Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 843/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-09-24

Sygn. akt I C 843/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2018 r. w G. sprawy z powództwa M. H. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. H. (1) kwoty:

a.  9.715,14 zł (dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych czternaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 2 maja 2017 r. do dnia zapłaty;

b.  492 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 31 października 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. H. (1) kwotę 2.277,24 zł (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 843/17

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 31 marca 2017 r. w G. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd stanowiący własność powoda M. H. (2) nr rej. (...). Pojazd sprawcy winnego spowodowania kolizji był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Towarzystwie (...) S.A. w W..

Okoliczności bezsporne

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pojazdu kwotę 18.720,91 zł.

Okoliczność bezsporna

Ekonomicznie uzasadniony koszt naprawy przedmiotowego pojazdu, przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych (typu O) i cen usług naprawczych z rynku lokalnego wyniósłby 28.436,32 zł (brutto, tj. z podatkiem 23% VAT).

Dowód: opinia pierwotna biegłego K. K., k. 81-95

Powód poniósł wydatek na sporządzenie prywatnej kalkulacji (kosztorysu) naprawy w kwocie 492 zł.

Dowód: faktura, k. 28

dowód wpłaty, k. 27

Ocena dowodów

Pozwany zdaniem Sądu nie udowodnił, że naprawa pojazdu mogła być wykonana z rabatami, na które się powoływał. Pozwany przedstawił dwa porozumienia: z warsztatami w L. i B. (k. 46-53). Biegły K. K. zdaniem Sądu poddał słusznie w wątpliwość to, czy przy tak znacznych rabatach (na części lakiernicze 40%) jest możliwe zagwarantowanie odpowiedniej jakości tych materiałów. Z kolei porozumienie dotyczące części zamiennych (rabat 13%) nie wskazuje źródeł ich pochodzenia, a więc nie wiadomo, czy chodzi o części nowe oryginalne typu O. Jednocześnie należy stwierdzić, że w procesie likwidacji szkody przedstawiciele pozwanego w po oględzinach nie stwierdzili faktu uszkodzenia części niepełnowartościowych. Reasumując, zdaniem Sądu opinia biegłego K. K. tylko w wariancie pierwotnym (k. 81-95) jest zgodna z realiami sprawy i pełnowartościowa. Późniejsze jej warianty (k. 128-133) nie odpowiadają realiom sprawy, mają walor tylko teoretyczny. Przedstawione porozumienia z warsztatami nie uwzględniają m.in. kosztów transportu części, nie można bowiem pominąć, że nie są to warsztaty z rynku lokalnego właściwego miejscu zamieszkania poszkodowanego. Nie ma też informacji o gwarancji jakości części zamiennych/materiałów lakierniczych (lub źródłach ich pochodzenia). Nie można więc w okolicznościach sprawy zarzucić poszkodowanemu odmowy współdziałania z ubezpieczycielem w ramach likwidacji szkody. Ocena powyższego mogła by być inna, gdyby pozwany powołał się na porozumienia np. z oficjalnymi importerami części/materiałów danej marki na polski rynek.

Zdaniem Sądu powód należycie udowodnił pokrycie wydatku na sporządzenie prywatnej ekspertyzy. Przedłożono nie tylko fakturę, lecz też dowód wpłaty tej kwoty do kasy usługobiorcy (k. 27).

Kwalifikacja prawna

Zasada odpowiedzialności nie była sporna.

Wysokość kosztów odszkodowania została wyliczona jako różnica szacunku biegłego z opinii pierwotnej (28.436,32 zł) i sumy z tego tytułu wypłaconej dotychczas przez ubezpieczyciela (18.720,91 zł). Wynik tego obliczenia wynosi 9.715,41 zł i jest to kwota odszkodowania za uszkodzenie pojazdu należna do dopłaty w wyroku w niniejszej sprawie.

Koszt wydatku poszkodowanego przeznaczonego na sporządzenie prywatnej ekspertyzy w fazie przedsądowej ( 492 zł) jest zdaniem Sądu także należny, gdyż jej sporządzenie ułatwia osobie nie będącej fachowcem oszacowanie wysokości roszczenia, które może być dochodzone przez sądem. Wbrew pozorom nie jest to czynność tożsama z usługą prawniczą związaną z przygotowaniem powództwa, gdyż kancelarie prawnicze nie zajmują się zawodowo rzeczoznawstwem samochodowym. Także fakt, że w postępowaniu sądowym zbliżona czynność jest często powtarzana w odpowiedniej formie procesowej (opinia biegłego powołanego przez sąd) nie przekreśla zasadności tego roszczenia, gdyż bez powyższego istniałoby po stronie poszkodowanego znacznie wyższe ryzyko błędnego oznaczenia wartości przedmiotu sporu, z różnorodnymi konsekwencjami (albo dochodzenie kwoty niższej niż należna, albo jej zawyżenie skutkujące obowiązkiem zwrotu istotnej części kosztów przeciwnikowi). Innymi słowy, fakt, że poszkodowany przed wytoczeniem procesu zamierza w miar dokładnie oszacować koszt restytucji pojazdu nie może być uznane za czynność zbędną lub bezzasadnie zwiększającą szkodę w ujęciu całościowym.

Jak już wynika z powyższych uwag, w pkt. I. lit. a) sentencji wyroku znalazła się oczywista omyłka rachunkowa – zamiast kwoty 11.852,78 zł powinna znaleźć się kwota 9.715,14 zł, podlegająca sprostowaniu we właściwym trybie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I. sentencji na mocy art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 2 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c., art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych […] w zw. z art. 481 § 1 i § 2 k.c.

Koszty

O kosztach orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. (stosunkowe rozdzielenie). Powód wygrał proces w 72%, pozwany – w 28%. Koszty powoda to: 708 zł (opłata sądowa od pozwu), 3.600 zł (opłata za czynności adwokackie w stawce minimalnej, § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, ze zm.), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), zaliczka 400 zł. 72% z sumy tych kosztów to: 3402 zł. Koszty pozwanego to: 3.600 zł (opłata za czynności adwokackie w stawce minimalnej, § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, ze zm.), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), zaliczka 400 zł. 28% z sumy tych kosztów to: 1124,76 zł. Różnica na korzyść powoda wynosi: 2.277,24 zł. Konsekwencją omyłki rachunkowej zawartej w punkcie I. lit. a) wyroku jest także błędne oznaczenia sumy należnej powodowi z tytułu zwrotu kosztów procesu (3.588,54 zł). Ten fragment rozstrzygnięcie także będzie więc podlegać sprostowaniu we właściwym trybie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: