Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 507/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-11-21

Sygn. akt I C 507/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. w G. sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 12.971,44 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 24 maja 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od powoda P. M. na rzecz pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwotę 305,65 zł (trzysta pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni z roszczenia zasądzonego powodowi w punkcie I. niniejszego wyroku kwotę 868,88 zł (osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

V.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 467,86 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 507/17

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 6 czerwca 2014 r. P. M. zawarł z (...) S.A. V. (...) umowę ubezpieczenia (polisa nr (...)) dotyczącą pojazdu A. nr rej. (...). W zakres ochrony wchodziło ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie Autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie natychmiastowej pomocy A.. Łącznie składka wynosiła 2.612 zł płatna w jednej racie do dnia 12 czerwca 2018 r. (w kalkulacji wysokość składki za ubezpieczenie AC wynosiło 1.956 zł). Ubezpieczenie AC zostało zawarte w wariancie (...), udział własny zniesiony, suma ubezpieczenia: 56.000 zł.

Dowód: polisa, k. 8-9

Powód nie uiścił składki w terminie i został pismem z dnia 15 września 2014 r. wezwany przez ubezpieczyciela do zapłaty składki 2.612 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wcześniej nie otrzymywał innych wezwań.

Dowód: wezwanie, k. 10

zeznania powoda, k. 67

Powód uiścił składkę w kwocie 2.612 zł w dniu 26 września 2014 r.

Dowód: dowód zapłaty, k. 11

Integralną częścią umowy ubezpieczenia stron były m.in. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco, zatwierdzone uchwałą nr 45/2012.

Dowód: OWU AC, k. 54-58

W dniu 7 listopada 2014 r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda. Powód nie przedstawił ubezpieczycielowi dokumentacji potwierdzającej wykonanie naprawy pojazdu po szkodzie.

Okoliczności bezsporne

Wysokość odszkodowania częściową za szkodę z dnia 7 listopada 2014 r. przy uwzględnieniu braku przedłożenia dokumentacji naprawczej ubezpieczycielowi wynosi brutto 12.214,30 zł.

Dowód: opinia biegłego, k. 88-123

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na fakt braku ochrony ubezpieczeniowej z tytułu AC.

Okoliczności bezsporne

Ocena dowodów

Treść umowy stron, wezwania do zapłaty składki oraz OWU AC wynikają z przedłożonych przez strony dokumentów prywatnych, które nie były kwestionowane. Zeznania powoda w zakresie braku innego wezwania do zapłaty, niż z dnia 15 września 2014 r. Skoro pozwany powoływał się na wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej AC, winien to udowodnić i przedłożyć np. wcześniejsze wezwanie do zapłaty, czego nie uczynił (art. 6 k.c.).

Opinia biegłego należycie uwzględnia warianty wyliczenia odszkodowania wynikające z OWU AC. Z punktu widzenia metodologicznego jest niewadliwa. Należy podkreślić, że uwzględnienie przez biegłego parametrów wyliczania szkody częściowej wynikająca z konieczności uwzględnienia w niniejszej sprawie OWU AC w istotny sposób odróżnia opiniowanie w niniejszej sprawie od np. opiniowania w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Kwalifikacja prawna

Zasada odpowiedzialności pozwanego

Zgodnie z § 13 ust. 2 OWU AC: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej”.

Powód opłacił składkę w dniu 26 września 2014 r. i od dnia 27 września 2014 r. rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa z tytułu AC. Wypadek miał miejsce 7 listopada 2014 r. Koniec ochrony ubezpieczeniowej z tytułu AC przypadał na 4 czerwca 2015 r.

Reasumując, wypadek z dnia 7 listopada 2014 r. był więc objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu AC. Stanowisko ubezpieczyciela w tej kwestii jest więc nietrafne.

W niniejszej sprawie powód miał opłacić jedną składkę w całości. Nie było sytuacji, że opłacił np. pierwszą ratę i zalegał z następnymi ratami. Z tego wynika, że sytuacja opisana w pismach ubezpieczyciela z dnia 15 września i 26 listopada 2014 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu niniejszej sprawy. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu AC nie mogła wygasnąć przed dniem 15 września 2014 r., skoro do chwili opłacenia składki (26 września 2014 r.) jeszcze się nie rozpoczęła. Jest to po prostu nielogiczne. Reasumując, § 13 ust. 3 pkt 4 OWU AC w ogóle w niniejszej sprawie nie miał zastosowania.

Wysokość odszkodowania

Szkoda miała charakter częściowy. W wariancie ubezpieczenia (...) w razie braku udokumentowania fakturami naprawy pojazdu ustalenie odszkodowania może być dokonane według zasad właściwych dla wariantu (...) (§ 24 ust. 5 pkt 4 w zw. z ust. 1 OWU AC). Parametry wyliczenia odszkodowania przyjęte przez biegłego w wariancie braku udokumentowania naprawy (k. 99), w tym w szczególności potrącenia (50% na części zamienne, następnie ogólne potracenie 20%) są poprawne, w pełni zgodne z metodologią wyliczania szkody częściowej przewidzianą w § 24 ust. 1 OWU AC. Ten właśnie wariant (odszkodowanie w wysokości 12.214,30 zł brutto) jest więc podstawą ustalenia należnego powodowi odszkodowania.

Kalkulacja przygotowana na zlecenie powoda (k. 15-20) jest w ogóle nieprzydatna do sprawy, gdyż wprost przyjęto, że została wygenerowana jak dla szkody z OC (k. 20). W pozwie ani późniejszych oświadczeniach strony powodowej tej niekoherencji w żaden sposób nie wyjaśniono.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 805 § 1 i § 2 pkt 1 k.c., art. 481 § 1 i § 2 k.c. orzeczono jak w punkcie I. sentencji.

W punkcie II. sentencji na mocy art. 805 § 1 k.c. a contrario oddalono powództwo w pozostałym zakresie jako niezasadne co do wysokości.

Koszty

O kosztach orzeczono jak w punkcie III. sentencji na mocy art. 100 k.p.c. (stosunkowe rozdzielenie). Powód wygrał proces w 35%, pozwany – w 65%. Koszty powoda to: opłata sądowa od pozwu (1827 zł), opłata za czynności adwokackie w stawce minimalnej (3.600 zł, § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, ze zm.), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), zaliczka (400 zł). 35% z sumy tych kosztów to: 2045,40 zł. Koszty pozwanego to: opłata za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej (3.600 zł, § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, ze zm.), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). 65% z sumy tych kosztów to: 2351,05 zł. Różnica na korzyść pozwanego wynosi więc: 305,65 zł.

Ponadto w punktach IV. i V. sentencji rozłożono na strony wydatki Skarbu Państwa w toku procesu. Na mocy art. 100 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych obciążenie następuje w proporcji przegranej stron (powód 65%, pozwany 35%). Nieuiszczone koszty sądowe łącznie wyniosły 1.336,74 zł, stąd na każdą ze stron przypadają sumy z punktów IV. i V. wg powyższej proporcji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: