Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 2184/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-03-09

Sygn. akt: I 1 C 2184/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Maja Żyrek

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko G. S.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo.

II.  Kosztami procesu obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

III.  Zasadza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pozwanego G. S. kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego G. S. kwoty 1.424,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w pozwany zawarł z poprzednikiem prawnym powoda tj. (...) SA umowę ubezpieczenia OC potwierdzoną polisą o nr (...) i nie dokonał zapłaty składki ubezpieczeniowej.

(pozew – k. 3-4)

W odpowiedzi na pozew pozwany zaprzeczył by istniało zobowiązanie, którego uregulowania domaga się powód oraz zgłosiła zarzut przedawnienia wierzytelności. .

(odpowiedź na pozew 57-60)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12 czerwca 2009 r. pozwany G. S. nabył samochód marki A. (...) od Firmy Handlowo Usługowej (...) w P. i w dniu 16 czerwca 2009 r. zawarł umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC i AC u ubezpieczyciela (...) SA.

Dowód : polisa nr (...) k. 62, faktura zakupu k. 63, zeznania pozwanego

Sąd zważył, co następuje:

Przy ustalaniu stanu faktycznego Sąd oparł się na dowodzie z w/w dokumentów przedłożonych przez pozwanego w toku postępowania, a także na podstawie zeznań pozwanego. Dowody te w powyższym zakresie zostały uznane przez Sąd za wiarygodne.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy między stronami istnieje stosunek zobowiązaniowy. W konsekwencji spór sprowadzał się do ustalenia zasadności roszczenia powoda, tj. jego wysokości jak i wymagalności. Kwestią sporną było również to, czy w związku z upływem czasu roszczenie powoda uległo przedawnieniu.

Przechodząc do zasadności roszczenia powoda, tj. zasadności jego wysokości, wymagalności i przede wszystkim istnienia, należy wskazać, że powód w żaden sposób nie wykazał, iż rzeczywiście między stronami doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Jak wynika z dokumentów złożonych przez pozwanego i jego zeznań, faktycznie dokonał on nabycia samochodu o danych wskazanych w wydruku znajdującym się na stronie 40 akt, który stanowi bliżej nieokreślone „potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia”. Jednocześnie zeznał, iż nie jest mu nic wiadomo, aby pojazd ten był ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia OC na jakikolwiek okres, przy sprzedaży tego pojazdu nie informowano go by był on ubezpieczony w zakresie OC, jak również nie przekazano mu dowodu takiego ubezpieczenia.

W niniejszym postępowaniu pozwany zaprzeczył, aby powstało wskazane przez powoda zobowiązanie, co w ocenie Sądu jest wystarczające do przerzucenia ciężaru dowodu na stronę przeciwną. Należy podkreślić, że w tej sytuacji to powód powinien przedłożyć, dowody z których wynikałoby istnienie zobowiązania. W niniejszej sprawie oprócz wydruku z systemu ubezpieczyciela, w którym wskazano datę obowiązywania umowy, dane pozwanego i wysokość składki ubezpieczeniowej brak jest informacji kto zawarł umowę ubezpieczenia (brak jest wniosku o zawarcie umowy złożonego przez pozwanego) na jaki okres i z jakiego powodu ubezpieczenie miało przejść na nabywcę pojazdu. Według zeznań pozwanego domniemywa on – na podstawie informacji uzyskanych w znacznie późniejszym terminie - iż doszło do zawarcia krótkotrwałego ubezpieczenia na okres przewozu pojazdu z zagranicy, lecz nie posiadał on żadnej wówczas wiedzy na ten temat. Do zawarcia umowy ubezpieczenia powinno dochodzić przynajmniej przy świadomości drugiej strony zawarcia takiej umowy.

W ocenie Sądu powód w żaden sposób nie wykazał, aby przysługiwało mu wobec pozwanego roszczenie o wysokości jak wskazanej w pozwie.

Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów, czego powód nie uczynił. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Z uwagi na nie udowodnienie przez powoda istnienia dochodzonego roszczenia, Sąd nie zajmował się badaniem zgłoszonego przez pozwanego zarzutu przedawnienia, który w związku z powyższym stał się bezprzedmiotowy.

W tym stanie sprawy Sąd działając na mocy art. 6 k.c. a contrario oddalił powództwo jak w pkt I sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wyniki procesu. Powód przegrał niniejsze postępowanie w całości, a zatem Sąd obciążył powoda powstałymi kosztami postępowania i w pkt III wyroku zasądził od niego jako strony przegrywającej na rzecz pozwanego zwrot kosztów procesu w kwocie 197 zł na która składały się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: