Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 975/13 - wyrok Sąd Rejonowy w Lęborku z 2015-10-28

Sygn. akt I C 975/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Laskowski

Protokolant:

sekr. sądowy Natalia Rabczenko

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Lęborku

sprawy z powództwa D. P.

przeciwko (...) SA z siedzibą we Francji

o odszkodowanie

1.  zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą we Francji na rzecz powoda D. P. kwotę 8.700,00 (osiem tysięcy siedemset) złotych wraz z odsetkami w wysokości ustawowej (aktualnie 8%) naliczanymi od dnia 09.05.2013 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą we Francji na rzecz powoda D. P. kwotę 2.152,00 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nakazuje ściągnięcie od pozwanego (...) SA z siedzibą we Francji na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lęborku kwotę 290,00 (dwieście dziewięćdziesiąt) złotych tytułem wydatków w sprawie.

Za zgodność z oryginałem

D. P., PESEL: , NIP: , A. (...) w W., KRS: , NIP: .

L., dnia

poczatektekstu

[Przewodniczący 00:00:07.066]

Powód D. P., wniósł w niniejszym postępowaniu o zasądzenie od (...) SA z siedzibą we Francji, tutaj w toku procesu sprecyzowano skorygowaną, oznaczenie pozwanego skutecznie na rzecz, na swoją rzecz kwotę 8.700 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 maja 2013 do dnia zapłaty i zasądzenie stosownych kosztów procesu. W pozwie, w jego uzasadnieniu wskazywano, że w dniu 19 stycznia 2013 roku, doszło do kolizji drogowej, w wyniku której F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), będący własnością powoda uległ uszkodzeniu, na skutek zderzenia z samochodem V. (...), prowadzonym przez A. S., która była ubezpieczona u pozwanego ubezpieczyciela. Jednocześnie wskazano, że w toku postępowania [?] likwidacyjnego początkowo określono wysokość odszkodowania z tytułu szkody całkowitej na kwotę 8.700 złotych, aby następnie odmówić wypłaty tego odszkodowania, z uwagi na wyniki postępowania likwidacyjnego, kwestionujące rozmiar i rodzaj uszkodzeń w związku z..., ze zdarzeniem, które opisywała strona powodowa. Jeśli chodzi o odpowiedź na pozew, to oczywiście strona pozwana (...) SA z siedzibą we Francji poprzez, działająca poprzez oddział w Polsce wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie stosownych kosztów procesu, wskazywała w odpowiedzi na pozew, tu vide karta 19 do karty 23, iż co prawda przeprowadzała postępowanie likwidacyjne i przyjęła wersję zdarzeń podaną przez uczestników zdarzenia, jednocześnie zakwestionowała związek uszkodzeń wykazanych w samochodzie powódki z tym zdarzeniem, przede wszystkim kwestionując tenże zakres uszkodzeń związanych z uderzeniem w drzewo przez samochód należący do powoda. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W dniu 19 stycznia 2014 roku, doszło do kolizji pomiędzy samochodem marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), należącym do powoda, a samochodem marki V. (...), prowadzonym przez A. S., co miało miejsce na drodze K., R., w wyniku której uszkodzeniu uległ samochód należący do D. P., zaś zakres uszkodzeń w..., z tym związanych kwalifikował tę szkodę, jako szkodę całkowitą. To w..., te okoliczności były częściowo bezsporne, to znaczy strona pozwana ostatecznie i tak jak wynikało z treści pism i oświadczeń nie kwestionowała samego zdarzenia, natomiast wyraźnie kwestionowała następstwa tego zdarzenia. Należy wskazać na kartę 24, czyli akta szkodowe, a także na karty 6 do 11 w..., wskazane w aktach sprawy i załączone dodatkowo jeszcze dokumentacje na karcie 25 do 59, to jest dokumentacja będąca odzwierciedleniem treści akt szkodowych w formie elektronicznej, ona znajduje się również w aktach sprawy. Jednocześnie w..., jak ustalono, co już było bezsporne w..., sprawca tej szkody, czyli Pani A. S. była ubezpieczona u pozwanego ubezpieczyciela w ramach od, polisy typu OC w dniu i w momencie zdarzenia, natomiast w toku postępowania likwidacyjnego, co również nie było kwestionowane, strona pozwana ustaliła, iż w tym wypadku doszło do szkody całkowitej tu vide karta 6 akt sprawy, jednocześnie odmawiając wypłaty odszkodowania i wskazując, że przeprowadzone przez nią ekspertyzy jednoznacznie wykazywały brak związku stwierdzonych szkód z..., ze zdarzeniem, z przebiegiem zdarzenia opisywanym przez strony. Tu jako dowód również karta 24, czyli zapis elektroniczny akt szkodowych, a także wcześniej podane karty, będące kserokopią tych akt szkodowych oraz karta 6 do 11. Sąd zważył co następuje. Zdaniem Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Po pierwsze należy wskazać na okoliczności bezsporne, to Sąd robi zawsze na początku. Sąd tutaj uznał, iż jeśli chodzi o samo zdarzenie opisane w pozwie, a także same uszkodzenia, które wystąpiły w pojeździe i to jest opisane dokładnie w..., na płycie CD z aktami szkody komunikacyjnej, załączonej dokumentacji, a także w opiniach biegłego, w tym wypadku, momencik, w tym wypadku Sąd wskazuje na opinie znajdujące się w aktach sprawy, na karcie 186 do 207, 249 do 249 v, 264 do 270 i 285 do 286, a więc z tych dokumentów oraz z oświadczeń stron wynikało, że samo zdarzenie opisane w pozwie i jego następstwo materialne, one nie były sporne. Sporny był natomiast tutaj, sporny był natomiast tutaj związek pomiędzy zdarzeniem, a więc, czy działaniem sprawcy wywołującym szkodę, a samą szkodą, samym uszczerbkiem. Sąd tutaj pragnie wskazać także na stanowisko strony pozwanej, która co widać na karcie 277 verte w aktach sprawy zaakceptowała, przyznała, że rzeczywiście wartość tych szkód, które wykazała, wykazał powód oszacowano na ostateczną kwotę 8.700 złotych brutto, jako szkodę całkowitą. I tu jeszcze raz Sąd pragnie wskazać na kartę 6 akt sprawy. Natomiast to, co w gruncie rzeczy było tą osia sporu i budziło kontrowersję, to była kwestia tego adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami przede wszystkim belki przedniej w pojeździe powoda a samym zdarzeniem, samym wypadkiem drogowym. Zdaniem Sądu, biegły w swoich pełnych, jednoznacznych, wyczerpujących opiniach, które zostały przez Sąd uznane za wiarygodne na kartach 186 i 207, ale także podczas ustnych wyjaśnień na karcie 249 i 249 verte, a także na, w pismach z karty 264, 271, 285, 286, wyjaśnił bardzo szczegółowo i zdaniem Sądu w pełni wiarygodnie, iż do takich uszkodzeń, o jakich mówi powód w pozwie i które tak naprawdę, co do samego wystąpienia były bezsporne, do takich uszkodzeń mogło i doszło w wyniku zdarzenia opisanego w pozwie. Biegły wyraźnie wskazywał w tych opiniach, które były dwukrotnie wyjaśniane, właściwie trzykrotnie, bo z ustnymi wyjaśnieniami, iż kształt tej belki i charakter tego, charakter materiału, ale przede wszystkim chodzi tutaj o..., o ukształtowanie samej, samej konstrukcji samochodu potwierdzały, że do zdarzenia z drzewem jak najbardziej w tym wypadku mogło dojść, a tutaj to jest wiedza nawet nie tyle specjalistyczna, ile wiedza, którą Sąd uważa, można by było powziąć, czy też można było zdobyć, może zdobyć osoba przeciętnie wykształcona w zakresie fizyki, że w przypadku kątowników, czyli takich konstrukcji, które są profilowane pod kątem prostym, są otwartymi konstrukcjami reprofilowanymi, samo uderzenie w obły przedmiot nigdy nie spowoduje tak, jak to pozwana próbowała forsować, jednoczenie tak jak to wynika z tych, z tej prywatnej ekspertyzy nigdy nie spowoduje równomiernego gładkiego, promieniowego odkształcenia. Tutaj zdaniem Sądu biegły miał rację, mówiąc o tym, że te odkształcenia, które wskazywano w pozwie i te odkształcenia, które można było stwierdzić na podstawie akt sprawy, mogły powstać i w..., zdaniem Sądu powstały w okolicznościach podawanych przez powoda. Biegły dwukrotnie, czy trzykrotnie się w tym zakresie wypowiadał i tutaj Sąd uznał, że niezasadne te zastrzeżenia strony pozwanej, mówiące o tym, iż biegły nie przeprowadził jakiegoś szczególnie zaawansowanego w..., i opartego o zresztą niesprecyzowane przez stronę pozwaną reguły eksperymentu procesowego, ponieważ mimo, że biegły nie przeprowadzał tego eksperymentu na samym samochodzie, to jednak zdaniem Sądu dość dokładnie odwzorował warunki, które następują przy zetknięciu się kątownika czy też listwy, o której tutaj mówimy z obłą..., z materią obłą, czyli w tym wypadku z pniem drzewa i odnoszenie się bezpośrednio, czy też zachowywanie tutaj w 100 procentach 1 do 1 skali, o tyle mijałoby się z celem, że raz, mogłoby uniemożliwić w ogóle wydania, czy sprawdzenie w..., zweryfikowanie takiej opinii, a dwa, że ono by nie zmieniło wyników w zakresie stwierdzenia, że nie mogło dojść do równomiernego zgięcia tylko by musiało być to zgięcie wywołane, nierównomierne wywołane właśnie ukształtowaniem tej belki a mechanizm by był wszędzie taki sam, zdaniem Sądu, to znaczy mimo, że..., mimo, że zakres uszkodzeń z uwagi na eksperyment i jego ograniczenia może być różny, to jednak sam mechanizm, bo tutaj przede wszystkim była kwestionowana ta, to odkształcenie belki, sam mechanizm byłby zdaniem Sądu taki sam, zresztą tu Sąd odsyła do wyczerpujących wyjaśnień biegłego, karta 264, 271 i 275, 286. Tak jak Sąd wcześniej mówił, brał pod uwagę Sąd przy wyrokowaniu także to, że nie kwestionowane było same zdarzenie, a także kwestia wysokości szkody całkowitej. Oczywiście powód swoje roszczenie opierał na artykule 436, paragraf 2 kc, przy zastosowaniu 822, paragraf 4 kc. Drugi z artykułów mówi o actio directa, czyli możliwości dochodzenia bezpośrednio z zakładu ubezpieczeń swoich roszczeń, natomiast pierwszy z wymienionych artykułów ustanawia regułę, że w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, osoby, które w tym uczestniczą, mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód na zasadach ogólnych i na zasadach ogólnych odpowiedzialne są za osoby przewożo..., przewożone z grzeczności, natomiast tej zasady odpowiedzialności sama pozwana nie kwestionowała. Zgodnie zaś z treścią artykułu 361, paragraf 1 kc, naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Należy tu również wskazać na zdanie drugie tego przepisu, czyli gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą nadmierne trudności, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Tutaj to nie było sporne, doszło do szkody całkowitej, w związku z tym..., w tym wypadku chodziło o roszczenie w pieniądzu. Jeśli chodzi o tę podstawę prawną, Sąd oczywiście uznał ją za prawidłową i orzekł tak, jak w punkcie 1 wyroku. Jeśli chodzi o kwestie odsetkowe, to tutaj Sąd uwzględnił żądanie powoda, albowiem w gruncie rzeczy sama szkoda została zgłoszona już 23 stycznia 2013 roku i to żądanie odsetkowe powoda formułowane na maj, czyli od dnia następującego po piśmie odmownym co do wypłaty odszkodowania, zdaniem Sądu za stoso..., znajdowało tutaj w pełni uzasadnienie, dlatego też Sąd tak odsetki zasądził. Reasumując, co do kwestii tej odpowiedzialności, o której Sąd mówił wcześniej, zdaniem Sądu opinie biegłego wykazały, że do uszkodzeń pojazdu niekwestionowanych, jeżeli chodzi o ich zakres oczywiście doszło w wyniku zdarzenia opisywanego w pozwie i zasądził stosowne, stosowną kwotę. Jeśli chodzi o te kwestie odsetkowe, to Sąd tylko pragnie powołać jeszcze artykuł 14, ustęp 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który mówi o wypłacie w terminie 3..., 30 dni stosownego oświadczenia ubezpieczeniowego, a więc zdecydowanie okres odsetkowy podany przez stronę powodową, zasługiwał tutaj na uwzględnienie. Sąd nie miał powodu, aby go kwestionować. O kosztach w sprawie orzeczono na podstawie artykułu 98, w związku z artykułem 108 kpc, zasądzając je od przegrywającego pozwanego, na rzecz wygrywającego powoda. Na tę kwotę składała się opłata od pozwu, zaliczka na biegłego, a także wynagrodzenie pełnomocnika. Jednocześnie Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 290 złotych, to jest ta kwota, która pozostała do zapłaty biegłemu po wyna..., wypłacie wynagrodzenia z zaliczek. Sąd przypomina, że zaliczki wyniosły łącznie 1.000 złotych, przy czym kwota wynagrodzenia biegłego to było 1.290 złotych. Za pozostałe opinie uzupełniające, ani za inne czynności biegły opłat nie żądał, więc Sąd orzekł tak, jak w punkcie 2 i 3 jeśli chodzi o koszty niniejszego postępowania.

[koniec 00:013:43.083]

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Natalia Rabczenko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lęborku
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Laskowski
Data wytworzenia informacji: