Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1387/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-07-27

Sygn. akt I C 1387/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2016 r. w G. sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. P. kwotę 3.900,87 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych osiemdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od powoda J. P. na rzecz pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1.117,25 zł (jeden tysiąc sto siedemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni z roszczenia zasądzonego w punkcie I. niniejszego wyroku kwotę 444 zł (czterysta czterdzieści cztery złote) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

V.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 148 zł (sto czterdzieści osiem złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 1387/15

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 24 stycznia 2015 r. doszło do kolizji dwóch poruszających się pojazdów mechanicznych (V. (...) nr rej. (...) i M. (...) nr rej. (...)). Winę za spowodowanie kolizji ponosił kierujący pojazdem V. (...) (M. L.). Pojazd kierowany przez sprawcę był w chwili zdarzenia ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W..

Właścicielem pojazdu M. (...) nr rej. (...) jest J. P..

Okoliczności bezsporne

Wartość rynkowa pojazdu M. (...) bezpośrednio przed w/w szkodą wynosiła 25.400 zł. Pojazd ten w stanie po powstaniu szkody miał wartość 11.750 zł.

Koszt przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu M. (...) (przy użyciu części nowych, oryginalnych i średnich cen usług z rynku lokalnego) wynosiłaby 28.890,92 zł ( brutto).

Dowód: opinia biegłego M. J., k. 99-104, 124-125, 133

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń wypłacił poszkodowanemu tytułem odszkodowania za szkodę w pojeździe kwotę 9.749,13 zł.

Okoliczność bezsporna

Ocena dowodów

Sąd uznał opinię biegłego M. J. (wraz z uzupełnieniem pisemnym i ustnym) za jasną, pełną i wewnętrznie niesprzeczną. Metodologia wyliczenia zarówno kosztów naprawy, jak i wartości pojazdu przed i po szkodzie była typowa („standardowa”). Nie zachodziły w niniejszej sprawie żadne wyjątkowe okoliczności uzasadniające odstępstwo od przyjętych przez biegłego założeń metodologicznych.

Pozostałe okoliczności sprawy były bezsporne i wynikały z niekwestionowanych dokumentów prywatnych.

Kwalifikacja prawna

Zasada odpowiedzialności pozwanego nie była sporna i wynikała z treści art. 822 § 1 k.c. w zw. z art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 2 k.c.

Ponieważ w okolicznościach sprawy koszt naprawy pojazdu znacznie (wyraźnie) przekraczał wartość pojazdu przed szkodą, była ona ekonomicznie nieopłacalna i uzasadniała zastosowanie metody wyliczenia szkody opartej na różnicy pomiędzy wartością pojazdu wyjściową (przed szkodą) i po szkodzie (tzw. szkoda całkowita). Odstąpienie od tej metody byłoby sprzeczne z prawem, gdyż skutkowałoby po stronie poszkodowanego bezpodstawnym wzbogaceniem (por. art. 824 1 § 1 k.c.).

Należne poszkodowanemu odszkodowanie powinno więc stanowić sumę 13.650 zł. Uwzględniając z kolei kwotę odszkodowania dobrowolnie wypłaconą przez poszkodowanemu (9.749,13 zł), do zasądzenia w niniejszej sprawie pozostało więc 3.900,87 zł.

Niezasadne było też żądanie zwrotu kwoty 369 zł (faktura VAT, k. 37). Nie udowodniono, że przedmiotowa faktura została rzeczywiście przez powoda opłacona, a tylko w takim przypadku można mówić o rzeczywistej szkodzie w jego majątku. Dodatkowe wydatki poszkodowanego związane z likwidacją skutków zdarzenia ubezpieczeniowego są tylko wówczas składnikiem szkody, o ile zostaną rzeczywiście poniesione. Sam fakt powstania długu nie jest szkodą, gdyż losy długów są różnorodne (np. niektóre nie są płacone, a nawet dochodzone na drodze sądowej przez wierzyciela, część ulega przedawnieniu itp.). Strata majątkowa poszkodowanego w przypadku dodatkowych wydatków poszkodowanego związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym (np. koszt ekspertyzy, usługa pełnomocnika) powstaje dopiero z chwilą rzeczywistego ich poniesienia (por. m.in. uzasadnienie uchwały SN z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I. sentencji na mocy art. 822 § 1 k.c. w zw. z art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 2 k.c. w zw. z art. 481 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych […].

W punkcie II. sentencji w pozostałym zakresie powództwo oddalono na mocy art. 361 § 1 k.c. a contrario.

O kosztach procesu orzeczono w punkcie III. sentencji na mocy art. 100 k.p.c. (stosunkowe rozdzielenie). Powód wygrał proces w 25%, pozwany - w 75%. Koszty powoda to: 765 zł (opłata sądowa od pozwu), 2.400 zł (opłata za czynności adwokackie w stawce minimalnej, § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie […]), zaliczka na poczet opinii biegłego (200 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). 25% z sumy tych kosztów to: 845,50 zł. Koszty pozwanego to: 2.400 zł (opłata za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej, § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych […]), zaliczka na poczet opinii biegłego (200 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). 75% z sumy tych kosztów to: 1962,75 zł. Różnica na korzyść pozwanego to: 1117,25 zł.

Ponadto, w punktach IV. i V. rozstrzygnięto o nieuiszczonych kosztach sądowych (niezaliczkowana część wynagrodzenia biegłego – 592 zł) w proporcji, w jakiej strony przegrały proces (75% obciąża powoda – 444 zł, 25% - pozwanego – 148 zł) – na mocy art. 100 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: