Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 22/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy we Włocławku z 2016-05-13

Sygn. akt I Ns 22/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Sobczak-Śliwińska

Protokolant: sekr. sądowy Karolina Daniel

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 roku . we W. na rozprawie

sprawy z wniosku: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G.

z udziałem: K. H.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

  • 1.  stwierdzić, że spadek po W. L. synu S. i P. urodzonym dnia (...) w miejscowości Z. zmarłym w dniu 11 kwietnia 2011 roku we W. w swoim ostatnim miejscu zamieszkania na podstawie ustawy na zasadach ogólnych nabyła jego córka K. H. z domu L. córka J. w całości;

  • 2.  przyznać od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego we Włocławku na rzecz adwokat B. B. kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora uczestniczki postępowania;

  • 3.  orzec, iż w pozostałym zakresie wnioskodawca oraz uczestniczka ponoszą koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2013 roku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo –Kredytowa im. F. S. z siedzibą w G. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym W. L.. Ponadto wniosła o zasądzenie od spadkobiercy na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości czterokrotności stawki minimalnej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…) (Dz. U. nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) w kwocie 240 zł, kosztów wniesionej opłaty od wniosku w kwocie 50 zł, za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł, kosztów poniesionych w celu ustalenia następców prawnych zmarłego w kwocie 48 złotych.

W toku postępowania wnioskodawca wniósł o zasądzenie dalszych kosztów w tym w zakresie zaliczki na poczet dokonania ogłoszeń.

Sąd zważył, co następuje:

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 § 1 kpc w myśl zasady, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. W związku z tym koszty związane z poszczególnymi czynnościami ponosi ten, kto dokonał czynności lub jeżeli czynności sądu podjęte zostały w jego interesie.

Zasada ta jest konsekwencją różnicy między postępowaniem procesowym a nieprocesowym. W tym ostatnim postępowaniu nie występuje zasada dwustronności, co oznacza brak stron procesowych, w miejsce których występują uczestnicy postępowania. W myśl omawianej zasady, nie istnieje między uczestnikami postępowania nieprocesowego w ogóle obowiązek zwrotu kosztów postępowania. Oznacza to, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty:

-

związane z poszczególnymi czynnościami, których dokonał,

-

związane z jego działaniem,

-

związane z czynnościami procesowymi sądu, podjętymi w jego interesie.

Zasada ponoszenia przez każdego uczestnika postępowania nieprocesowego wszystkich kosztów, jakie związane są z jego udziałem w sprawie w praktyce oznacza wzajemne zniesienie kosztów postępowania w rozumieniu art. 100 kpc.

Od powyższej zasady wyrażonej w § 1 art. 520 kpc kodeks postępowania cywilnego dopuszcza wyjątki polegające na rozdzieleniu obowiązku ponoszenia kosztów pomiędzy poszczególnych uczestników postępowania lub nałożeniu na jednego z uczestników obowiązku pokrycia w całości kosztów. Zachodzi to wówczas gdy, uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania lub gdy interesy są sprzeczne (art. 520 § 2 kpc). Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może nałożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez innego uczestnika (art. 520 § 3 kpc). Ma to miejsce wtedy, gdy między uczestnikami toczy się spór i prowadzone postępowanie właściwie nie odbiega od postępowania procesowego, w którym są dwie strony o przeciwstawnych sobie interesach. Oddalenie wniosku faktycznie oznacza przegranie sprawy. Sąd może również obciążyć kosztami uczestnika, który postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

W przedmiotowej sprawie uczestniczka nie wypowiedziała się co do wniosku, ostatecznie w sprawie reprezentowana była przez kuratora. Jednocześnie trudno jest mówić aby w niniejszej sprawie pomiędzy wnioskodawcą a uczestniczką toczył się spór. Uczestniczka nie zajęła stanowiska w sprawie, nie złożyła zapewnienia spadkowego tym niemniej wynika to z faktu, że ani wnioskodawcy ani też Sądowi nie udało się ostatecznie ustalić miejsca zamieszkania uczestniczki. W konsekwencji zatem nie było możliwe odebranie od uczestniczki zapewnienia spadkowego, nie było to jednak konsekwencja złej woli uczestniczki. W efekcie mając na uwadze powyższe brak było podstaw do tego aby zasądzić od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania. Wnioskodawca występując z niniejszym wnioskiem musiał się liczyć z obowiązkiem poniesienia kosztów przedmiotowego postępowania, które prowadził we własnym interesie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w pkt 3 postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Juchacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy we Włocławku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Sobczak-Śliwińska
Data wytworzenia informacji: