Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 836/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-05-25

Sygn. akt I C 836/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2017r.

Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny

w składzie

Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska-Łupina

Protokolant: st. sek. sąd. Iwona Górska

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017r. w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa K. B.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda K. B. kwotę 4381 zł. 77 gr.(cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 77/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 marca 2015 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda K. B. kwotę 1419 zł. 46 gr.(jeden tysiąc czterysta dziewiętnaście złotych 46/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 83 zł 22 gr.( osiemdziesiąt trzy złote 22/100) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu, natomiast od

pozwanego na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 135 zł 79 gr.( sto trzydzieści pięć złotych 79/100) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu;

Sygn. akt I C 836/16

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 17 lutego 2015 r. doszło do wypadku komunikacyjnego. W jego wyniku uszkodzeniu uległ stanowiący własność powoda samochód marki T. nr rej. (...). Winnym spowodowania kolizji był kierujący pojazdem ubezpieczonym w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W..

Okoliczności bezsporne

Ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu sumę 3 774,80 zł.

Okoliczność bezsporna

Uzasadniony ekonomicznie i technologicznie koszt naprawy uszkodzonego pojazdu wynosił 8 156,57 zł.

Dowód: opinia biegłego (uzupełnienie pisemne) – k. 83-85

Ocena dowodów

Sąd uznał opinię biegłego R. P. (wraz z uzupełnieniem pisemnym) za jasną, pełną i wewnętrznie niesprzeczną. W zakresie wyliczenia kosztu naprawy sąd brał pod uwagę wariant opinii zawarty w jej uzupełnieniu (korekta kosztorysu). Biegły w sposób wyczerpujący ustosunkował się do zarzutów podnoszonych przez stronę powodową co do zasadności przyjęcia stawek w opinii głównej oraz uwzględniając zarzuty odnośnie listew ozdobnych górnych drzwi przednich i tylnych.

Pozwany nie zakwestionował opinii biegłego sądowego.

Nie budziły również wątpliwości dokumenty prywatne złożone przez strony.

Kwalifikacja prawna

Zasada odpowiedzialności była bezsporna.

Powództwo było zasadne w zakresie refundacji pozostałej części kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu (8 156,57– 3 774,80 = (...).77 zł).

Opinia biegłego uwzględniała stawki usług naprawczych z rynku lokalnego (por. uchwałę SN z dnia 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I. sentencji na mocy art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 2 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych […] w zw. z art. 481 § 1 i § 2 k.c.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono na mocy art. 361 § 1 k.c. a contrario jako zawyżone ( punkt II. sentencji).

Koszty

O kosztach stron orzeczono w punkcie III. sentencji na mocy art. 100 k.p.c. (stosunkowe rozdzielenie). Powód wygrał proces w 62%, pozwany – w 38%. Koszty powoda to: opłata sądowa od pozwu (352 zł), opłata za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej (2.400 zł, § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych), 1000 zł (wykorzystana część zaliczki), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). 62 % z sumy tych kosztów to: 2336,78 zł. Koszty pozwanego to: opłata za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej (2.400 zł, § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). 67% z sumy tych kosztów to: 917,32 zł. Różnica na korzyść powoda to: 1419,46 zł.

W punktach IV. sentencji rozstrzygnięto o nieuiszczonych kosztach sądowych, na które składa się niezaliczkowana część wynagrodzenia biegłego (219,02 zł), które rozłożono na strony zgodnie z proporcją, w której przegrały proces (art. 100 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych): powód ponosi 83,22 zł. pozwany – 135,79 zł..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Adrianna Gołuńska-Łupina
Data wytworzenia informacji: