Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 37/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-12-05

Sygn. akt I C 37/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: Agnieszka Bronk-Marwicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2016 r. w G. sprawy z powództwa B. K., J. K., D. K. (1) przeciwko Gminie M. G.

o ustalenie

I.  ustala, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) obciążająca solidarnie B. K. i J. K. w udziale (...) części wynosi:

a.  w roku 2014: 57,92 zł (pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),

b.  w roku 2015: 563,87 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),

c.  w roku 2016: 1.069,82 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze),

II.  ustala, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) obciążająca D. K. (1) w udziale (...) części wynosi:

a.  w roku 2014: 51,86 zł (pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy),

b.  w roku 2015: 523,52 zł (pięćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze),

c.  w roku 2016: 995,18 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy),

III.  zasądza solidarnie od powodów B. K. i J. K. na rzecz pozwanego Gminy M. G. kwotę 712,88 zł (siedemset dwanaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  zasądza od powódki D. K. (1) na rzecz pozwanego Gminy M. G. kwotę 713,36 zł (siedemset trzynaście złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

Gmina M. G. jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą (...). Składa się z działki nr (...) obręb R. (poprzednio: nr 480/21) o powierzchni 3.602 metry kwadratowe. Współużytkownikami wieczystymi tej nieruchomości (prawo związane z własnością lokali mieszkalnych) są m.in.: we współudziale 240/10.000 części D. K. (1) oraz małżonkowie B. K. i J. K. – we współudziale 268/10.000 części.

Okoliczności bezsporne

Pismem z dnia 22 maja 2013 r. Gmina M. G. wypowiedziała B. K. i J. K. dotychczasową opłatę roczną (28,96 zł) i zaproponowała nową w wysokości 1.201,39 zł.

Okoliczność bezsporna

Pismem z dnia 22 maja 2013 r. Gmina M. G. wypowiedziała D. K. (1) dotychczasową opłatę roczną (25,93 zł) i zaproponowała nową w wysokości 1.075,87 zł.

Okoliczność bezsporna

Wartość rynkowa gruntu objętego księgą wieczystą (...) wg stanu na maj 2013 r. wynosiła 4.146.600 zł.

Dowód: opinia biegłego J. Ś., k. 81-119, 147-148

Ocena dowodów

Zdaniem Sądu opinia biegłego J. Ś. jest jasna, pełna, wewnętrznie niesprzeczna i metodologicznie poprawna. Zarzuty powódki D. K. (1) zostały zdaniem Sądu przejrzyście wyjaśnione przez biegłego na rozprawie. Sąd nie stwierdził potrzeby dalszego uzupełniania opinii dotychczasowego biegłego ani dopuszczenia dowodu z opinii innego.

Pozostałe elementy stanu faktycznego były bezsporne.

Kwalifikacja prawna

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami „ wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty”. W niniejszym przypadku stawka procentowa wynosiła 1%.

Z kolei przepis art. 77 ust. 2a w/w ustawy stanowi, iż „ w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji”.

Biorąc więc pod uwagę wysokość ustalonej przez biegłego J. Ś. wartości nieruchomości na dzień aktualizacji (wypowiedzenia) – 4.146.600 zł, należy stwierdzić, że pełna wysokość opłaty rocznej w stawce 1% wynosi 41.460 zł.

Ponieważ jest to ponad dwukrotny wzrost względem opłaty dotychczasowej, zastosowanie znalazł algorytm przewidziany w art. 77 ust. 2a w/w ustawy. Tak więc w pierwszym roku po aktualizacji (2014) opłata wynosi dwukrotność dotychczasowych, w drugim (2015) – połowę pozostałej nadwyżki plus wysokość opłaty z roku 2014, w trzecim (2016) – wysokość pełną, o czym orzeczono w punktach I., II. sentencji na mocy art. 77 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uwzględniając w każdym przypadku wysokość współudziału powodów w użytkowaniu wieczystym.

Koszty

O kosztach procesu orzeczono na mocy art. 100 k.p.c., tj. zgodnie z proporcją, w jakiej strony przegrały/wygrały proces. Powodowie wygrali w każdej z połączonych spraw w stosunku 8%, pozwana – po 92%.

Koszty strony pozwanego to: opłaty za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej dla każdej z 2 połączonych spraw (po 180 zł, § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawę opłat za czynności radców prawnych […]), zaliczki uiszczonej przez pozwanego (po 600 zł). Na każdą z połączonych sprawy pozwanemu przypada więc po 92% tych kosztów, tj. po 717,60 zł. Koszty powodów K. do opłata sądowa w kwocie 59 zł (z czego 8% to 4.72 zł), koszty powódki D. K. – opłata sądowa 53 zł (z czego 8% to 4,24 zł). Różnice zasądzono w punktach III. i IV. sentencji, odpowiednio 717,60 – 4,72 i 717,60 – 4,24.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: