Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 547/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2016-11-16

Sygn. akt I C 547/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Julita Preis

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Beska

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Chełmnie

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G.

przeciwko A. G.

o zapłatę

orzeka:

I.  Oddala powództwo.

II.  Stwierdza , że koszty procesu ponosi powód we własnym zakresie.

UZASADNIENIE

Powód B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. w pozwie wniesionym dnia 12 maja 2016 r. ( data nadania pozwu w Urzędzie Pocztowym (...) ) przeciwko A. L. domagał się zasądzenia nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym od pozwanej na rzecz powoda

kwoty 10.891,23 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w skali roku od kwoty 10.779,76 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Zaś w przypadku wyznaczenia rozprawy powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 10.891,23 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w skali roku od kwoty 10.779,76 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu swego żądania powód wskazał , że pozwana A. L. w dniu 12.01.2009 r. zawarła z (...) Bank S.A. umowę kredytu gotówkowego numer (...). Z dniem 23.09.2011 r. (...) Bank S.A. zmienił nazwę na (...) Bank (...) S.A.

Wobec braku spłaty zadłużenia wierzytelność wynikająca z opisanej wyżej umowy została sprzedana na rzecz powoda na mocy umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z (...) Bank (...) S.A. w dniu 29.11.2013 r. Powód nabył wierzytelność w łącznej kwocie 9.159,32 zł, w tym: a) 5.605,87 zł tytułem kapitału; b) 3.321,98 zł tytułem odsetek umownych, naliczanych przez bank w wysokości zgodnej z treścią zawartej z pozwanym umowy kredytu gotówkowego, w okresie od dnia jej zawarcia do dnia sprzedaży wierzytelności na rzecz powoda; c) 120,00 zł tytułem kosztów poniesionych przez bank w związku z monitoringiem płatności (koszty upomnień telefonicznych i pisemnych) oraz tytułem kosztów działań windykacyjnych podejmowanych przez bank po dniu wypowiedzenia umowy (koszty windykacji pisemnej, telefonicznej i bezpośredniej), w wysokości zgodnej z treścią umowy kredytu gotówkowego oraz d) 111,47 zł tytułem zasądzonych i niewyegzekwowanych przez poprzedniego wierzyciela kosztów procesu związanych z opatrzeniem bankowego tytułu egzekucyjnego sądową klauzulą wykonalności oraz kosztów egzekucyjnych poniesionych przez poprzedniego wierzyciela lecz niewyegzekwowanych w toku egzekucji, które powód nabył na podstawie przywołanej umowy sprzedaży i jako podmiot niebędący bankiem, nie ma innej prawnej możliwości wyegzekwowania należności z tego tytułu, poza wystąpieniem o ich zapłatę na drogę sądową. Na żadnym etapie windykacji powód nie naliczał odsetek od zasądzonych kosztów procesu, jak również nie wnosi o zasądzenie odsetek od tych kosztów w pozwie.

Po nabyciu wierzytelności powód prowadził działania zmierzające do pozasądowego rozwiązania sporu, w szczególności dobrowolnego spełnienia przez pozwanego świadczenia. Nie przyniosły one jednak rezultatu.

Powód wskazał , że zawierając umowę, z której wynika dochodzone pozwem roszczenie, pozwana zgodziła się na wszystkie jej postanowienia, w tym na warunki dotyczące naliczania odsetek oraz kosztów monitoringu i czynności windykacyjnych. Aktualną na dzień cesji wierzytelności wysokość zadłużenia, w tym wszystkie jego składowe, potwierdza m.in. wyciąg z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności. Na podstawie zawartej umowy kredytu gotówkowego oraz umowy sprzedaży wierzytelności zawartej przez powoda z poprzednim wierzycielem, powód w okresie od dnia nabycia wierzytelności do dnia 31.12.2015 r. kontynuował naliczanie odsetek za opóźnienie w spłacie wymagalnego kapitału w wysokości równej czterokrotności aktualnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 01.01.2016 r., powód jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, ponieważ zgodnie z postanowieniami umowy intencją stron było naliczanie odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnej. Na dzień wniesienia pozwu zaległość z tego tytułu wynosiła 1.731,91 zł. Łączna wysokość zadłużenia pozwanej na dzień 04.04.2016 r. została stwierdzona dokumentem księgowym w postaci wyciągu z ksiąg rachunkowych powoda i wynosi: a) 5.605,87 zł tytułem kapitału; b) 5.053,89 zł tytułem odsetek; c) 231,47 zł tytułem kosztów. Powód wskazał , że dokonał kapitalizacji odsetek należnych na dzień wniesienia pozwu, w związku z czym w treści żądania domaga się zasądzenia na jego rzecz dalszych odsetek za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Powód podniósł , że w związku z faktem, iż pozwana wzywana do zapłaty, nie uiściła na rzecz powoda żądanej kwoty, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego okazało się konieczne i uzasadnione.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą (...). Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie w dniu 30 maja 2016 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym uwzględnił powództwo w całości. Na podstawie zaświadczenia z systemu PESEL – SAD ustalono , że pozwana nosi aktualnie nazwisko G..

Pozwana A. G. złożyła sprzeciw od w/w nakazu zapłaty w całości zgłaszając zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Powód w piśmie procesowym z dnia 09 sierpnia 2016 r. ustosunkowując się do zarzutu przedawnienia roszczenia zgłoszonego przez pozwaną w sprzeciwie wskazał , że jest to zarzut chybiony. Powód podniósł, iż zgodnie z art. 117 § 1 kc roszczenia majątkowe, w tym wynikające z umowy kredytu ulegają przedawnieniu z upływem trzyletniego terminu określonego w art. 118 kc, którego bieg rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Ponadto kodeks cywilny w art. 123 § 1 przewiduje możliwość przerwania biegu przedawnienia przez:

- każdą czynność przed sadem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

- uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W myśl zaś art. 124 § 1 kc termin przedawnienia biegnie na nowo po każdej przerwie z tym, że w wypadku postępowań sądowych bieg ten rozpoczyna się dopiero po ich zakończeniu.

Skierowanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności (...) jest czynnością dokonaną przed odpowiednim organem w celu dochodzenia roszczenia. Analogicznie złożenie wniosku o wszczęcie postępowa egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. III CZP 101/2003). Powód wskazał , że swoje stanowisko w tym względzie opiera się na treści uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt: XII C 1690/13. Zdaniem Sądu: „nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnego nie przerywa tego biegu, co jednoznacznie stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 12 stycznia 2012r. (II CSK 203/11) tłumacząc także, iż niepodobna przyjąć, iż wolą ustawodawcy było dopuszczenie do przedawnienia roszczenia w czasie postępowania klauzulowego, na czas trwania którego wierzyciel nie ma wpływu. Stanowiłoby to wyłom od zasady według której przedawnienie nie może biec, jeżeli uprawniony nie ma możliwości realizowania roszczenia. Podobny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 14 listopada 2012r. (I ACa 565/12)". Nadto każda czynność komornika podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia powodowała przerwanie biegu terminu przedawnienia, nie zaś tylko samo umorzenie. Zatem zgonie z Postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 29 października 2010 r. I CSK 705/2009 (LexisNexis nr (...)), należy uznać iż czynności komornicze przerwały bieg terminu przedawniania, gdyż były kierowane przeciwko konkretnej osobie. „Przerwanie przedawnienia ma bowiem charakter osobowy, a nie przedmiotowy. Do przerwania biegu terminu nie wystarczy identyczność wierzytelności, lecz niezbędna jest identyczność osób, na rzecz których i przeciwko którym dana czynność, obiektywnie zdolna do przerwania przedawnienia, została dokonana."

Zatem wbrew twierdzeniom pozwanej, zdaniem powoda nie doszło do przedawnienia roszczenia, gdyż w okresie pomiędzy wypowiedzeniem umowy pożyczki przez poprzedniego wierzyciela w dniu 2011.06.25 a datą skierowania pozwu do Sądu w dniu 12.05.2016 r. bieg terminu przedawnienia został kilkukrotnie przerwany. Bieg terminu przedawnienia został przerwany koleino po przez:

- wypowiedzenie umowy pożyczki w dniu 25.06.2011 r.

- wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego w dniu 07.02.2012 r. ;

- skierowanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu,

- wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności (...) przez Sąd Rejonowy w Chełmnie w dniu 14.11.2012 r. w sprawie o sygn. akt. (...)

- złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji;

- postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność z dnia 13.05.2016 r.;

- złożenie pozwu w dniu 12.05.2016 r.

W żadnym okresie, wyznaczonym powyższymi datami, które przerywały bieg przedawnienia, nie minęły 3 lata. Powód wskazał także, iż w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu zgodnie z art. 124 § 2 kc. W konsekwencji roszczenie powoda nie jest przedawnione i może być skutecznie dochodzone na drodze sądowej.

Na rozprawie w dniu 16 listopada 2016 r. pozwana A. G. podtrzymała zarzut przedawnienia roszczenia .

Sąd ustalił, co następuje :

W dniu 12 stycznia 2009 r. została zawarta pomiędzy A. L. ( Pożyczkobiorcą ) a (...) Bank S.A. z siedzibą we W. ( Bankiem) umowa pożyczki gotówkowej nr (...). Zgodnie tą umową Bank udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej w kwocie 10243,90 zł, na okres od dnia 12.01.2009 r. do dnia 16.01.2012 r. włącznie, na warunkach określonych w tejże umowie. Pożyczkobiorca upoważnił Bank do pomniejszenia wypłacanej mu kwoty pożyczki o: opłatę przygotowawczą w kwocie 30,00 zł , opłatę za ochronę ubezpieczeniową w kwocie (...),90 złi prowizję od udzielonej pożyczki gotówkowej w kwocie 370, 00 zł, tak że Pożyczkobiorca otrzymał do dyspozycji kwotę 8000,00 zł. W umowie ustalono też, że oprocentowanie nominalne pożyczki wynosi 12.50% w stosunku rocznym i jest stałe w okresie obowiązywania umowy. Kwota naliczonych odsetek umownych od udzielonej pożyczki wynosiła 2110, 22 zł. Pożyczkobiorca zobowiązał się do terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami w 36 ratach miesięcznych, płatnych do dnia 16 każdego kolejnego miesiąca, począwszy od dnia 16 lutego 2009 r. Kwota miesięcznej raty pożyczki powiększona o opłatę z tytułu prowadzenia rachunku przez Bank ( wymagana spłata miesięczna ) wynosiła 343,17 zł. Łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany był Pożyczkobiorca wynosiła 4354,12 zł. Opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą pożyczki oraz informacje o innych kosztach ponoszonych przez Pożyczkobiorcę w związku z niewykonaniem przez Niego zobowiązań wynikających z umowy wskazane zostały w 'Tabeli opłat i prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów na zakup towarów i usług oraz pożyczek gotówkowych udzielanych przez (...) Bank SA " (Tabeli) stanowiącej Załącznik nr 1 będący integralną częścią umowy. Ustalono też , że za okres opóźnienia w spłacie raty lub jej części Bank będzie naliczał odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), stopa odsetek karnych ma charakter zmienny i jest równa czterokrotności aktualnej na dany dzień wysokości stopy lombardowej NBP.

Z dniem 23.09.2011 r. (...) Bank S.A. zmienił nazwę na (...) Bank (...) S.A.

W dniu 07 lutego 2012 r. (...) Bank (...) S.A. we W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, w którym stwierdził istnienie wymagalnego zobowiązania dłużnika A. L. wobec Banku wynikającego z umowy pożyczki nr (...) z dnia 12 stycznia 2009 r., które na dzień 07.02.2012 r. wynosi łącznie: 7364,88 zł. Na kwotę tą składały się kwota 5605,87 zł z tytułu należności głównej , kwota 1639,01 zł stanowiąca odsetki umowne za okres od dnia 12/01/2009 r. do dnia 07.02.2012 r. wyliczone w sposób wskazany w pkt. 5 tytułu , kwota 120,00 zł - należne koszty , opłaty i prowizje. Nadto Bank wskazał , że dalsze należne

które obciążają Dłużnika od dnia następnego po dniu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty, obliczone od kwoty 5 605,87 zł naliczane będą wg zmiennej stopy procentowej odsetek maksymalnych (na podstawie art. 359 § 2 2 kc tj. w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego).. Bank wskazał , że Prawo do naliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz ich wysokość określona jako 4.00 • krotność stopy kredytu lombardowego NBP - wierzyciel zastrzegł w treści umowy.

W wystawionym bankowym tytule egzekucyjnym (...) Bank (...) S.A.wskazał też , że roszczenie wynikające ze zobowiązania dłużnika jest wymagalne i egzekucja tego zobowiązania ma być prowadzona na rzecz Banku, który wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty 39 708,24 zł, wynikającej z oświadczenia Dłużnika o podaniu się egzekucji Postanowieniem z dnia 12 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie w sprawie (...) nadał na wniosek wierzyciela (...) Bank (...) S.A. wyżej wymienionemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności przeciwko dłużnikowi A. L., z tym zastrzeżeniem, że wedle oświadczenia dłużnik podał się do egzekucji do kwoty39 708,24 zł . Na podstawie w/w bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności Komornik Sądowy przy Sądzie (...) M. M. prowadził postępowanie egzekucyjne , sygnatura akt (...) , które jednak zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji postanowieniem z dnia 13 maja2013 . Komornik dokonał o tym wzmianki na tytule wykonawczym stwierdzając jednocześnie , że wierzyciel nie otrzymał w trakcie egzekucji żadnej kwoty.

dowód: - wniosek o udzielenie kredytu – k. 43

- umowa o kredyt gotówkowy nr (...) - k. 44 – 46

- potwierdzona kopia bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank S.A. z dnia 18 października 2010 roku wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności i klauzulą wykonalności – k. 47 – 51

W dniu 15 maja 2015 r. została zawarta pomiędzy (...) Bank S.A. z siedzibą we W. ( Bankiem ) a Prokura Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą we W.( Kupującym ) umowa sprzedaży wierzytelności. Na podstawie tej umowy Bank sprzedał Kupującemu wierzytelności osób fizycznych będących dłużnikami Banku z tytułu umów łączących ich z Bankiem wymienione w Załączniku nr 1A oraz 1B. W załączniku do umowy wskazano , że przedmiotem umowy są także wierzytelności Banku w stosunku do A. L. , zam. C. , ul. (...) , wynikające z umowy z dnia 20 maja 2010 r. : kapitał: 1753,17 zł, odsetki 1136,16 zł i koszty 354,96 zł. (...) Bank S.A. przesłał A. L. zawiadomienie z dnia 08 czerwca 2015 r. o sprzedaży jej wierzytelności wynikającej z umowy nr (...) z dnia 20.05.2010 r. do Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W., ze wskazaniem , że to Fundusz jest od uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających z tej wierzytelności . Także działający w imieniu Funduszu (...) S.A. skierował do A. L. na adres C. , ul. (...) wezwanie do zapłaty należności z umowy umowa nr (...) z dnia 15.05.2010 r.

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. w dniu 16 grudnia 2015 r. wystawił wyciąg ze swych ksiąg rachunkowych nr (...) , w którym stwierdził , że w dniu 15.02.2015 r. nabył od S. (...) wierzytelność w stosunku do dłużniczki A. L. z umowy pożyczki z dnia 20.05.2010 r. o numerze (...). Wysokość zobowiązania dłużnika według stanu na dzień wystawienia wyciągu wynosi łącznie (...),18 w tym kapitał – 1753,17 zł i odsetki - 1218,01 zł.

dowód: - potwierdzona kopia umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 15.05.2015 r. wraz z wyciągiem z elektronicznego załącznika do cesji – k. 8 – 13

- wyciąg ze ksiąg rachunkowych powoda nr (...) – k. 7

- pismo z dnia 23.11.2015 r. – k. 14 -15

- zawiadomienie z dnia 8.06.2015 r. – k. 52

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie w/w dokumentów. Zarządzeniem z dnia 20 września 2016 r. zwrócono, na podstawie art. 130 1 § 2 kpc w związku z art. 505 2 kpc , pismo procesowe powoda z dnia 25 maja 2016 r. w zakresie wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie M. G. , sygn. akt (...) albowiem dowód ten nie został zgłoszony przez powoda na urzędowym formularzu WD , mimo wezwania o uzupełnienie braków formalnych pisma w tym zakresie ( k.67 – 68, k.70 , k. 72 – 74 ) .

Sąd zważył, co następuje:

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. dochodzi w niniejszej sprawie od pozwanej A. G. ( zd. L. ) zapłaty należności wynikającej z umowy z dnia 20 maja 2010 r. o kredyt gotówkowy nr (...) zawartej pomiędzy pozwaną a (...) Bank (...) SA z siedzibą we W., którego następcą prawnym jest (...) Bank S.A. we W., w związku z zawartą w dniu 15 maja 2015 roku przez powoda z (...) Bank S.A. we W. umową sprzedaży wierzytelności.

Jedynym zarzutem zgłoszonym przez pozwaną A. G. przeciwko żądaniu pozwu był zarzut przedawnienia dochodzonego przez powoda roszczenia.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia ( art. 117 kc ). Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata ( art. 118 kc. ). Termin przedawnienia roszczeń z umowy bankowej wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 r. wydany w sprawie II CK 113/02 OSP 2004/11/141 ) . Skutek przedawnienia następuje po upływie określonego terminu i polega na tym, że wprawdzie roszczenie istnieje nadal, ale ten, przeciwko komu ono jest skierowane, może uchylić się od jego zaspokojenia. Osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie może zatem bez ujemnych konsekwencji prawnych odmówić podjęcia zachowania, do którego jest zobowiązana. Zgodnie z art. 120§ 1 kc bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Powód wskazał , że przerwa biegu przedawnienia dochodzonego przez niego roszczenia nastąpiła w związku z wystawieniem przez wierzyciela pierwotnego (...) Bank S.A. we W. bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 18 października 2011 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 28.11.2011 roku ( k. 21 -22 ) , a następnie wszczęciem na wniosek wierzyciela pierwotnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie M. G., sygnatura akt (...), które zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji . Komornik dokonał o tym wzmianki na tytule wykonawczym dnia 19.02.2013 r.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 r. wydanej w sprawie III CZP 29/16 (LEX nr 2067028, www.sn.pl, Biul.SN 2016/6/10, (...) ) stwierdził , że nabywca wierzytelności niebędący bankiem, a w taka jest sytuacja powoda nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności . Już w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. wydanego w sprawie II CSK 196/14 (OSNC 2015/12/145 ) Sąd Najwyższy wskazał , że przerwanie biegu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 kpc następuje, co do zasady, tylko pomiędzy stronami postępowania, jeżeli z istoty łączącego je stosunku prawnego wynika, że są materialnie zobowiązane lub uprawnione, a więc skutek przerwania zachodzi tylko w podmiotowych i przedmiotowych granicach czynności podjętej przez wierzyciela. W razie cesji wierzytelności na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta ( art. 509 § 2 kc). Co do zasady więc, nabywca wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, zbycie wierzytelności jest bowiem irrelewantne dla jego biegu. Jednakże w przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtuje się odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym. Uprawnienie do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przysługiwało jedynie bankom i tylko na ich rzecz mogła być nadana klauzula wykonalności; nadanie klauzuli na rzecz cesjonariusza nie będącego bankiem nie było dopuszczalne (uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, OSNC z 2005 r., nr 6, poz. 98, z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 129/05, OSNC z 2007 r., nr 1, poz. 4, z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14). Cesjonariusz nie mógł kontynuować egzekucji wszczętej przez bank, bo w postępowaniu egzekucyjnym nie ma zastosowania art. 192 pkt 3 kpc, a więc fundusz sekurytyzacyjny, który nie mógł się powołać na bankowy tytuł egzekucyjny, przejście uprawnień i uzyskać klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 § 1 kpc, musiał ustalić istnienie roszczenia w drodze procesu sądowego, uzyskać nowy tytuł wykonawczy i dopiero na jego podstawie egzekwować roszczenie. Wniosek o wszczęcie egzekucji , jak i wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu , wywołuje zatem skutek przerwy tylko wtedy, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności, nie jest bowiem wystarczająca tożsamość wierzytelności , lecz konieczna jest również identyczność osób, na rzecz których czynność ta została dokonana. Skutki prawne postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie bankowego tytułu wykonawczego związane są więc tylko z podmiotami w nim uczestniczącymi na podstawie tego tytułu w granicach podmiotowych i przedmiotowych ukształtowanych treścią klauzuli wykonalności. Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęciem biegu na nowo. Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc i rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia w stosunku do banku na nowo, nie może się powołać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela będącego bankiem. Wyjątkowość przywileju wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego prowadzi do wniosku, że skoro nie może on być podstawą egzekucji na rzecz innych osób, niż w nim wskazane za wyjątkiem następstwa prawnego po stronie wierzyciela innego banku, to również materialnoprawne skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego jako czynności wierzyciela - banku prowadzącej do przerwy biegu przedawnienia dotyczą wyłącznie tego wierzyciela i nie dotyczą nabywcy nie będącego bankiem ( por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. ).

Tak więc przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wierzyciela (...) Bank S.A. we W. na skutek złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 18.10.2011 r. i następnie na skutek prowadzenie w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny egzekucji przez Bank nie odnosi skutku wobec nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem – powoda Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.. Powód nie wskazał żadnych innych okoliczności , które prowadziły do przerwy biegu przedawnienia dochodzonego roszczenia. Z bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 18.10.2011 roku (k. 47 - 51 akt ) wynika , że roszczenie w nim określone jest wymagalne , tak więc termin przedawnienia tego roszczenia upływał w dniu 18 października 2014 r. , wobec czego Sąd stwierdził, że w dacie złożenia pozwu należności pozwanej A. G. wynikające z umowy z dnia 20 maja 2010 r. o kredyt gotówkowy nr (...) były przedawnione.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził , że brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa , wobec czego żądanie oddalił jako niezasadne , orzekając o tym w punkcie I sentencji wyroku. W punkcie II sentencji wyroku Sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 108 § 1 kpc , ustalając , że poniesione koszty procesu powód ponosi we własnym zakresie ,albowiem w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego brak było podstaw, aby obciążyć nimi pozwaną .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dzierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Julita Preis
Data wytworzenia informacji: