Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 243/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2015-11-26

Sygn. akt: I C 243/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Wolak

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ewa Rok-Staśko

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa P.R.E.S.C.O. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko K. K.

o zapłatę

oddala powództwo w całości.

Sygn. akt I C 243/15

UZASADNIENIE

Powód P.R.E.S.C.O. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł pozew o zasądzenie od pozwanego K. K. kwoty 1 356,88 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19.11.2014r., to jest od daty wniesienia pozwu oraz kosztami procesu, w tym kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego.

Pozew wniesiono w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 28.11.2014r. w sprawie sygn. akt(...) wydał nakaz zapłaty, uwzględniający żądanie pozwu w całości. Na skutek sprzeciwu wniesionego przez pozwanego K. K. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 13.01.2015r. przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zawierciu, jako miejscowo właściwemu.

Po przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego Zawierciu pełnomocnik powoda w piśmie z dnia 9.03.2015r. uzupełnił braki formalne pozwu, zgodnie z art.505 37 § 1 kpc i złożył powołane w pozwie dokumenty.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że powód na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 26.08.2013r. przejął od firmy (...) SA prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu niezapłaconych składek ubezpieczeniowych, wynikających z zawartych umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie uregulował swojego zadłużenia wynikającego z polisy nr (...) z dnia 19.02.2012r. na kwotę 1000 zł, płatną do dnia 20.02.2012r., w związku z czym zostało skierowane powództwo do Sądu. Powód wskazał w pozwie wartość przedmiotu sporu zgodnie z częściowym wykazem wierzytelności do umowy cesji z dnia 26.08.2013r. W związku z powyższym powód wnosił o zasądzenie na jego rzecz należności w kwocie 1 356,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi do dnia zapłaty. Na dochodzoną pozwem należność składa się należność główna wynikająca z polisy (...) w kwocie 1000 zł oraz skapitalizowana kwota odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej za okres od 21.02.2012r. do 18.11.2014r. w wysokości 356,88 zł. (k.4-5 akt)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany K. K. (k.9-10 akt) domagał się oddalenia powództwa z powodu nieistnienia zobowiązania. Zaprzeczył, jakoby posiadał jakiekolwiek zaległości w opłacie składek wynikających z nieopłacenia obowiązkowych składek ubezpieczeniowych wynikających z umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych względem (...) SA. Pojazd, którego dotyczy ubezpieczenie OC nigdy nie należał do pozwanego. Z firmy, której był pracownikiem zostało wystosowane pismo wyjaśniające, że pozwany nigdy nie był właścicielem tegoż auta, a co za tym idzie nigdy nie ciążył na nim obowiązek opłacenia składek ubezpieczenia. Pismo to zostało przez powoda zatajone, nie załączono go do pozwu. P.R.E.S.C.O. chce doprowadzić pozwanego do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Pomimo złożonych wyjaśnień od kilku lat jest nękany przez tę firmę zarówno telefonicznie, jak i listownie.

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa podtrzymała żądanie pozwu i jego uzasadnienie w całości (k.56-57 akt)

Postępowanie w sprawie prowadzono w trybie uproszczonym.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje :

Sąd przeprowadził przede wszystkim dowody z dokumentów przedstawionych przez obie strony. Do pozwu strona powodowa załączyła umowę cesji wierzytelności z dnia 26.08.2013r. zawartą z (...) SA z siedzibą w S. wraz z częściowym wykazem nabytych wierzytelności i zawiadomieniem o cesji skierowanym do pozwanego w dniu 30.09.2013r. dla ustalenia legitymacji czynnej powoda, a więc potwierdzenia faktu zbycia wierzytelności w stosunku do pozwanego przez ubezpieczyciela na rzecz powoda. (k.37-40, 45-46, 58-63 akt)

Natomiast pozwany na potwierdzenie stanowiska zawartego w sprzeciwie przedstawił umowę sprzedaży samochodu marki V. (...) z dnia 20.11.2008r. , kopię dowodu rejestracyjnego samochodu (...), umowę sprzedaży samochodu z dnia 17.12.2012r., zawiadomienie o zbyciu pojazdu z dnia 04.01.2013r. skierowane przez właściciela samochodu J. M. do Starostwa Powiatowego w L. Wydziału Komunikacji, a ponadto kopię pisma skierowanego przez J. M. do powoda z dnia 14.02.2014r. i upoważnienia udzielonego przez J. M. na rzecz pozwanego K. K. z dnia 14.09.2011r. (k.69, 71-76 akt) Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że właścicielem podlegającego ubezpieczeniu pojazdu w okresie od 20.11.2008r. do 17.12.2012r. był J. M., który w dniu 4 stycznia 2013r. zawiadomił właściwy Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w L. o zbyciu pojazdu. Pozwany K. K. korzystał z samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez właściciela pojazdu, który był jego pracodawcą, a samochód był wykorzystywany przez pozwanego jako pojazd służbowy.

Także z potwierdzenia wpłaty drugiej raty składki ubezpieczenia OC z dnia 11.08.2011r. i dokumentu polisy OC wystawionej na wcześniejszy okres od 18.02.2011r. do 18.02.2012r. (k.70, 77 akt) jednoznacznie wynika, że osobą ubezpieczoną był właściciel pojazdu J. M., a nie pozwany K. K..

Pozwany K. K. oświadczył podczas rozprawy (k.112 akt), że nie wnosi o przesłuchanie w tej sprawie, bowiem jego dotychczasowe wyjaśnienia i dokumenty uważa za wystarczające dla wyjaśnienia sprawy. Dodał, że w warunkach umowy o pracę, ani w warunkach związanych z korzystaniem przez niego z samochodu pracodawca J. M. nie upoważnił go ani nie zobowiązał do zawarcia umowy ubezpieczenia. Do złożenia wniosku o ubezpieczenie doszło w lutym 2011r. w takich okolicznościach, że podczas delegacji w Ł. okazało się, że kończy się ubezpieczenie OC pojazdu i właściciel przelał na jego konto pieniądze, żeby opłacić składkę ubezpieczenia. Dlatego też do zawarcia umowy doszło w Ł. i składkę opłacił z pieniędzy pracodawcy. Nie chciał jeździć nie ubezpieczonym samochodem. Pracodawca zasugerował, że najtańsze ubezpieczenie jest w (...) i dlatego tam złożył wniosek. Z samochodu korzystał w okresie, kiedy prowadził budowę jako kierownik budowy w Ł. w ramach delegacji i tam z tego samochodu korzystał. O ile sobie dobrze przypomina pod koniec 2011r. oddał ten samochód i otrzymał w zamian inny pojazd służbowy od pracodawcy. Pozwany podniósł także, że nie otrzymał z zakładu ubezpieczeń żadnego przypomnienia, że polisa się kończy. Z tego co mu wiadomo taka korespondencja była kierowana do pracodawcy, ale nie miał co do tego pewności. Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych spoczywa na posiadaczu pojazdu, a powód nie wykazał, by pozwany K. K. był w jakimkolwiek okresie posiadaczem pojazdu marki V. (...) o nr rej. (...). Jak wynika z oświadczenia skierowanego przez właściciela pojazdu do powoda w piśmie z dnia 14.02.2014r. (k.69 akt) pozwany mógł jedynie z tego pojazdu korzystać w celach służbowych.

W odpowiedzi na zarzuty pozwanego pełnomocnik powoda przedstawił dokument polisy (...) nr (...) z dnia 19.02.2012r., obejmującej sporny okres ubezpieczenia od 19.02.2012r. do 19.02.2013r., a wystawionej na nazwisko pozwanego K. K., w której ustalono wysokość składki ubezpieczenia na kwotę 1000 zł z terminami płatności I raty do dnia 19.02.2012r. i II raty do dnia 20.07.2012r. (k.90-91 akt) Pozwany zakwestionował ten dokument, podnosząc, że nie składał wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na wskazany okres, na dokumencie tym nie ma jego podpisu, a jego dane pochodzą zapewne z wniosku, który złożył rok wcześniej przy zawieraniu poprzedniej polisy w wyżej wskazanych okolicznościach (k.99 akt).

Istotnie na wezwanie Sądu pełnomocnik powoda przedstawił kopię wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonego przez pozwanego K. K. w dniu 18.02.2011r. (k.106-108 akt) Niewątpliwie na tej podstawie zawarto w dniu 18.02.2011r. z (...) SA umowę ubezpieczenia OC pojazdu stanowiącego własność J. M. na okres od 18.02.2011r. do 17.02.2012r., czyli w roku poprzedzającym sporny okres. We wniosku tym pozwany K. K. występował jako ubezpieczający, a właściciel pojazdu J. M. jako ubezpieczony. Treści tego wniosku odpowiada dokument polisy, przedstawionej przez pozwanego, wystawionej przez (...) SA w S. (k.70 akt).

Sprawa podlega rozpoznaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2013r., poz.392). Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zawarcia umowy przez osobę trzecią nie będącą posiadaczem samoistnym pojazdu. Przepis art. 31 ust.4 i 5 powołanej ustawy ( w brzemieniu obowiązującym od 11.02.2012r. ) przewiduje natomiast, że w razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

W razie niewypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje się odpowiednio ust. 2. Jest przy tym oczywistym, że zgodnie z art. 23 ust.1 powołanej ustawy zobowiązanym do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu jest posiadacz pojazdu mechanicznego w rozumieniu posiadacza samoistnego.

Oznacza to, że umowa ubezpieczenia zawarta w Ł. dniu 18.02.2011r. przez pozwanego K. K. jako posiadacza zależnego, to jest pracownika zatrudnionego przez właściciela pojazdu, uległa rozwiązaniu, skoro właściciel pojazdu nie dokonał jej wypowiedzenia. Natomiast stosownie do art. 31 ust.2 ustawy odnowienie polisy ubezpieczenia mogło dotyczyć jedynie osoby ubezpieczonej, to jest samoistnego posiadacza pojazdu, którym był od początku jedynie J. M.. Strona powodowa nie wykazała też, aby o kontynuowaniu polisy OC na kolejny okres ubezpieczenia był informowany, czy to ubezpieczający K. K., czy ubezpieczony J. M.. Gdyby o wystawieniu polisy na kolejny – sporny okres zostali powiadomieni, zapewne podjęliby stosowne decyzje co do dalszego kontynuowania ubezpieczenia w (...).

Wobec powyższego powództwo podlega oddaleniu w całości jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wolak
Data wytworzenia informacji: