Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 2027/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-06-01

Sygn. akt III Cz 2027/15

POSTANOWIENIE

Dnia 1 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Barbara Braziewicz

Sędziowie SO Marcin Rak

SO Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. P.

z udziałem M. P., J. B., P. B., A. S., J. S. i Gminy R.

o zniesienie współwłasności

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt II Ns 14/11

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Rybniku, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Roman Troll SSO Barbara Braziewicz SSO Marcin Rak

Sygn. akt Cz 2027/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 8 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Rybniku zobowiązał wnioskodawczynię B. P. do wydania uczestnikowi postępowania P. B. kluczy do budynku położonego w R. przy ulicy (...) ( (...)), z wyjątkiem kluczy do pomieszczeń obejmujący mieszkanie B. P. i M. P. oraz lokali użytkowych użytkowanych przez poszczególnych współwłaścicieli według dotychczasowego podziału do użytkowania w terminie do siedmiu dni od uprawomocnienia się postanowienia. W uzasadnieniu wskazał, że uczestnik postępowania P. B. na rozprawie 8 października 2015 roku wniósł o wydanie postanowienia w trybie zabezpieczenia w ten sposób, aby zobowiązać wnioskodawczynię do wydania mu kluczy do części mieszkalnej budynku położonego w R. przy ulicy (...), czemu wnioskodawczyni się sprzeciwiła. Sąd Rejonowy uznał ten wniosek za zasadny, albowiem uczestnik postępowania uprawdopodobnił roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Orzeczenie zostało oparte na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c., art. 730 1 § 1,2 i 3 k.p.c., i art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożyła wnioskodawczyni zaskarżając je w całości
i wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Rybniku, a nadto o zasądzenie kosztów postępowania. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności art. 730 § 1 k.p.c. w związku z art. 617 i następne k.p.c. oraz art. 736 § 1 k.p.c. co miało wpływ na treść rozstrzygnięcia.

W odpowiedzi na zażalenie uczestnicy postępowania P. B. i J. B. wnieśli o oddalenie zażalenie jako bezzasadnego i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Bezsporne w rozpoznawanej sprawie jest, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia został złożony na rozprawie 8 października 2015 roku w formie ustnej, a zgodnie z art. 736
§ 1 k.p.c.
stosowanym poprzez art. 13 § 2 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a co za tym idzie powinien zostać złożony na piśmie. Natomiast okoliczność, że wniosek taki można złożyć także w toku postępowania (art. 730 § 2 k.p.c.) bynajmniej nie oznacza, że może on być złożony ustnie, albowiem art. 736 § 1 k.p.c. wyraźnie wskazuje na konieczną formę pisemną takiego wniosku.

Sąd Rejonowy w żaden sposób nie zbadał warunków formalnych wniosku
o udzielenie zabezpieczenia, nie ustalił także czy opłata od tego wniosku została uregulowana. Dopiero w odpowiedzi na zażalenie uczestnik postępowania przedstawił dowód uiszczenia opłaty z 8 października 2015 roku w wysokości 40 zł.

Dlatego też zarzuty dotyczące naruszenia art. 736 § 1 k.p.c. są zasadne. Nie jest natomiast zasadny zarzut, że wniosek nie został opłacony, albowiem Sąd Rejonowy nie ustalił czy ta opłata wówczas była, natomiast 8 października 2015 roku została ona uregulowana - co wynika z odpowiedzi na zażalenie i dołączonego do tej odpowiedzi potwierdzenia przelewu.

Ten brak formalny wniosku o udzielenie zabezpieczenia, który w toku postępowania nieprocesowego o zniesienie współwłasności nie może być złożony ustnie do protokołu, lecz powinien być złożony na piśmie wskazuje, że Sąd Rejonowy w sposób nieprawidłowy doprowadził do jego merytorycznego rozpoznania, albowiem formalnie wniosku tego jeszcze nie złożono. Dlatego też należy uznać, że nie rozpoznano istoty sprawy, a to z tej przyczyny, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie został złożony w przepisanej formie, a Sąd Rejonowy w żaden sposób nie doprowadził do sanowania tego braku. Ta okoliczność uniemożliwia zbadanie pozostałych podstaw zażalenia, albowiem już ona sama wskazuje, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony w niewłaściwej formie nie mógł być w żaden sposób merytorycznie rozpoznany. Dopiero złożenie tego wniosku we właściwej formie na podstawie art. 736 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. umożliwi ocenę, czy merytorycznie taki wniosek w sprawie może zostać rozpoznany. Trzeba także mieć na uwadze to, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia musi wskazywać sposób zabezpieczenia,
a także uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających ten wniosek - te warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia Sąd Rejonowy rozpoznając go powinien wpierw zbadać.

Z powyższych względów, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 108
§ 2 k.p.c.
i art. 13 § 2 k.p.c, należało orzec jak w sentencji.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy w zakresie złożonego wniosku o udzielenie zabezpieczenia w pierwszej kolejności należy wezwać uczestnika składającego wniosek do usunięcia jego braków formalnych zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c w związku z art. 13 § 2 k.p.c.
i art. 736 § 1 k.p.c. Dopiero po usunięciu braków formalnych tego wniosku będzie można go merytorycznie rozpoznać.

SSO Roman Troll SSO Barbara Braziewicz SSO Marcin Rak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Braziewicz,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: