1 k.p.c.), która ulega umorzeniu w dniu 17 marca 2016 roku. Termin przedawnienia nie rozpoczął jednak ponownie biegu, albowiem nowy wierzyciel uzyskał klauzulę wykonalności i w dniu 24 kwietnia 2015 ponowienie wystąpił do innego komornika o wszczęcie egzekucji. Kolejna egzekucja toczyła się do dnia wyrokowania. Reasumują w sprawie nie doszło do przedawnienia roszczenia, stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy, na podstawie art. 840 § 1 pkt 2) k.p.c., oddalił powództwo.

Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu uzasadniał art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 109 § 1 i 2 k.p.c. Zgodnie z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, a do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd stawiennictwa strony. W niniejszej sprawie niezbędne koszty procesu pozwanego wyniosły 77,00 złotych, w tym 60,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa udzielonego powodowi przez radcę prawnego (§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu <t. j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 490 ze zm.>) oraz 17,00 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy zasądził od powódki G. W. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 77,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1116/15

Zarządzenia:

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej.

R., 20.05.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Olszewski
Data wytworzenia informacji: