Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 47/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-02-14

Sygn. akt VIII Pz 47/17

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Grzegorz Tyrka

Sędziowie: SSO Teresa Kalinka

SSR (del.) Anna Capik-Pater

po rozpoznaniu sprawy w dniu 14 lutego 2018 r. w G.

na posiedzeniu niejawnym

sprawie M. Ł.

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B. - następcy prawnego (...) Spółce Akcyjnej w K.

z udziałem interwenientów ubocznych

1)  (...) Spółki Akcyjnej w J.,

2)  (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie pieniężne

na skutek zażalenia (...) Spółki Akcyjnej w W.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach zawartego w punkcie 2 wyroku

z dnia 21 sierpnia 2017 r. sygn. akt VI P 295/15

p o s t a n a w i a:

1)  zmienić zaskarżone postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku w ten sposób, że zasądza od powoda M. Ł. na rzecz interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2)  znieść między powodem M. Ł. a interwenientem ubocznym (...) Spółką Akcyjną w W. koszty postępowania zażaleniowego.

(-)SSR del. Anna Capik-Pater (-) SSO Grzegorz Tyrka (spr.) (-) SSO Teresa Kalinka

Sędzia Przewodniczący Sędzia

VIII Pz 47/17

UZASADNIENIE

Powód M. Ł. domagał się zasądzenia od Spółki (...) Spółki Akcyjnej w B. (następcy prawnego (...) Spółki Akcyjnej w K.) na swoją rzecz kwoty 10 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego wraz z ustawowymi odsetkami oraz kasztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k.2).

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k.15).

Interwenient uboczny (...) Spółka Akcyjna w J. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k.40).

Interwenient uboczny (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k. 217).

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w punkcie pierwszym oddalił powództwo a w punkcie drugim odstąpił od obciążenia powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej oraz interwenientów ubocznych.

W pisemnym uzasadnieniu podano, że korzystając z dobrodziejstwa art. 102 k.p.c., Sąd Rejonowy miał na uwadze następstwa wypadku przy pracy, a to proces leczenia, niezdolność do pracy. Sąd Rejonowy dodał, że powód był subiektywnie przekonany o zasadności roszczenia i schorzenie kręgosłupa wiązał z wypadkiem przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pozwana.

Interwenient ubocznych (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach procesu, domagając się zmiany zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1 300 zł oraz zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Interwenient uboczny zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 102 k.p.c. poprzez błędne uznanie, że w sprawie zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony.

Na uzasadnienie podano, że powód był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i winien ponieść odpowiedzialność za wynik postępowania. Interwenient uboczny wskazał, że Sąd Rejonowy nie uzasadnił szczególnej sytuacji, pozwalającej na odstąpienie od obciążenia powoda kosztami procesu. Interwenient uboczny zwrócił uwagę, że był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i poniósł z tego tytułu koszty. Pełnomocnik interwenienta ubocznego czynnie uczestniczył w postępowaniu (sporządzał pisma procesowe, stawiał się na terminy rozpraw), wykazując bezzasadność roszczenia.

Powód wniósł o oddalenie zażalenia interwenienta ubocznego oraz zasądzenie od interwenient (...) Spółki Akcyjnej w W. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Na uzasadnienie podano, że rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w zakresie kosztów procesu jest trafne i odpowiada prawu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w W. zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Sąd Rejonowy w pkt 2 wyroku odstąpił od obciążenia powoda kosztami procesu na mocy art. 102 k.p.c. Interwenient uboczny uznał, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 102 k.p.c. i zastosowanie winien znaleźć przepis art. 98 k.p.c.

Rację ma interwenient uboczny, że nie zachodzą przesłanki, o których stanowi art.102 k.p.c.

Należy podnieść za Sądem Najwyższym, iż wyjątek od zasady ponoszenia kosztów za wynik sprawy przewiduje art. 102 k.p.c., który pozwala w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów lub nieobciążenie jej w ogóle kosztami; nadto przepis art. 102 k.p.c. nie może być rozszerzająco wykładany
i wyklucza uogólnienie, a może być stosowany w zależności od konkretnego przypadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1981 roku sygn. akt IV PZ 11/81,
LEX nr 8307). W niniejsze sprawie nie zachodzi okoliczność odstąpienia od poniesienia przez powoda kosztów postępowania. Powód, wytaczając powództwo był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, korzystał z fachowej pomocy prawnej i mógł ocenić szanse wygrania procesu. Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, że sam fakt, iż sprawa jest z zakresu prawa pracy nie uzasadnia zwolnienia powoda od kosztów zastępstwa procesowego, które poniosła strona pozwana. Zwolnienie z tego tytułu powoda od kosztów procesu naruszałoby zasadę równości stron w postępowaniu sądowym i oznaczałoby, że w każdym postępowaniu ze stosunku pracy, pracownik byłby w uprzywilejowanej pozycji na wypadek przegrania postępowania. Interwenient uboczny był zaangażowany w niniejszym postępowaniu i czynnie uczestniczył w procesie, wykazując niezasadność roszczenia powoda.

Pozew został wniesiony dnia 13 marca 2015 roku. Pierwotna wartość przedmiotu sporu wynosiła 10 000 zł. Powód przegrał postępowanie w całości. Stawka minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 600 zł zgodnie z § 6 pkt 5, § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, j.t. Dz.U. z 2013r roku, poz. 461 ze zm.

Należy pamiętać, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, przy czym w sprawach niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji (§ 21). Oznacza to, że w sprawie, w której pozew inicjujący postępowanie został wniesiony przed dniem 1 stycznia 2016 roku, wynagrodzenie adwokata należy obliczyć według obowiązujących dotychczas stawek minimalnych do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Rejonowym. W związku z tym, badając zasadność zażalenia w zakresie kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym, Sąd Okręgowy oparł się na w/w rozporządzeniu z 2002 roku.

Na podstawie w/w rozporządzenia z 2002 roku oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 386 § 1 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. należało zmienić pkt drugi wyroku w ten sposób, że zasądzono od powoda na rzecz interwenient ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, oddalając zażalenie w pozostałym zakresie.

Koszty postępowania zażaleniowego należało znieść między powodem a interwenientem ubocznym (...) Spółką Akcyjną w W. na podstawie art. 100 k.p.c., bowiem zażalenie zostało uwzględnione w części. Uwadze interwenienta ubocznego umknęła okoliczność, że powód dochodził roszczenia odszkodowawczego z tytułu wypadku przy pracy. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia z 2002 roku stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50 % stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

(-)SSR del. Anna Capik-Pater (-) SSO Grzegorz Tyrka (spr.) (-) SSO Teresa Kalinka

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyrka,  Teresa Kalinka ,  Anna Capik-Pater
Data wytworzenia informacji: