Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 2207/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-01-24

Sygn. akt III Cz 2207/16

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Teresa Kołeczko – Wacławik

Sędziowie: SO Mirella Szpyrka

SO Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego
w G.

przeciwko dłużniczce A. S.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużniczki na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) B. D. z dnia 15 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt Kms 1172/15 dotyczące przejęcia do dalszego prowadzenia sprawy egzekucyjnej prowadzonej dotychczas przez administracyjny organ egzekucyjny

na skutek zażalenia dłużniczki

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt II Co 5615/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Teresa Kołeczko – Wacławik SSO Mirella Szpyrka

Sygn. akt III Cz 2207/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 23 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w (...)odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia z 11 maja 2016 roku w zakresie jego punktu 1, którym oddalił skargę dłużniczki na postanowienie komornika w przedmiocie przyjęcia do dalszego prowadzenia sprawy egzekucyjnej prowadzonej dotychczas przez administracyjny organ egzekucyjny. Sąd Rejonowy wskazał, że na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie, dlatego zostało ono przesłane bez uzasadnienia, a wniosek o uzasadnienie nie mógł zostać uwzględniony, albowiem był niedopuszczalny. Orzeczenie to oparto na podstawie art. 767 4
§ 1 k.p.c.
w związku z art. 357 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożyła dłużniczka zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenia art. 394 § 1 k.p.c. w związku z art. 357 § 2 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że postanowienie o oddaleniu skargi na czynność komornika nie jest postanowieniem kończącym postępowanie, a w związku z czym nie jest konieczne sporządzenie uzasadnienia takiego postanowienia. Wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w (...)celem sporządzenia uzasadnienia. Zdaniem dłużniczki postanowienie Sądu Rejonowego o oddaleniu skargi na czynność komornika kończy postępowanie w sprawie, ponieważ sąd rozpoznający sprawę jest sądem pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 767 4 § 1 k.p.c. zażalenie na postanowienie sądu wydane w sprawie
w przedmiocie rozpoznania skargi na czynność komornika przysługuje tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. W postępowaniu egzekucyjnym nie zawsze jest tak, że na postanowienie sądu – działającego jako sąd pierwszej instancji – przysługuje zażalenie. Zażalenie do sądu II instancji przysługuje na postanowienie sądu rejonowego „oddalające skargę na czynności komornika i kończące postępowanie egzekucyjne” (uchwała Sądu Najwyższego z 28 listopada 1969 r., sygn. akt III CZP 83/69, OSNCP 1970/6/105) oraz na postanowienie sądu rejonowego „uchylające czynność komornika”, wydane w wyniku rozpoznania skargi na czynności komornika, gdy postanowienie to „zmierza do zakończenia postępowania - art. 394 § 1 in principio k.p.c. w związku z art. 13 § 2 i art. 767 § 3 k.p.c.” (postanowienie Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1986 r., sygn. akt III CRN 40/86, OSNCP 1987/7/102). W sprawie egzekucyjnej orzeczeniem kończącym postępowanie jest nie tylko orzeczenie kończące postępowanie jako całość, ale także postanowienie sądu definitywnie zamykające samodzielną, zasadniczą część postępowania egzekucyjnego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2007 r. III CZP 135/2006, Biuletyn Sądu Najwyższego 2007/1). Postanowieniem kończącym postępowanie zasadniczo jest tylko takie postanowienie, po wydaniu którego przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują dalszego etapu postępowania regulującego stosunki pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt II CNP 206/2007, LexPolonica 3959437).

Dłużniczka zaskarżyła skargą czynność komornika polegającą na przejęciu do dalszego prowadzenia sprawy egzekucyjnej wobec prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd
o zbiegu egzekucji. W zasadzie więc postanowienie komornika miało informacyjny charakter. Wskazywało z jakiego tytułu wykonawczego i pod jaką sygnaturą akt dalej toczy się, wcześniej wszczęta przez administracyjny organ egzekucyjny, egzekucja. Tego rodzaju czynność, po rozpoznaniu przez sąd skargi na czynności komornika, nie podlega zaskarżeniu zażaleniem do sądu II instancji. Oddalenie skargi w tym zakresie nie powoduje bowiem zakończenia postępowania w sprawie (chodzi o sprawę egzekucyjną, która nadal się toczy); nie jest ona też wskazana w poszczególnych przepisach jako zaskarżalna zażaleniem. Dlatego też postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę na czynności komornika w tym zakresie nie jest zaskarżalne zażaleniem, nie sporządza się więc jego uzasadnienia, gdy zostało wydane na posiedzeniu niejawnym (por. art. 357 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).

Sąd Rejonowy zastosował prawidłową regulację prawną.

Dlatego też zarzuty zażalenia są bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 k.p.c., art. 397 § 1 i 2 k.p.c.
w związku z art. 13 § 2 k.p.c., zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSO Roman Troll SSO Teresa Kołeczko – Wacławik SSO Mirella Szpyrka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Kołeczko – Wacławik,  Mirella Szpyrka
Data wytworzenia informacji: