Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Cz 1043/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2018-10-04

Sygn. akt VI Cz 1043/18

POSTANOWIENIE

Dnia 04.10.2018r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Hanna Morejska

Sędziowie: SSO Jolanta Janas

SSO Janina Ignasiak (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 04.10.2018r.

sprawy z wniosku H. K.

z udziałem M. K.

o nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje

na skutek zażalenia uczestnika postępowania M. K.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 11 kwietnia 2018r.

sygn. akt I Ns 990/17

postanawia: oddalić zażalenie.

Sygn. akt VI Cz 1043/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Myszkowie oddalił wniosek M. K. o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie S. Ś. od rozpoznawania niniejszej sprawy.

Argumentując orzeczenie Sąd Rejonowy wskazał, że M. K. złożył wniosek o wyłączenie sędziego S. Ś. od rozpoznawania niniejszej sprawy. Uzasadniając swoje żądania podnosił, iż ten sędzia prowadził sprawę o eksmisję jego rodziny i zapadły wyrok był niezgodny z prawem, niesłuszny i krzywdzący.

Sąd Rejonowy uznał, że nie zachodzi żadna z przyczyn wymienionych w art. 48 k.p.c. czy w art. 49 k.p.c. Ze złożonego przez sędziego oświadczenia wynika, iż nie zna osobiście stron postępowania i nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego w rozpoznawaniu niniejszej sprawy. W świetle regulacji art. 49 k.p.c. obawa zagrożenia bezstronności musi być obiektywna i uzasadniona konkretnymi okolicznościami faktycznymi. Do takich okoliczności nie należą subiektywne przeświadczenie strony o negatywnym stosunku sędziego do jego osoby. Wniosek o wyłącznie sędziego z tych przyczyn mógłby być uzasadniony i ewentualnie uwzględniony dopiero w sytuacji gdyby wnioskodawca uprawdopodobnił zgodnie z wymogiem z art. 50 § 1 k.p.c, że sędzia dopuścił się uchybień procesowych na skutek rozmyślnego działania sędziego, będącego wyrazem jego negatywnego, emocjonalnego nastawienia do wnioskodawcy. Niezadowolenie strony z przebiegu prowadzenia procesu w innej niż rozpoznawana sprawie, w uznaniu Sąd u Rejonowego nie uzasadniało wyłączenia sędziego w tej sprawie. O możliwości wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy nie decyduje samo odczucie strony co do bezstronności sędziego, ale odczucie co do tych wątpliwości musi być uzasadnione okolicznościach danej sprawy. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia takich okoliczności spoczywa na stronie wnoszącej o wyłączenie sędziego (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w P. z 7 lutego 2014 roku,(...), Lex 1433829).

Przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe jej zdaniem orzeczenie wydane przez Sąd przy pomocy środków odwoławczych ( postanowienie Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 26.10.1995r. , (...) (...), postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.08.1970r. (...)).

Powyższe postanowienie zażaleniem zaskarżył uczestnik postępowania M. K. zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia oraz obrazę przepisów, wskazując że według niego istnieją wszelkie podstawy do wyłączenia sędziego i wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i wyłączenie sędziego S. Ś..

W uzasadnieniu zażalenia uczestnik M. K. wskazał, że sędzia jest całkowicie nieobiektywny z uwagi niewłaściwe prowadzenie procesu sprawy dotyczącej eksmisji, w sposób sprzeczny z prawem krajowym, konstytucją, prawem międzynarodowym. Sędzia jest całkowicie negatywnie nastawiony do osoby uczestnika i jego rodziny. Uczestnik podnosił, że uprzednio jego matka wniosła o eksmisję jego i jego konkubiny. W toku postępowania M. K. jak i jego konkubina składali wnioski o wyznaczenie adwokata z urzędu i Sąd wyznaczył mu pełnomocnika z urzędu dopiero po jego przesłuchaniu, tymczasem strona przeciwna była reprezentowana przez adwokata od początku postępowania. Poza tym wnosił on o zawieszenie postępowania o eksmisję w związku ze złożeniem wniosku o zasiedzenie, a Sąd postępowania nie zawiesił, uznając brak podstaw do zawieszenia. Według uczestnika M. K. Sąd nie był uprawniony tak ocenić sprawy o zasiedzenie. Uczestnik podniósł, że w sprawie sygn. akt (...) został wydany wyrok w przedmiocie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, który według uczestnika był krzywdzący dla niego i jego rodziny.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Słusznie stwierdził Sąd Rejonowy, iż wniosek uczestnika zgłoszony w niniejszej sprawie nie zasługiwał na uwzględnienie, bowiem nie uprawdopodobnił on zasadności wyłączenia.

Zgodnie z treścią art. 49 k.p.c., Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego. Natomiast stosunek osobisty, który może wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, to taki stosunek, w którym strony nastawione są do siebie emocjonalnie i to ich zabarwienie emocjonalne (dodatnie albo ujemne) ma wpływ na wzajemne relacje między stronami. Stosunkiem takim mogą być zależności towarzyskie, służbowe czy gospodarcze.

Odnośnie zarzutów dotyczących sposobu prowadzenia sprawy hipotezie powołanego przepisu odpowiada taka sytuacja, w której strona wykaże istnienie między nią a sędzią określonego stosunku emocjonalnego, który mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Sąd odwoławczy aprobuje stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 maja 2010r. sygn. (...), LEX nr 603421, iż samo przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie, nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez sąd przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę.

W niniejszej sprawie sędzia S. Ś. złożył oświadczenie o braku przesłanek określonych w art. 49 k.p.c. tj. stosunków tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie. Same subiektywne odczucia strony, nie stanowiące uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie, nie stanowią podstawy do wyłączenia sędziego. Sąd Okręgowy podziela również w pełni pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w P. w postanowieniu z dnia 30 grudnia 2013r. sygn. akt (...) ( LEX nr 1416220) wskazujący, że ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nie wystarczą zatem jakiekolwiek okoliczności zachodzące w odniesieniu do sędziego, lecz takie, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę o braku bezstronności sędziego. Mogą one dotyczyć stosunków pozasądowych istniejących jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego, jak i okoliczności zaistniałych na poszczególnych etapach procesu, czy też poszczególnych czynności procesowych.

W niniejszej sprawie M. K. wniosek o wyłącznie sędziego motywował nietrafnością decyzji Sądu podejmowanych w toku postępowania w sprawie (...) oraz niekorzystnym dla niego orzeczeniem kończącym to postępowanie przed Sądem I instancji. Tymczasem kontrola merytorycznej słuszności decyzji Sądu, podejmowanych w zarówno toku procesu jak i w orzeczeni kończącym jest dokonywana w ramach składanych przez stronę środków odwoławczych rozpoznawanych przez Sąd II instancji.

Na marginesie trzeba zauważyć, że jak Sądowi odwoławczemu wiadomo z urzędu, wbrew twierdzeniom uczestnika M. K., postępowanie w sprawie sygn. akt (...) zostało zawieszone przez Sąd Rejonowy w Myszkowie postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku, a następnie zostało uchylone mocą postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie (...).

Mając na względzie wskazane argumenty Sąd na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Idzikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Morejska,  Jolanta Janas
Data wytworzenia informacji: