Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 150/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-10-20

Sygn. I C 150/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Beata Kopania

Protokolant:

sekr. sądowy Anna Karwacka

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa B. R.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

oddala powództwo

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt I C 150/15

UZASADNIENIE

Powódka, B. R., złożyła pozew przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. z żądaniem pozbawienia w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 marca 2013r., sygn. (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności mocą postanowienia Sądu Rejonowego w L. z dnia 13 listopada 2013r., wydanego w sprawie o sygn. (...). Na uzasadnienie podała, że rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności powódki za należność stwierdzoną powyższym tytułem wykonawczym będzie możliwe dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w S. pod sygn. akt (...), tj. sprawy z powództwa B. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie odpowiedzialności pozwanego za niespełnienie przez nią zobowiązania dochodzonego przedmiotowym tytułem wykonawczym.

Pozwany, (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W., nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił:

W dniu 3 sierpnia 2008 roku powódka B. R. zawarła z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę kredytu rozwojowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego nr (...) ( bezsporne).

W dniu 6 marca 2013 roku pozwany wystawił przeciwko B. R. bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), obejmujący należności z tytułu umowy kredytu w kwocie 380.718,77 zł, w tym kwoty: a) 373.130,86 zł tytułem niespłaconego kredytu wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 373.130,86 zł liczonymi dziennie od dnia 29 kwietnia 2011r. do dnia faktycznej spłaty; b) 6.445,37 zł tytułem odsetek umownych naliczonych za okres od dnia 4 czerwca 2008 r. do dnia 28 kwietnia 2011 r., c) 1.142,5 zł tytułem naliczonych opłat.

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt (...), Sąd Rejonowy w L. nadał temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności przeciwko B. R. do wysokości kwoty 462.000,00 zł.

Dowód: bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z 6 marca 2013 r. wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności przez Sąd Rejonowy w L., akta Km (...)Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w L. R. W. - T..

W oparciu o powyższy tytuł wykonawczy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w L., R. T., wszczęła na wniosek pozwanego z dnia 11 sierpnia 2014 roku wobec B. R. egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności, nieruchomości. W wyniku podjętych czynności przez organ egzekucyjny został wyznaczony na dzień 20 października 2015 roku termin na dokonanie opisu i oszacowania zajętej nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego położonego w L. przy ulicy (...). Postępowanie egzekucyjne z innych zawnioskowanych składników majątkowych dłużniczki, okazało się bezskuteczne.

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości k. 15, wezwania do zapłaty k. 16, zawiadomienie o zajęciu lokalu k. 18, zawiadomienie o przyłączeniu do egzekucji z nieruchomości k. 20, zajęcie wierzytelności k. 26, zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego k. 24, zajęcie wierzytelności k. 26, wniosek o opis i oszacowanie k. 36, protokół zajęcia ruchomości k. 40, wniosek o zwolnienie spod egzekucji ruchomości k. 63, 64, postanowienia komornika k. 65, informacja dla wierzyciela k. 78, pismo do biegłego k. 82, zlecenie dla biegłego k. 98, zawiadomienie o terminie opisu i oszacowania k. 139, 142, 146 - akt Km 1497/14 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w L. R. W.T..

Przed Sądem Okręgowym w S. toczy się, pod sygn. akt (...) sprawa z powództwa B. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.. W sprawie tej powódka domaga się od ubezpieczyciela zapłaty m.in. kwoty 563.767,00 tytułem szkody w postaci negatywnych konsekwencji w sferze jej majątku - straty mieszkania, utraty firmy-pracy, rozstroju zdrowia, a co za tym idzie utraty realnych możliwości spłaty jej zobowiązań i kredytów, co doprowadziło do wypowiedzenia jej umów kredytowych i żądania spłaty zadłużenia. Powódka w sprawie (...) prezentuje stanowisko, iż pozwany ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powódki, która zaistniała wskutek wypadku z dnia 6 marca 2009r. w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Pozwany ubezpieczyciel wdał się w spór, wskazując na brak adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy prowadzoną przeciwko powódce egzekucją na podstawie kwestionowanego przez nią tytułu wykonawczego, a zaistniałym wypadkiem drogowym.

Dowód: pozew ze sprawy (...), k. 2 – 5, akt (...), pismo powódki z dnia 30 marca 2015r. ze sprawy (...), k. 211- 213 akt (...).

Sąd zważył:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na jego bezzasadność.

Stan faktyczny był niesporny (pozwany nie wdał się w spór). Sąd dokonał ustaleń w oparciu o przywołane przez powódkę dokumenty z akt egzekucyjnych Km (...) oraz w części na dokumentach z akt Sądu Okręgowego w S. o sygn. (...).

Stosownie do treści art. 840 k.p.c. dłużnik w drodze procesu może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego ograniczenia. Żądanie to może opierać się na trzech podstawach, co powinno znaleźć swój wyraz w formułowaniu żądania pozwu:

1)  na zaprzeczeniu zdarzeń, na których oparto nadanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu (art. 840 § 1 pkt. 1 k.p.c.);

2)  na zaistniały m po powstaniu tytułu egzekucyjnego zdarzeniu, na skutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.);

3)  na wykazaniu przez małżonka dłużnika, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy (art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c.).

W niniejszej sprawie powódka domaga się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z dnia 6 marca 2013 r., pochodzący od (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w L. z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt (...). Oznacza to, że powódka opierając powództwo na pierwszej z tych podstaw tj. art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c., mogła powoływać się na zdarzenia, które zaszły przed powstaniem tytułu egzekucyjnego, jak i na zdarzenia, zaszłe pomiędzy powstaniem tytułu egzekucyjnego, a nadaniem temu tytułowi klauzuli wykonalności. Powołując się na zdarzenia zaszłe przed powstaniem tytułu egzekucyjnego dłużnik zaprzecza, aby ciążył na nim obowiązek spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia wskazanego w tym tytule. Jako że powódka wystąpiła z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko bankowi, to mogła ona podnieść wszelkie zarzuty materialnoprawne dotyczące wierzytelności banku, objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. W szczególności mogły to być zarzuty nieistnienia roszczenia banku, istnienia roszczenia w niższej wysokości niż ujęte w tytule, nienastąpienie wymagalności roszczenia, wady oświadczenia woli o poddaniu się egzekucji. Opierając natomiast powództwo opozycyjne na drugiej podstawie wyrażonej w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. powódka mogła powoływać się na tego rodzaju zdarzenia, które zaszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego i spowodowały wygaśnięcie jej zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania. Zdarzenia wskutek których zobowiązanie wygasło to m.in. wykonanie zobowiązania (art. 450 k.c.), spełnienie przez dłużnika w celu zwolnienia się ze zobowiązania, za zgodą wierzyciela, innego świadczenia (art. 453 k.c.), potrącenie (art. 499 k.c.), zwolnienie z długu przez wierzyciela (art. 508 k.c.), zmiana wierzyciela (art. 519 k.c.), niemożliwość świadczenia będąca skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 475 k.c.). Natomiast zdarzenia wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane to m.in. przedawnienie roszczenia (art. 117-125 k.c.), odroczenie wykonania zobowiązania przez wierzyciela, rozłożenie spłaty świadczenia na raty.

W niniejszej sprawie powódka nie wskazała wyraźnie na żadną z wyżej opisanych przesłanek. Z treści uzasadnienia pozwu wnioskować należy, iż w ocenie powódki, brak spłaty zadłużenia jest konsekwencją skutków wypadku komunikacyjnego, jakiemu B. R. uległa w dniu 6 marca 2009r. z winy sprawcy ubezpieczonego w Towarzystwie (...) Spółki Akcyjnej w W., co, w ocenie powódki, czyni ten podmiot odpowiedzialnym za spłatę jej zadłużenia względem pozwanego banku. Okoliczność, która przemawiała za uwzględnieniem powództwa opozycyjnego jest zaś wytoczenie powództwa przeciwko Towarzystwu (...) w W..

Powyższe wskazuje na to, że powódka oparła powództwo przeciwegzekucyjne na kwestionowaniu swej odpowiedzialności za wykonanie obowiązku objętego tytułem wykonawczym oraz na zdarzeniu powstałym po powstaniu tytułu wykonawczego, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane, jakim jest wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi (...) Spółce Akcyjnej w W..

Tymczasem kwestia związana z ewentualną odpowiedzialnością ubezpieczyciela sprawcy wypadku za niemożność wypełnienia przez powódkę zobowiązania wobec pozwanego banku nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności powódki wobec (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W.. Bankowy tytuł egzekucyjny został bowiem wystawiony w związku z umową kredytu zawartego między powódką a pozwanym, co nie było w sprawie kwestionowane. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy stroną pozwaną a Towarzystwem (...) w W., które powodowałyby wpływ zachowań tego drugiego podmiotu na wierzytelność pierwszego. Powódka niewątpliwie doświadcza poczucia krzywdy z uwagi na skutki wypadku komunikacyjnego, jakiemu uległa w 2009 roku. Być może utraciła ona zdolność do wykonywania pracy i pozostała z obowiązkiem spłaty zaciągniętego kredytu. Nie mniej, nie może to stanowić podstawy skutecznego zwolnienia powódki z obowiązku spełnienia świadczenia. Ryzyko związane z wykonaniem umowy obciąża bowiem jedynie strony tego kontraktu. Nie może być ono przenoszone na inne podmioty. Pomiędzy zobowiązaniem powódki wobec banku, a ewentualnym zobowiązaniem ubezpieczyciela wobec powódki nie istnieje żadna zależność, a ewentualne stwierdzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania powódki względem (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W.. Wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi nie stanowi okoliczności, która powoduje, że zobowiązanie powódki wynikające z kwestionowanego tytułu wykonawczego nie może być egzekwowane.

Twierdzenia powódki nie mogą zatem stanowić skutecznej podstawy powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Skoro zatem powódka nie wykazała, aby zaszły jakiekolwiek okoliczności wskazane w art. 840 § 1 pkt 1 bądź 2 k.p.c., powództwo, jako bezzasadne należało oddalić, o czym sąd orzekł jak w sentencji.

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Drozd
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kopania
Data wytworzenia informacji: