Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1144/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2016-08-04

Sygn. akt I C 1144/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Maciej Plaskacz

Protokolant sekretarz sądowy Karolina Komorowska

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Grudziądzu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w G.

przeciwko M. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej M. P. na rzecz powodowej (...) spółki akcyjnej w G. kwotę 1.609,75 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięć złotych 75/100) z następującymi odsetkami:

- ustawowymi od kwoty 131,40 zł od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.,

- ustawowymi od kwoty 68,90 zł od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.,

- ustawowymi od kwoty 68,90 zł od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.,

- ustawowymi od kwoty 769,54 zł od dnia 17 marca 2015 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.,

- ustawowymi od kwoty 565,57 zł od dnia 17 marca 2015 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.,

- ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1.604,31 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 sierpnia 2016 r.,

- ustawowymi za opóźnienie od kwoty 5,44 zł od dnia 24 marca 2016 r. do dnia 4 sierpnia 2016 r.

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  należność główną w kwocie 1.609,75 zł oraz odsetki w kwocie 176,64 zł zasądzone w punkcie I sentencji wyroku rozkłada na 18 rat, pierwsza w kwocie 86,39 zł, a następne 17 w kwocie po 100 zł, płatnych po dwie raty miesięcznie w terminach do 10. i do 28. dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego po tym, w którym wyrok się uprawomocni – z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uchybionego terminu płatności poszczególnych rat do dnia zapłaty;

IV.  zasądza od pozwanej M. P. na rzecz powodowej (...) spółki akcyjnej w G. kwotę 347 zł (trzysta czterdzieści siedem złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1144/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24 marca 2016 r. powodowa (...) spółka akcyjna
w W. domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanej M. P. kwoty 1.609,75 zł z ustawowymi odsetkami, a od 1 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami
za opóźnienie, od kwot i dat sprecyzowanych w pozwie oraz zwrotu kosztów procesu. Strona powodowa wyjaśniła, że dochodzi roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi telewizji kablowej oraz usługi internetowej z dnia 18 września 2014 r.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 4 kwietnia 2016 r.,
I Nc 1443/16, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu nakazał pozwanej,
aby zapłaciła stronie powodowej kwotę 1.609,75 z żądanymi odsetkami oraz kwotę 924,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wskazany nakaz pozwana zaskarżyła sprzeciwem, wnosząc o rozłożenie należności na raty.

Postanowieniem wydanym na rozprawie dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd zwolnił pozwaną od kosztów sądowych w całości.

Sprawa została rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 18 września 2014 r. M. P. zawarła z (...) spółką akcyjną w W. umowę o świadczenie usługi telewizji kablowej i usługi internetowej.

Dowód:

Umowa z dnia 18 września 2014 r. – k. 11-16

Na dług pozwanej składają się:

- opłaty abonamentowe w kwocie 131,40 zł płatne do dnia 31 października 2014 r.,

- opłaty abonamentowe w kwocie 68,90 zł płatne do dnia 30 listopada 2014 r.,

- opłaty abonamentowe w kwocie 68,90 zł płatne do dnia 31 grudnia 2014 r.,

- należność z tytułu zwrotu przyznanej ulgi w kwocie 565,57 zł płatna do dnia
16 marca 2015 r.,

- należność z tytułu przyznanej ulgi w kwocie 769,54 zł płatna do dnia
16 marca 2015 r.,

- naliczone odsetki w kwocie 5,44 zł.

Dowody:

Faktury i noty – k. 17-24

Pozwana utrzymuje się z alimentów w kwocie 350 zł na dwoje dzieci, zasiłku rodzinnego w kwocie 207 zł, zasiłków z pomocy społecznej w kwocie ok. 500 zł oraz środków z programu 500+ w łącznej kwocie 1.000 zł. Ma 3.000 zł długu wobec funduszu inwestycyjnego.

Dowód:

Zeznanie pozwanej przesłuchanej w charakterze strony – k. 41-42, 44

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny pozostawał między stronami bezsporny.

Podstawę prawną umowy będącej źródłem zobowiązania stanowi art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.),
w którym została uregulowana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Istnienie
i wysokość zobowiązań pozwanej pozostały poza sporem. W tym stanie rzeczy, na podstawie przywołanego przepisu, powództwo zasługiwało na uwzględnienie, o czym orzeczono
w punkcie I sentencji wyroku.

W myśl art. 320 k.p.c., w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub
o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. W rozpoznawanej sprawie wystąpił szczególnie uzasadniony przypadek pozwalający
na zastosowanie dyspozycji powołanego przepisu, gdyż sytuacja finansowa pozwanej jest
na tyle trudna, że obowiązek jednorazowej zapłaty należności obciążyłby ją nadmiernie, wpływając przy tym pośrednio na pogorszenie sytuacji małoletnich dzieci pozwanej. Jednocześnie poziom dochodów pozwanej przekraczający nieznacznie 2.000 zł miesięcznie pozwoli wygospodarować środki na spłatę długu w ratach. Dodatkowo, postawa pozwanej prezentowana podczas procesu, a także regulowanie zobowiązań wynikających z umowy
ze stroną powodową przez pewien czas przemawiają za tym, że wykona ona zobowiązanie
po rozłożeniu na raty. Za właściwe Sąd uznał rozłożenie należności głównej i odsetek naliczonych za okres do dnia wyrokowania na 18 rat, pierwsza w wysokości 86,39 zł,
a następne 17 w kwocie po 100 zł, przy czym w każdym miesiącu ma nastąpić płatność dwóch rat w datach postulowanych przez pozwaną (do 10. i do 28. dnia każdego miesiąca). Takie ukształtowanie wysokości i ilości rat zapewnia uzyskanie przez stronę powodową należnego jej świadczenia w nieodległym terminie (9 miesięcy), bez obciążania przy tym ponad miarę pozwanej. Rozkładając zasądzoną należność na raty, Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek za opóźnienie od ratalnych świadczeń za okres od zamknięcia rozprawy do daty płatności poszczególnych rat (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.,
III CZP 126/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 147, oraz uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r., III PZP 11/70, OSNC 1971, nr 4, poz. 61).

O kosztach procesu orzeczono w punkcie IV sentencji wyroku na podstawie
art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 i 100 zd. drugie oraz art. 102 k.p.c. Strona powodowa uległa jedynie co do nieznacznej części swojego żądania (dalszych odsetek naliczanych od dnia zamknięcia rozprawy), co uzasadniałoby obciążenie pozwanej całością kosztów procesu
w kwocie 1.247 zł. Na koszty te składały się: opłata sądowa od pozwu w kwocie 30 zł, opłata skarbowa od złożenia dokumentu pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym w kwocie 1.200 zł. Kierując się względami słuszności, na podstawie art. 102 k.p.c., Sąd obciążył pozwaną obowiązkiem zwrotu jedynie części kosztów procesu, tj. opłaty sądowej od pozwu, opłaty skarbowej i 1/4 należnego wynagrodzenia pełnomocnika. Przemawiały za tym: trudna sytuacja finansowa pozwanej, utrzymywanie się wyłącznie ze świadczeń o charakterze socjalnym
i alimentacyjnym, wychowywanie przez pozwaną dwojga dzieci oraz brak możliwości uzyskania przez pozwaną wsparcia ze strony innych osób. Dodatkowo, obciążenie pozwanej jedynie częścią kosztów procesu znacząco ułatwi jej wywiązanie się z nałożonego na nią obowiązku spłaty zobowiązania w ratach.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Nałęcz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Plaskacz
Data wytworzenia informacji: