Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1237/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-12-18

Sygn. akt: I 1 C 1237/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Gdyni

sprawy z powództwa A. A. z siedzibą w S.

przeciwko M. W.

o zapłatę

I Oddala powództwo w całości;

II Ustala koszty postępowania na kwotę 227,00 złotych, w tym 180,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III Ustalonymi w pkt II kosztami obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód A. A. z siedzibą w S. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. W. o zapłatę kwoty 490,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

(pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym - k. 2-4)

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 696552/15, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym - k. 4v)

Postanowieniem z dnia 29 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy wydanego w sprawie nakazu zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

(postanowienie - k. 7)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód A. A. z siedzibą w S. usunął braki formalne pozwu w trybie art. 50537 § 1 k.p.c. i wniósł o zasądzenie od pozwanego M. W. kwoty 490,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 4 maja 2012 r. do dnia zapłaty, wskazując, że w dniu 14 maja 2012 r. strony zawarły umowę ubezpieczenia. Powód wyjaśnił, że pozwany, pomimo wezwania do zapłaty z dnia 13 marca 2015 r., nie zapłacił wynikającej z umowy składki w kwocie 490,00 zł.

(pozew - k. 17-19v.)

Pozwany M. W. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprzeciw, którym zaskarżył wydany nakaz zapłaty w całości. Pozwany nie zaprzeczył, że zawarł z powodem umowę ubezpieczenia, ale pozwany wskazał, że powód niezasadnie i bez podstaw dowodowych przekalkulował mu wysokość składki , na co nie przedłożył żadnego dowodu na potwierdzenie , albowiem żaden ze złożonych dokumentów nie zawiera w/w powodów.

(oświadczenie na rozprawie - k. 59 na nośniku)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 marca 2012 r. (...) Spółka Akcyjna Odział w Polsce z siedzibą w W. wysławiła polisę nr (...),dotycząca samochodu osobowego T. nr rej. (...) na okres ubezpieczenia od 15 marca 2012 r. do 14 marca 2013 r., wskazując jako ubezpieczającego M. W..

okoliczność bezsporna, a nadto pismo (...) z dnia 4.5.2012r k.31, wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia k.34-36, polisa k 37-41,

(...) Spółka Akcyjna Odział w Polsce z siedzibą w W. w dniu 4 maja 2012 r. sporządziła pismo adresowane do M. W., informujące o weryfikacji deklarowanej liczby szkód/ brak szkód/ spowodowanych w ostatnich 5-u latach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nr (...), i z uwagi na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku podniosła jednorazową składkę ustaloną w dniu 14.3.2012r przy założeniu zniżki 60 % do kwoty 1290 zł oraz o zobowiązaniu do dopłaty kwoty 490 zł na wskazane konto

okoliczność bezsporna, a nadto polisa k 23-6, pismo z dnia 4 maja 2012 r. - k. 21-22

W dniach 4 czerwca i 25 czerwca 2012 r. oraz 13.3.2015r (...) Spółka Akcyjna Odział w Polsce z siedzibą w W. sporządziła skierowane do M. W. wezwanie do zapłaty reszty składki w kwocie 490,00 zł na podstawie umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr (...).

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie do zapłaty - k. 27-28, 29-30, 42

Za ten sam okres ubezpieczenia A. uwzględniła zniżkę 60 % za bezszkodowa jazdę i zawarła z M. W. umowę ubezpieczenia samochodu osobowego T. nr rej. (...) w dniu 10.3.2012r na okres do 9.3.2013r

okoliczność bezsporna, a nadto polisa (...), wnioski k. 56,57

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny niniejszej sprawy ustalony został , na podstawie w/w dokumentów przedstawionych przez powoda i pozwanego.

W niniejszej sprawie spór sprowadzał się do ustalenia czy strony łączyła zmieniona umowa ubezpieczenia, z której powód wywodzi swoje roszczenia, a w konsekwencji czy po stronie pozwanej powstało zobowiązanie do zapłaty reszty składki ubezpieczeniowej.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa. W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty kwoty 490,00 zł, jako składki z umowy ubezpieczenia z dnia 14 marca 2012 r., winien przede wszystkim wykazać, że strony łączył zmieniony stosunek zobowiązaniowy - umowa ubezpieczenia, na podstawie którego pozwany miała być zobowiązana do dopłaty reszty składki ubezpieczeniowej, oraz istnienie tej zaległości po stronie pozwanej, pozwaną zaś obciążał dowód wykazania okoliczności niweczących prawo powoda.

Powód na potwierdzenie zasadności swojego żądania przedłożył kserokopie dokumentów wygenerowanych z systemu komputerowego i potwierdzonych za zgodność przez radcę prawnego - pisma z dnia 4 maja 2012 r. kierowanego do pozwanego, w którym informuje o zmianie umowy ubezpieczenia o nr 9005579 , wniosku z dnia 14 marca 2012 r. o zawarcie umowy ubezpieczenia o nr (...) nie opatrzonych podpisem pozwanego, polisy z dnia 14 marca 2012 r. mającej stanowić potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia nr (...) oraz wezwania do zapłaty adresowanego do pozwanego, a także pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 4.5.2012r informujące o wystąpieniu szkód w 2008 i 2010r dotyczących pozwanego ,potwierdzone za zgodność przez radcę prawnego. Powód występując z niniejszym powództwem nie przedłożył natomiast dokumentu zawierającego informacje jakie to były szkody, w jakich okolicznościach powstałe , kto i dlaczego otrzymał odszkodowanie w jednym z tych przypadków , a dlaczego w drugim nie było odszkodowania.

Pozwany nie zaprzeczył aby zawierał z powodem 14.3.2012r umowę ubezpieczenia na kwotę składki z uwzględnieniem zniżki w wysokości 60 %, a zaprzeczył , aby zawierał aneks podnoszący kwotę składki, a tym samym ,że był zobowiązana do dopłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie 490 zł, powołując się na fakt, że rok przedtem i w tym samym czasie inny ubezpieczyciel, który też ma dostęp do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego celem sprawdzenia stanu szkód ubezpieczanej osoby nie wskazał w/w szkód z 2008r i 2010r i nie podniósł pozwanemu składki z tego tytułu , uwzględnił zniżkę 60 %.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że powód nie wykazał aby strony łączył zmodyfikowany stosunek zobowiązaniowy -umowa z dnia 4 maja 2012 r. mająca stanowić podstawę do podwyższenia składki. W konsekwencji powód nie wykazał aby pozwany był zobowiązany do zapłaty podwyższonej składki ubezpieczeniowej.

Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określonego w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Wobec nie wykazania przez powoda, że strony łączyła zmodyfikowana umowa ubezpieczenia i niewykazania podstaw modyfikacji tej umowy , zwłaszcza wobec sprzecznej z twierdzeniami powoda umowy pozwanego z A. , która za ten sam okres ubezpieczenia zastosowała wobec pozwanego zniżkę 60 % ,a tym samym nie wykazania aby po stronie powoda istniało roszczenie z tej umowy, Sąd uznał, że strona powodowa nie przedstawiła dowodów świadczących o zasadności powództwa i na mocy art. 6 k.c. a contrario orzekł jak w pkt I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu obciążając nimi powoda jako stronę przegrywając niniejszy proces i uznając je za uiszczone w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: