Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 485/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-09-25

Sygn. akt IV Cz 485/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska

Sędziowie: SSO Mariusz Struski

SSO Jolanta Deniziuk (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2013 roku w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. D.

przeciwko K. D.

o alimenty

w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach

z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt III RC 239/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

IVCz 485/13

UZASADNIENIE

Powódka H. D. domaga się zasądzenia od pozwanego K. D. na swoją rzecz alimentów w wysokości 300 zł miesięcznie. Jednocześnie wniosła o udzielenie zabezpieczenia powództwa w zakresie kwoty 300 zł miesięcznie.

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach, na podstawie art. 731 k.p.c. oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wskazując, że nie tyle zmierza on do zaspokojenia dochodzonego roszczenia, co wręcz je zaspokaja.

Powódka zaskarżyła powyższe orzeczenie zażaleniem domagając się jego zmiany i udzielenia zabezpieczenia w zakresie kwoty 300 zł. Skarżonemu orzeczeniu zarzuciła naruszenie art. 753 § 1 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. W myśl art. 736 § 1 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego powinien oprócz wskazania sposobu zabezpieczenia i sumy zabezpieczenia zawierać także wskazanie okoliczności uprawdopodabniających go. Jak z kolei wynika z treści art. 753 § 1 k.p.c., w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

W ocenie Sądu Okręgowego powódka nie uprawdopodobniła w niniejszej sprawie istnienia dochodzonego roszczenia. Poprzestała jedynie na ogólnikowym stwierdzeniu, że pozwany jest jej synem, z którym nie utrzymuje kontaktu od około 20 lat, a ona sama żyje w niedostatku utrzymując się z renty w wysokości 930 zł netto miesięcznie. W szczególności powódka nie przedłożyła jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przez nią dochodów, nie uprawdopodobniła również, by w związku z niedostatkiem, na jaki powołuje się w treści pozwu posiadała zadłużenie, bądź też by ów niedostatek był spowodowany jakimś wydarzeniem zaistniałym w ostatnim czasie. Powódka nie sprecyzowała również, jakich koniecznych kosztów utrzymania nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić.

Z uwagi na powyższe Sąd II instancji uznał, że na obecnym etapie postępowania brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia.

Odnosząc się do zarzutów skarżącej dotyczących dopuszczalności udzielenia zabezpieczenia alimentacyjnego w wysokości zmierzającej do zaspokojenia dochodzonego roszczenia należy stwierdzić, że są one w pełni uzasadnione. Przewidziana bowiem w art. 731 k.p.c. możliwość uregulowania w przepisach szczególnych dopuszczalności takiej formy zabezpieczenia roszczenia, która może zmierzać do jego zaspokojenia, została bowiem uwzględniona przez ustawodawcę w odniesieniu do roszczeń pieniężnych określonych w art. 753-754 k.p.c. Przepisy te stwarzają możliwość zabezpieczenia, które polega na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej sumy pieniężnej, co zasadniczo odpowiada treści dochodzonego roszczenia. Tymczasowość udzielonej uprawnionemu ochrony prawnej wyraża się w tym wypadku przede wszystkim w jej udzieleniu na zamknięty okres, związany z czasem trwania postępowania. Inny jest również skutek obowiązku spełnienia świadczenia na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Świadczenie to może bowiem podlegać zwrotowi na rzecz obowiązanego na podstawie art. 410 k.c., jeżeli ostateczny wynik postępowania okaże się dla uprawnionego niekorzystny (Komentarz do art. 731 Kodeksu postępowania cywilnego. D. Zawistowski – za pośrednictwem Systemu Informacji Prawnej Lex).

Wobec jednak niewykazania przez powódkę zasadniczych przesłanek udzielenia zabezpieczenia, omawiana okoliczność pozostała bez wpływu na rozstrzygniecie w przedmiocie złożonego wniosku.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Watemborska,  Mariusz Struski
Data wytworzenia informacji: