Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 2927/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-04-06

Sygn. akt: X C 2927/15 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Maria Żuchowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Jakubowska

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Toruniu

sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółka Akcyjna w K.

przeciwko K. B.

o zapłatę

orzeka:

I.  zasądza od pozwanego K. B. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółka Akcyjna w K. kwotę 545 zł (pięćset czterdzieści pięć złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2014r.,z uwzględnieniem zmian stopy procentowej odsetek ustawowych, do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części oddala powództwo;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 167,98 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt XC 2927/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 12.10.2015r. strona powodowa Kancelaria (...) SA w K. domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego K. B. kwoty 735 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21.07. 2014r. oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że nabyła w drodze przelewu od (...) sp. z o.o. w W. wierzytelności wobec pozwanego z tytułu niespłaconej umowy pożyczki.

Postanowieniem z dnia 04.11.2015 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty
w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazał rozpoznanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Toruniu.

Po przekazaniu sprawy, powód przedłożył dokumenty na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie.

Pozwany nie stawił się na rozprawie dnia 06.04.2016r., będąc zawiadomiony o terminie rozprawy poprzez awizo.

Sąd ustalił, co następuje:

K. B. w dniu 25.06.2014r. zawarł umowę pożyczki z (...) sp. z o.o. za pośrednictwem należącej do spółki platformy internetowej kredito24.pl w kwocie 500 zł. Pożyczka miała zostać spłacona do dnia 20.07.2014 r. w łącznej kwocie 545 zł. Pieniądze w kwocie 500zł zostały przelane na wskazany rachunek bankowy pozwanego w dniu 25.06.2014r;

Dowody:

Umowa ramowa pożyczki – k. 22-25,

Informacja o całkowitym terminie i wysokości spłaty – k. 25v

Potwierdzenie przelewu - k.26

Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 19.02. 2015 r. strona powodowa nabyła od (...) sp. z o.o. w W. wierzytelności przysługujące cedentowi m.in. w stosunku do pozwanego. Na wierzytelność miała składać się kwota 500 zł tytułem kapitału, a kwota zadłużenia łącznie została wskazana na kwotę 735,00 zł. W dniu zawarcia umowy powód wystawił zawiadomienie o dokonaniu cesji wierzytelności wraz z wezwaniem do zapłaty kwoty 735,00 zł

Dowody:

Umowa cesji wierzytelności– k. 16-18,

Załącznik do umowy – k. 19,

Zawiadomienie o cesji z wezwaniem do zapłaty – k. 20

Sąd zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie spełnione zostały przesłanki wydania wyroku zaocznego określone w art. 339 § 1 k.p.c. i nie zaistniały jednocześnie przesłanki wyłączające wydanie takiego wyroku przewidziane w art. 340 k.p.c. Pozwany bowiem, mimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie stawił się na nią, nie żądając jednocześnie przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności i nie składając wyjaśnień ustnie lub
na piśmie. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 339 § 2 k.p.c., Sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie. Uzupełniając podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, Sąd przeprowadził dowód z dokumentów stanowiących załączniki do pozwu. Ich wiarygodność w toku procesu nie została podważona.

Przechodząc do oceny zasadności roszczeń powoda, należy stwierdzić, że między pozwanym a poprzednikiem prawnym powoda doszło do zawarcia umowy pożyczki. Zgodnie z art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczka ta miała przy tym status kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.). Analizowana umowa podlega również ograniczeniom co do wysokości odsetek (odsetki maksymalne art. 359 § 2 1 k.c.).

Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie powód udowodnił zasadność roszczenia co do kwoty 545 zł. Z dołączonych bowiem do pozwu dokumentów wynika w sposób jednoznaczny, że pozwany otrzymał w dniu 25.06.2014r. pożyczkę w kwocie 500 zł, a miał spłacić w dniu 20.07.2014r. kwotę 545 zł. Z treści umowy pożyczki wynikało, iż pożyczkodawcy będą należały się odsetki, a zatem w ocenie Sądu zasadnym było żądanie uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 21.07.2014r.

W ocenie Sądu, powód nie udowodnił jednak w żadnej mierze kwoty żądanej ponad kwotę 545 zł z odsetkami, tj. kwoty 190. Nie przedłożono na okoliczność tej kwoty żadnego dokumentu źródłowego, nie wiadomo też z czego ma wynikać żądana kwota i na jakiej podstawie powód domaga się odsetek od tej kwoty. Jedynie z załącznika do umowy cesji wynika, że ogólna wysokość zadłużenia pozwanego ma wynosić 735 zł, jednak pozostałe dokumenty nie potwierdzają tej kwoty. Data żądania dalszych odsetek, tj. 21.07.2014r. wskazuje, że jest to dzień następny po dniu, w którym miała nastąpić spłata pożyczki, a zatem dochodzona kwota nie stanowiła przykładowo skapitalizowanych odsetek. Nadto nie przedłożono żadnych dokumentów potwierdzających wykonywanie czynności windykacyjnych wobec pozwanego, a zatem nie można uznać, że są to koszty z tym związane. Ewentualne badanie zasadności takich kosztów byłoby więc przedwczesne i bezprzedmiotowe.

Z tych względów, Sąd uznał, iż powód nie udowodnił roszczenia co do kwoty 190 zł.

Z podanych względów, na podstawie art. 720 § 1 oraz art. 481 k.c., orzeczono jak
w punkcie I sentencji wyroku. W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu jako bezzasadne, o czym orzeczono w punkcie II sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono w punkcie III sentencji wyroku zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 zw. z art. 99
i art. 100 k.p.c.
Powód wygrał proces w 74 %, ponosząc koszty procesu w kwocie 227,30 zł. Pozwany wygrał proces w pozostałej części, nie ponosząc kosztów procesu. Po stosunkowym rozdzieleniu kosztów pozwany powinien zwrócić powodowi kwotę 167 zł.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c., w punkcie IV sentencji, Sąd nadał wyrokowi
rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż ma on charakter zaoczny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Karolewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Żuchowska
Data wytworzenia informacji: