Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 1320/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-08-27

Sygn. akt I 1 C 1320/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Stolarska

Protokolant: Hanna Cholcha

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko M. G.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej M. G. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 6.355,21 zł (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 21/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od następujących kwot:

- od kwoty 3.364,51 zł od dnia 12 lipca 2012 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.990,70 zł od dnia 20 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanej M. G. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 1.467,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wniósł w dniu 20 maja 2014 r. pozew przeciwko M. G. o zapłatę kwoty 6.335,21 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 3.364,51 zł od dnia 12 lipca 2012 r. do dnia zapłaty i od kwoty 2.990,70 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 12 lipca 2012 r. nabył od Banku (...) S.A. Grupa (...) wierzytelność wobec pozwanej w kwocie 6.355,21 zł powstałą w związku z udzieleniem pozwanej przez zbywcę wierzytelności kredytu na podstawie umowy o kredyt odnawialny i o kartę kredytową z dnia 20 października 2008 r. o nr (...), a pozwana nie spłaciła w całości wskazanego zobowiązania.

(pozew - k. 3-4v)

Nakazem zapłaty z dnia 8 lipca 2014 r. wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości

(nakaz zapłaty - k. 34)

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Pozwana zakwestionowała istnienie zadłużenia i wskazała, iż w jej ocenie sprawy finansowe związane z umową o kredyt odnawialny i kartę kredytową z dnia 20 października 2008 r. zostały uregulowane w całości, lecz z uwagi na upływ czasu nie dysponuje stosowną dokumentacją, w związku z czym z tzw. ostrożności procesowej pozwana podniosła również zarzut przedawnienia roszczenia powoda.

(sprzeciw - k. 45-47 i k. 61-64)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 października 2008 r. M. G. (poprzednio L.) zawarła z (...) Bank S.A. z siedzibą w G. umowę o kredyt odnawialny i o kartę kredytową (...) nr (...), na mocy której bank udzielił M. G. kredytu odnawialnego przyznając limit kredytowy do kwoty 4.400,00 zł (§ 1 ust. 1 i § 5 ust. 1) oraz wydał kartę kredytową (...) umożliwiającą korzystanie z limitu kredytowego, tj. umożliwiającą dokonywanie w formie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych zapłaty za towary i usługi oraz dokonywanie w formie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych wypłat gotówki w ciężar przyznanego limitu kredytu – do wysokości całkowitego limitu kredytu (§ 1 ust. 1 i 5).

Zgodnie z § 3 umowy od wykorzystanego limitu kredytu liczone są odsetki umowne w wysokości nie przekraczającej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z § 1 ust. 10 oraz § 6 ust. 1 i 2 umowy M. G. zobowiązała się do spłaty zadłużenia na rachunek (...) w każdym miesiącu w wysokości nie mniejszej niż minimalna wymagana miesięczna spłata podana w zestawieniu transakcji sporządzanym na 19-ty dzień kalendarzowy każdego miesiąca, w terminie spłaty określonym na 24-ty dzień kalendarzowy danego miesiąca.

Na wskazaną minimalną wymaganą miesięczną spłatę składają się: suma miesięcznych rat spłaty z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, miesięczna spłata określona procentowo i kwotowo z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych i gotówkowych oraz należnych odsetek i prowizji od tych transakcji oraz należne opłaty określone w Taryfie opłat i prowizji (§ 6 ust. 2).

Zgodnie z § 6 ust. 6 umowy w przypadku niespłacenia minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w zestawieniu transakcji) w terminie spłaty bank pobierze opłatę za obsługę nieterminowej spłaty w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji.

W § 7 ust. 1 pkt. 2 umowy wskazane zostało, że bank może wypowiedzieć umowę, jeżeli posiadacz karty nie zapłaci w terminach spłaty określonych w umowie pełnych minimalnych wymaganych miesięcznych spłat za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległych kwot w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku wypowiedzenia umowy całość zadłużenia powinna zostać spłacona nie później niż do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia (§ 7 ust. 4), a jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w tym terminie bank od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia będzie naliczać odsetki za opóźnienie spłaty według zmiennej stopy procentowej określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (§ 7 ust. 6).

(niesporne, nadto umowa – k. 24-25v)

Umowa o kredyt odnawialny i o kartę kredytową (...) nr (...) z dnia 20 października 2008 r. została rozwiązana w dniu 18 listopada 2009 r.

(niesporne, nadto: umowa – k. 24-25v, bankowy tytuł egzekucyjny – k. 77, szczegółowe rozliczenie – k. 80-80v)

W okresie obowiązywania umowy M. G. wykorzystała limit kredytowy na łączną kwotę 5.388,96 zł i wpłaciła na rzecz banku łączną kwotę 2.100,00 zł (200,00 zł w dniu 3 grudnia 2008 r., 100,00 zł w dniu 23 stycznia 2009 r., 300,00 zł w dniu 4 lutego 2009 r., 500,00 zł w dniu 5 marca 2009 r., 500,00 zł w dniu 9 kwietnia 2009 r. i 500,00 zł w dniu 28 kwietnia 2009 r.).

(dowody: potwierdzenie dokonania transakcji bezgotówkowej z dnia 20.10.2008 r. – k. 26, szczegółowe rozliczenie – k. 80-80v)

W dniu 15 grudnia 2009 r. (...) Bank S.A. z siedzibą w G. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), w treści którego wskazał, że M. G. posiada wymagalne zadłużenie w wysokości 4.483,76 zł z tytułu umowy kredytu i o kartę kredytową V. nr (...) z dnia 20 października 2008 r. oraz że na kwotę wymagalnego zadłużenia składają się: niespłacony kapitał w kwocie 3.364,51 zł, odsetki umowne naliczone za okres od dnia 20 lutego 2009 r. do dnia 18 listopada 2009 r. w kwocie 599,93 zł, odsetki karne naliczone za okres od dnia 19 listopada 2009 r. do dnia 15 grudnia 2009 r. w kwocie 49,58 zł, opłata za obsługę kredytu w kwocie 270,00 zł oraz składka na ubezpieczenie w kwocie 199,74 zł.

(niesporne, nadto bankowy tytuł egzekucyjny – k. 77)

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) Banku S. A. z dnia 27 października 2009 r. i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (...) S. A. z dnia 27 października 2009 r. nastąpiło połączenie ww. spółek w trybie art. 492 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku (...) Banku S. A jako spółki przejmowanej na Bank (...) S.A. jako spółkę przejmującą.

(niesporne, nadto odpis (...) Banku (...) S.A. – k. 19-23)

Na podstawie ww. bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 22 marca 2011 r. wydanym w sprawie I Co 436/11 na rzecz Banku (...) S.A. z siedzibą w K. wszczęte zostało przeciwko M. G. postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygnaturą VII KM 3055/11 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku J. S..

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2012 r. ww. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

(niesporne, nadto postanowienie w sprawie VII KM 3055/11 z dnia 17.01.2012 r. – k. 79v)

Na dzień 25 stycznia 2012 r. zadłużenie M. G. z tytułu umowy nr (...) wynosiło 6.355,21 zł, w tym 3.364,51 zł z tytułu niespłaconego kapitału, 2 158,82 zł z tytułu odsetek i 831,88 zł z tytułu opłat.

(dowód: szczegółowe rozliczenie – k. 80-80v)

W dniu 12 lipca 2012 r. Bank (...) S.A. Grupa (...) z siedzibą w K. zawarł z (...) S.A. z siedzibą we W. umowę sprzedaży wierzytelności, w tym wierzytelności przysługującej wobec M. G. z tytułu umowy nr (...) w łącznej kwocie 6.355,21 zł, w tym 3.364,51 zł z tytułu zaległego kapitału, 2.158,82 zł z tytułu odsetek, 270,00 zł z tytułu opłat windykacyjnych, 199,74 zł z tytułu ubezpieczenia i 362,14 zł z tytułu innych opłat.

(niesporne, nadto umowa sprzedaży wierzytelności z wyciągiem z załącznika nr 1 – k. 10-18)

Pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. (...) S.A. z siedzibą we W. wezwał M. G. do zapłaty kwoty 6.355,21 zł z tytułu umowy nr (...) z dnia 20 października 2008 r.

(niesporne, nadto wezwanie do zapłaty – k. 27-27v)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie ww. dowodów z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową w toku postępowania, których prawdziwość nie była kwestionowana przez pozwaną, a nadto nie budzą one wątpliwości Sądu co do swojej autentyczności i prawdziwości, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary. Pozostałe dokumenty zgromadzone w aktach nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie wnoszą do sprawy żadnych nowych, istotnych okoliczności.

W niniejszej sprawie powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 6.355,21 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 3.364,51 zł od dnia 12 lipca 2012 r. do dnia zapłaty i od kwoty 2.990,70 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, powołując się na umowę o kredyt odnawialny i o kartę kredytową (...) nr (...) z dnia 20 października 2008 r. zawartą między pozwaną a (...) Bank S.A. z siedzibą w G., do której zastosowanie mają przepisy art. 69 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 128). Powód wskazywał przy tym, że wierzytelność wobec pozwanej wynikającą ze wskazanej umowy nabył na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 12 lipca 2012 r. (art. 509 k.c.).

Pozwana nie kwestionowała faktu, iż łączyła ją z poprzednikiem prawnym powoda wskazywana w pozwie umowa. Pozwana kwestionowała natomiast fakt istnienia zadłużenia z tytułu tej umowy podnosząc, iż w jej ocenie wszystkie zaległości zostały uregulowane. Ponadto pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia powoda powołując się na dwuletni termin przedawnienia wynikający z ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Wobec powyższego Sąd w pierwszej kolejności badał zarzut przedawnienia roszczenia, jako zarzut najdalej idący.

Zgodnie z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Wskazać w tym miejscu należy, iż ww. trzyletni termin przedawnienia ma zastosowanie również do roszczeń banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 356/06, opubl. LEX nr 276223), a zatem również do roszczeń banku wobec osoby fizycznej wynikających z umowy kredytu, w tym kredytu odnawialnego, zawartej z taką osobą na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe. Wskazać również należy, że umowa bankowa, na podstawie której bank udziela osobie fizycznej kredytu w formie przyznania limitu kredytowego wraz z uprawnieniem do zadłużania się do wysokości przyznanego limitu, zwana w praktyce bankowej umową kredytu odnawialnego, jest również umową kredytu podlegającą reżimowi art. 69 Prawa bankowego, niezależnie od ustalonej przez strony formy korzystania z przyznanego limitu kredytowego, jaką jest m.in. możliwość dokonywania transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego za pomocą przyznanej i wydanej kredytobiorcy karty kredytowej, która to możliwość wiąże się z koniecznością zawarcia razem z umową kredytu odnawialnego również umowy o wydanie karty kredytowej. Zaznaczyć jednak należy, iż umowa kredytu odnawialnego zawarta razem z umową o wydanie karty kredytowej służącej do korzystania z przyznanego kredytu nadal podlega regulacji Prawa bankowego w zakresie roszczeń banku wynikających z udzielonego kredytobiorcy kredytu, a nie przepisom ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1232; obowiązującej w dacie zawarcia i obowiązywania umowy stanowiącej podstawę żądania pozwu).

Wobec powyższych rozważań uznać więc należało, że roszczenie powoda wynikające z zawartej przez pozwaną z poprzednikiem prawnym powoda umowy o kredyt odnawialny i o kartę kredytową (...) nr (...) z dnia 20 października 2008 r. z tytułu niespłaconego w całości kredytu przyznanego w ramach udzielonego limitu kredytowego jest roszczeniem wynikającym z umowy kredytu regulowanej w przepisach art. 69 i następnych ustawy Prawo bankowe, a zatem do roszczenia tego – jak już wskazano wcześniej – ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia, o którym mowa w art. 118 k.c.

W dalszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 120 § 1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Wymagalność roszczenia, którego dochodzi powód w niniejszej sprawie, nastąpiła w dniu rozwiązania umowy łączącej pozwaną z bankiem, tj. w dniu 18 listopada 2009 r., co wynika w szczególności z treści bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez poprzednika prawnego powoda, w którym wskazano, iż odsetki karne były naliczane od dnia 19 listopada 2009 r., a zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 umowy o kredyt odnawialny i o kartę kredytową z dnia 20 października 2008 r. odsetki za opóźnienie spłaty zadłużenia (odsetki karne) bank nalicza dopiero od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, tj. po dniu rozwiązania umowy. Od dnia 18 listopada 2009 roku rozpoczął się więc bieg przedawnienia roszczenia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd zważył jednak, że w trakcie biegu ww. okresu przedawnienia poprzednik prawny powoda wystawił w dniu 15 grudnia 2009 r. bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący wymagalne zadłużenie pozwanej z tytułu umowy o kredyt odnawialny i o kartę kredytową z dnia 20 października 2008 r., a następnie wystąpił do Sądu z wnioskiem o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, która została nadana przez Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 22 marca 2011 r. wydanym w sprawie I Co 436/11. Tym samym – zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 1 k.c. – przerwany został bieg przedawnienia roszczenia banku przeciwko pozwanej (tak też m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie o sygn. akt II CK 276/04, opubl. LEX nr 284135), a trzyletni termin przedawnienia ponownie rozpoczął swój bieg. Bieg ten został następnie przerwany - również zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 1 k.c. – w związku z wystąpieniem przez bank o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie ww. bankowego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, które to postępowanie zakończyło się wydaniem przez prowadzącego je komornika sądowego postanowienia z dnia 17 stycznia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 124 § 2 k.c. bieg przedawnienia roszczenia banku wobec pozwanej rozpoczął swój bieg od nowa od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego, tj. od dnia uprawomocnienia się ww. postanowienia z dnia 17 stycznia 2012 r., który to dzień - mając na względzie przysługujący stronom 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia – przypadał najwcześniej na dzień 25 stycznia 2012 r.

Wobec powyższych ustaleń wskazać należy, że trzyletni termin przedawnienia roszczenia wobec pozwanej nastąpiłby najwcześniej w dniu 25 stycznia 2015 r. Pozew w niniejszej sprawie został zaś wniesiony do Sądu w dniu 20 maja 2014 r. a więc przed upływem terminu przedawnienia, zatem zarzut przedawnienia zgłoszony przez pozwaną uznać należało za chybiony.

Kolejnego zarzutu a mianowicie zarzutu nieistnienia dochodzonego roszczenia pozwana natomiast nie zdołała wykazać. Pozwana podnosiła, iż zadłużenie wynikające z umowy o kredyt odnawialny i kartę kredytową z dnia 20 października 2008 r. zostało przez nią w całości uregulowane, jednakże faktu tego w żaden sposób nie wykazała. Wskazać przy tym należy, iż zgodnie z art. 6 k.c. ciężar wykazania zasadności podniesionego przez pozwaną zarzutu dotyczącego spłaty zadłużenia będącego przedmiotem żądania pozwu spoczywał na pozwanej, gdyż to pozwana z faktu spłaty zadłużenia wywodziła skutki prawne w postaci nieistnienia zobowiązania, a w konsekwencji bezzasadności żądania powoda. Pozwana natomiast nie sprostała temu ciężarowi, gdyż nie przedstawiła żadnych dowodów wykazujących, iż nie posiada wobec poprzednika prawnego powoda, który udzielił jej kredytu, żadnych zobowiązań. Nie stanowi przy tym żadnego usprawiedliwienia wskazywany przez pozwaną upływ czasu jako czynnik uzasadniający brak odpowiednich dokumentów wykazujących spłatę całego zadłużenia. Brak takich dokumentów i ich nieprzedstawienie w toku procesu jako dowodów na poparcie podniesionego zarzutu obciąża wyłącznie pozwaną i nie może wywoływać negatywnych skutków prawnych dla powoda. Wskazać nadto należy, iż z dokumentów przedłożonych przez powoda, w szczególności z treści bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez poprzednika prawnego powoda oraz z treści szczegółowego rozliczenia transakcji dokonanych na rachunku prowadzonym dla umowy stanowiącej podstawę żądania pozwu, jednoznacznie wynika, iż pozwana nie spłaciła w całości kwoty kredytu wykorzystanej w ramach przyznanego jej limitu. W okresie obowiązywania umowy pozwana wykorzystała limit kredytowy na łączną kwotę 5.388,96 zł, a wpłaciła na rzecz banku łącznie kwotę 2.100,00 zł, a zatem wpłaty pozwanej nie pokryły w całości wykorzystanego limitu kredytowego.

Wobec powyższego uznać należało, iż powód sprostał ciążącemu na nim obowiązkowi i wykazał istnienie oraz wysokość swojego żądania, tj. istnienie i wysokość zadłużenia pozwanej z tytułu kredytu udzielonego jej na podstawie umowy o kredyt odnawialny i kartę kredytową z dnia 20 października 2008 r. Pozwana natomiast nie wykazała, że zadłużenie to zostało przez nią w całości uregulowane, a zatem zarzuty pozwanej w tym zakresie okazały się gołosłowne.

Na podstawie zatem art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 128) w zw. z art. 509 k.c. Sąd w pkt. I wyroku zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.335,21 zł. Na podstawie zaś art. 481 § 1 i 2 k.c. Sąd zasądził od pozwanej również odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie od kwoty 3 364,51 zł, tj. od kwoty niespłaconego kapitału, od dnia 12 lipca 2012 r. (tj. od dnia cesji wierzytelności - zgodnie z niekwestionowanym w tym zakresie żądaniem pozwu) do dnia zapłaty oraz od kwoty 2.990,70 zł, tj. od niespłaconej sumy naliczonych odsetek i opłat, od dnia 20 maja 2014 r. (tj. od dnia wniesienia pozwu - zgodnie z niekwestionowanym w tym zakresie żądaniem pozwu) do dnia zapłaty.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu i na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 1 oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490) w pkt. II wyroku zasądził od pozwanej jako strony przegrywającej postępowanie na rzecz powoda kwotę 1.467,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składają się: kwota 250,00 zł tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu, kwota 1 200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Stolarska
Data wytworzenia informacji: