Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 203/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2016-09-29

Sygn. akt II K. 203/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2016 roku.

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Izabela Bejger

Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Dera

w obecności oskarżyciela Prok. Rej. J. K.

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 roku

sprawy R. S. (1)

syna E. i (...) z domu Ć.

urodz. (...) w m. K.

oskarżonego o to, że: w dniu 25 czerwca 2016 roku w miejscowości K. na ul. (...), gm. K., pow. (...) (...), woj. (...)- (...) będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował pojazdem mechanicznym samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej (...) po drodze publicznej,

tj. o przestępstwo z art. 178a §1 kk

ORZEKA:

I.  uznaje oskarżonego R. S. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, tj. przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na mocy art. 178a § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 15 (piętnastu) złotych;

II.  na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 3 (trzech) lat;

III.  na mocy art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego środka karnego zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 25 czerwca 2016 roku;

IV.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu) kwotę 225 (dwieście dwadzieścia pięć) złotych tytułem opłaty i obciąża go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych.

Sygn. akt II K 203/16

UZASADNIENIE

R. S. (1) w dniu 25 czerwca 2016 roku w K. na ulicy (...) woj. (...)- (...) kierował pojazdem mechanicznym marki V. (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej. Został zatrzymany przez patrol Policji do kontroli drogowej i poddany badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Przeprowadzone badanie wykazało, iż kierował pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dowody:

Notatka urzędowa – k. 1

Protokoły z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym – k. 2,15

Świadectwa wzorcowania – k. 3, 5

Wyjaśnienia R. S. – k. 18-19

Przesłuchany w charakterze podejrzanego R. S. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Wyjaśnił, iż w dniu zdarzenia rzeczywiście jechał samochodem w stanie nietrzeźwości, wskazywał jednak , że miało to miejsce po raz pierwszy.

Dokonując oceny wiarygodności wyjaśnień oskarżonego, Sąd uznał je za wiarygodne w całości. Wyjaśnienia oskarżonego są zgodne z pozostałymi zgromadzonymi w sprawie tego czynu dowodami, przede wszystkim z protokołami z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym oraz świadectwami wzorcowania potwierdzającymi prawidłowość działania tych urządzeń. Dowody te Sąd uznał za w pełni wiarygodne, albowiem zostały sporządzone przez uprawnione do tego osoby w przewidzianej przez prawo formie i żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości.

Sąd uznał również pozostałe dowody zgromadzone w sprawie takie jak m. in. karta karna czy dane osobopoznawcze za w pełni wiarygodne. Dowody te nie były one kwestionowane przez żadną ze stron.

Wobec tak ustalonego stanu faktycznego Sąd uznał, że wina oskarżonego w zakresie popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 kk została wykazana. Sąd uznał go za winnego tego, że w dniu 25 czerwca 2016 roku w miejscowości K. na ul. (...), gm. K., pow. (...) (...), woj. (...)- (...) będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował pojazdem mechanicznym samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej (...) po drodze publicznej tj. o przestępstwa z art. 178a §1 kk.

Zastrzeżeń nie budziła przyjęta w akcie oskarżenia kwalifikacja prawna czynu zarzucanego oskarżonemu. Przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnia m. in. ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi w ruchu lądowym pojazd mechaniczny.

Uznając winę oskarżonego za zarzucany mu aktem oskarżenia czyn, Sąd na mocy art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierzył mu karę 150 (stu pięćdzisięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 15 (piętnastu) złotych. W przekonaniu Sądu orzeczona kara jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego. Oskarżony jest osobą dorosłą, która zna wpływ alkoholu na organizm. Spożywając alkohol wcześniej zanim wsiadł do auta niewątpliwie zdawał sobie sprawę z tego, iż może on wywołać u niego stan nietrzeźwości. Oskarżony mógł w celu dostania się z powrotem do domu skorzystać z taksówki lub poprosić kogoś o podwiezienie, czego jednak nie uczynił. Sąd miał na uwadze okoliczności wpływające na wymiar kary, a były nimi: wysoki stan nietrzeźwości, przyznanie się oskarżonego do zarzucanego mu czynu, wyrażenie skruchy, dotychczasową niekaralność. Popełnione przez oskarżonego przestępstwo miało charakter incydentalny. Ilość i wysokość orzeczonych wobec oskarżonego stawek dziennych mieści się w granicach jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Oskarżony co prawda aktualnie nie pracuje , ale nieco wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą z czego jak sam podawał posiada oszczędności w kwocie 50.000 tyś złotych, jest właścicielem samochodu m-ki V. (...) ro produkcji 2009. . Zauważyć również należy, iż nawet gdyby oskarżony popadł w trudności w spłacie grzywny, to na etapie postępowania wykonawczego będzie mógł zawnioskować o rozłożenie jej na raty lub umorzenie albo wykonać tę karę w postaci pracy społecznie użytecznej.

Sąd na mocy art. 42 § 2 kk w orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat B na okres 3 (trzech) lat na poczet którego zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy. Sąd miał na uwadze, iż w przypadku skazania osoby za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji, która znajdowała się w chwili czynu w stanie nietrzeźwości, orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju jest obligatoryjne. W ocenie Sądu orzeczony zakaz wzmocni dolegliwości wymierzanej kary, a jednocześnie spowoduje u skazanego refleksję co do konieczności poszanowania i przestrzegania prawa w przyszłości. Złamanie orzeczonego zakazu skutkować będzie odpowiedzialnością karną z uwagi na treść przepisu art. 244 kk przewidującego sankcję za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Niemniej na skutek oczywistej pomyłki Sąd nie orzekł świadczenia na cel społeczny , które ma charakter obligatoryjny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Bejger
Data wytworzenia informacji: