Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 1172/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-11-25

Sygn. akt: I 1 C 1172/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Maja Żyrek

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa I. D.

przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

o zapłatę

I.  Nakazuje pozwanemu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. wymianę powodowi I. D. niezgodnego z umową towaru w postaci : kurtki L. (...) w kolorze (...) i rozmiarze XXL, kurtkę G.- (...) w kolorze (...) i rozmiarze XL oraz kurtkę Pilot D. (...) w kolorze (...) i rozmiarze XL albo zapłacił pozwanemu I. D. kwotę 1.883 zł.

II.  Zasadza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na rzecz powoda I. D. kwotę 647 zł (sześćset czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód I. D. wniósł o nakazanie pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. dokonania wymiany niezgodnego z umową towaru konsumpcyjnego: kurtki L. (...) w kolorze (...) i rozmiarze XXL, kurki (...) w kolorze (...) i rozmiarze XL, kurtki (...) w kolorze B. i rozmiarze XL, na nowy. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 20 grudnia 2011 r. zakupił od pozwanego odzież w postaci: kurtki L. (...) w kolorze (...) i rozmiarze XXL, kurki (...) w kolorze (...) i rozmiarze XL, kurtki (...) w kolorze B. i rozmiarze XL. Nadto powód wskazał, iż w dniu 23 października 2013 r. zareklamował sprzedawcy zakupiony towar i jednocześnie zażądał usunięcia wad produktu. Powód wyjaśnił, iż każda z zakupionych kurtek była obarczona podobną wadą polegającą na odklejaniu się loga producenta kurtki. Powód wskazał, iż w dniu 19 listopada 2013 r., po otrzymaniu kurtek po rzekomym usunięciu ich wad fizycznych, złożył ponowną reklamację, bowiem towar nie był zgodny z umową. Kurtka (...) została zakwalifikowana jako wolna od wad fizycznych, a uszkodzenie jako mechaniczne. Ponadto kurtka ta została zaplamiona na prawnym rękawie w trakcie procesu oględzin. W stosunku do kurtki (...) powód złożył ponowną reklamację, ponieważ wady fizyczne zgłaszane w procesie reklamacyjnym nie zostały usunięte prawidłowo, nowe logo nie odpowiadało jakościowo zastosowanemu wcześniej oraz zostało krzywo naklejone, co potwierdza fakt, iż pozwany nie był w stanie przywrócić kurtki do stanu wolnego od wad. Zdaniem powoda w takim przypadku kurtkę należało wymienić. W stosunku do ostatniej kurtki L. (...) po procesie usunięcia wad rzeczy stwierdzono, że logo jest inne niż pierwotnie użyte przed procesem naprawy, zaś tkanina nad logiem została trwale uszkodzona. Nadto powód wskazał, że w dniu 12 grudnia 2013 r. wezwał pozwanego do dostarczenia nowych przedmiotów wolnych od wad fizycznych, zaś pozwana spółka uznała, że reklamacje są bezpodstawne.

(pozew – k. 10-13)

Pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż w odniesieniu do reklamacji kurtki L. (...) fakt domniemanej niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową został zgłoszony po upływie zakreślonego w ustawie dwuletniego terminu od dnia wydania powodowi kurtki, co miało miejsce w dniu 21 października 2013 r. Wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne było tylko informacją, co do spostrzeżeń powoda, bez możliwości ich zweryfikowania przez pozwanego. Charakter zgłoszonego defektu nie kwalifikuje go do uznania, że przedmiot sprzedaży był niezgodny z umową. Kurtka w chwili jej wydania była przedmiotem pełnowartościowym, zdatna do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem. Po upływie prawie dwóch lat od zawarcia umowy sprzedaży nie działa też domniemanie z art. 4 ust. 1 ustawy. Nieznaczne odklejanie się logo jest wynikiem normalnego zużycia, na które sprzedawca nie miał żadnego wpływu. Nadto pozwany wskazał, że kurtka po przekazaniu pozwanemu do naprawy nie została przez niego uszkodzona, została powodowi oddana po doklejeniu nowego logo, w pozostałym zakresie w takim stanie, w jakim do niego została przez powoda przekazana. Zdaniem pozwanego twierdzenia powoda w tym zakresie są gołosłowne. Pozwany wskazał, iż kurtki (...) i (...) zostały przez powoda kupione w dniu 20 grudnia 2011 r., zaś w dniu 27 października 2013 r. powód zgłosił reklamację obu tych kurtek stwierdzając, że odkleja się logo umieszczone na ich części piersiowej. Pozwany wskazał, że w kurtce (...) podklejono dotychczasowe logo w miejscach, gdzie nieznacznie odchodziło od tkaniny. Zdaniem pozwanego zarzuty powoda nieoryginalności loga i krzywego jego przyklejenia są bezpodstawne. Odnośnie kurki (...) pozwany od razu stwierdził, że odchodzenie logo od tkaniny ma charakter uszkodzenia typowo mechanicznego i odmówił dokonywania naprawy, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych kurtek, gdzie pozwany ocenił, że odklejanie się może być skutkiem zwykłego zużycia i w ramach swojej polityki dbałości o klienta postanowił uwzględnić wnioski powoda. Pozwany wskazał, że powód nie zgodził się natomiast z oceną pozwanego co do mechanicznego charakteru uszkodzenia logo i dodatkowo stwierdził, że kurtka została zaplamiona. Pozwany wyjaśnił, iż kurtka została poddana jedynie oględzinom, nie była poddawana żadnym czynnościom na hali produkcyjnej, gdzie choćby teoretycznie mogłaby być narażona na zaplamienie. Nadto pozwany wskazał, że powód był informowany o tym, iż pozwany nie dysponuje już wzorem logo umieszczonym na jego kurtce i jeśli doklejenie będzie niemożliwe, to zostanie ono zastąpione innym, obecnie używanym, na co powód wyraził zgodę. Nadto pozwany wskazał, że zużycie produktu na skutek jego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem jest procesem naturalnym, zależy wyłącznie od użytkownika i nie ma nic wspólnego z jego wadliwością istniejącą w chwili wydania.

(odpowiedź na pozew – k. 52-57)

Powód I. D. w piśmie procesowym z dnia 2 września 2015 r. wskazał, że zawiadomił sprzedawcę o niezgodności towaru – kurtki L. (...) – w dniu 18 października 2013 r. czyli przed upływem dwuletniego terminu, czego dowodem jest informacji występująca w zgłoszeniu reklamacyjnym z dnia 23 października 2013 r. sporządzona przez pracownicę przyjmującą reklamację. Powód nadto zakwestionował fakt, aby wyraził zgodę na to, aby nowe logo zostało zastąpione innym, obecnie używanym, ponieważ nie została mu przekazana taka informacja. Powód wskazał również, że nie sposób się również zgodzić z twierdzeniem strony pozwanej, iż charakter zgłoszonych defektów nie kwalifikuje ich do uznania, że przedmiotowe kurtki były niezgodne z umową. Powód wskazał, iż za niezgodny z umową będzie uznany towar nadający się do założonego użytku, ale nie odpowiadający określonym wymogom estetycznym. W związku z powyższym odklejające się logo firmy bez wątpienia należy zakwalifikować jako niezgodność towaru z umową. Zdaniem powoda trudno się zgodzić, iż jest ono wynikiem normalnego zużycia, na które sprzedawca nie miał żadnego wpływu, bowiem wada ujawniła się dwa lata przed końcem odpowiedzialności sprzedawcy i wynika ze złego stanu materiału użytego do jego wyprodukowania, a także kleju służącego do jego przymocowania. Odnosząc się do twierdzeń strony pozwanej, że kurtki po przekazaniu pozwanemu nie zostały przez niego uszkodzone, powód wskazał, że w zgłoszeniu reklamacyjnym kurtki L. (...) w punkcie 7 – dokładny opis wad towaru – widnieje jedynie informacja, iż „logo firmy się odkleja na lewym ramieniu, prawym mankiecie”. W przypadku wystąpienia większej ilości wad, powód z całą pewnością zgłosiłby je w procesie reklamacyjnym, a także powinny zostać zauważone przez pracownika przyjmującego zgłoszenie. Podobna sytuacji dotyczy kurtki (...), na której po procesie reklamacji znajdowała się plama. W przypadku wystąpienia tej wady przy zgłoszeniu reklamacyjnym w dniu 27 października 2013 r. powód zgłosiłby także uszkodzenie w postaci plamy na prawnym rękawie. Jednakże w tym zgłoszeniu nie widnieje żadna informacja na ten temat, pomimo tego, iż sprzedawca jest zobowiązany wpisać dokładny odpis wad towaru. W związku z niewpisaniem niniejszych wad przez sprzedawcę, należy domniemywać, iż nie istniały one w czasie zgłoszenia reklamacji. Nadto powód wskazał, iż jest stałym klientem sklepu (...) i jednorazowo dokonał zakupu 7 albo 8 kurtek. W momencie oddania do depozytu pierwszej kurtki, postanowił skontrolować stan pozostałych. W dwóch kolejnych dopatrzył się takiej samej wady, dlatego też postanowił dokonać zgłoszenia reklamacyjnego. Powód wyjaśnił, że oddane kurtki są w bardzo dobrym stanie, bowiem nie były praktycznie w ogóle używane. Jedną z nich powód ubrał dwa, trzy razy, zatem kurtki należy ocenić jako nowe, a nie jak twierdzi pozwany zużyte. Nadto powód wskazał, że dysponuje także innymi kurtkami pozwanego, które użytkuje od 10 lat i które wciąż są w bardzo dobrym stanie.

(pismo procesowe powoda – k. – 72-75)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

I. D. od wielu lat jest stałym klientem firmy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.. W sklepach firmowych tego producenta I. D. zaopatruje się kurtki.

okoliczność bezsporna, a nadto zeznania świadka A. M. (1) – k. 89-90, zeznania świadka A. M. (2) – k. 90-91, zeznania świadka J. O. – k. 92, zeznania powoda I. D. – elektroniczny zapis protokołu rozprawy z dnia 16 listopada 2015 r. – 00:03:39-00:12:38

I. D. kupuje odzież firmy (...) Sp. z o.o. jako symbol prestiżu i klasy.

okoliczność bezsporna, a nadto zeznania powoda I. D. – elektroniczny zapis protokołu z dnia 16 listopada 2015 r. – 00:03:39-00:12:38

W dniu 21 października 2011 r. I. D. kupił w sklepie firmowy firmy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kurtkę L. (...), (...), XXL za cenę 774,25 zł. W dniu 20 grudnia 2011 r. I. D. kupił w sklepie w/w producenta kurtkę (...), (...), XL za cenę 437,00 zł i kurtkę (...), B., XL za cenę 651,00 zł.

okoliczność bezsporna, a nadto paragon – k. 67, 68

I. D. po dokonaniu w/w zakupów nie miał ani razu ubranej kurtki L. (...), zaś pozostałe dwie kurtki jedynie kilka razy.

dowód: zeznania świadka J. O. – k. 92, zeznania powoda I. D. – elektroniczny zapis protokołu rozprawy z dnia 16 listopada 2015 r. – 00:03:39-00:12:38

W dniu 18 października 2013 r., podczas podróży zagranicznej, I. D. telefonicznie zgłosił w sklepie (...) Sp. z o.o. reklamację zakupionej w dniu 21 października 2011 r. kurtki L. (...).

okoliczność bezsporna, a nadto zgłoszenie reklamacyjne – k. 18, zeznania świadka J. O. – k. 92, zeznania świadka A. W. – k. 91-92

Następnie w dniu 23 października 2013 r. spisano reklamację dotyczącą w/w kurtki, w której jako wady towaru wpisano: „logo firm się odkleja na lewym ramieniu i prawym mankiecie”. Kupujący zażądał naprawy reklamowanego towaru.

okoliczność bezsporna, a nadto zgłoszenie reklamacyjne – k. 18, zeznania świadka J. O. – k. 92, zeznania świadka A. M. (1) – k. 89-90, zeznania świadka A. M. (2) – k. 90-91, zeznania świadka A. W. – k. 91-92

W dniu 27 października 2013 r. I. D. zareklamował w sklepie (...) Sp. z o.o. zakupioną w dniu 20 grudnia 2011 r. kurtkę (...). W spisanej reklamacji jako wady towaru wpisano: „odkleja się logo na piersi”. Kupujący zażądał naprawy zareklamowanego towaru.

okoliczność bezsporna, a nadto zgłoszenie reklamacyjne – k. 20, zeznania świadka A. M. (1) – k. 89-90, zeznania świadka A. M. (2) – k. 90-91, zeznania świadka A. W. – k. 91-92

W dniu 27 października 2013 r. I. D. zareklamował również kupioną również w dniu 20 grudnia 2011 r. kurtkę (...). W zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano tę samą wadę: „odkleja się logo na piersi” i to samo żądanie - naprawa.

okoliczność bezsporna, a nadto zgłoszenie reklamacyjne – k. 22, zeznania świadka A. M. (1) – k. 89-90, zeznania świadka A. M. (2) – k. 90-91, zeznania świadka A. W. – k. 91-92

I. D. podczas składania reklamacji w/w kurtek nie został poinformowany przez pracowników sklepu o tym, że firma (...) Sp. z o.o. nie stosuje już wzoru logo zamieszczonego na reklamowanych kurtkach w chwili ich zakupu, tj. wzoru wypukłego, naklejanego na materiał, i jeśli doklejenie nie będzie możliwe, dotychczasowe logo zostanie zastąpione innym, obecnie używanym logiem – białym, gładkim, wprasowywanym w materiał.

dowód: zeznania powoda I. D. – elektroniczny zapis protokołu z dnia 16 listopada 2015 r. – 00:03:39-00:12:38

Pismem z dnia 8 listopada 2013 r. firma (...) Sp. z o.o. poinformowała I. D., iż reklamacja kurtki (...) została odrzucona w wyniku stwierdzenia, iż transfer został uszkodzony mechanicznie.

okoliczność bezsporna, a nadto pismo z dnia 8 listopada 2013 r. – k. 23, zeznania świadka A. W. – k. 91-92

W dniu 19 listopada 2013 r. producent zwrócił I. D. zareklamowane kurtki. Tego samego dnia I. D. złożył ponowną reklamację kurtki L. (...), wskazując, iż „logo nie jest takie same jak było w oryginale. Ponadto nad logo doszło do uszkodzenia tkaniny”. Kupujący zażądał wymiany kurtki na nową lub zwrotu gotówki.

I. D. w tym samym dniu złożył również ponowną reklamację kurtki (...) wskazując na „nieoryginalne logo – inne niż było, nadto krzywo naklejone”. Również w tym przypadku kupujący zażądał wymiany kurtki na nową lub zwrotu gotówki.

I. D. w dniu 19 listopada 2013 r. zareklamował ponownie również kurtkę (...) wskazując, iż nie zgadza się z uprzednim rozstrzygnięciem reklamacyjnym dotyczącym tej kurtki albowiem powstałe uszkodzenie kurtki nie jest uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo w zgłoszeniu wskazano, że na prawym rękawie powstała plama, której nie było przy oddawaniu towaru do reklamacji. Również w tym przypadku kupujący zażądał wymiany kurtki na nową lub zwrotu gotówki.

okoliczność bezsporna, a nadto zgłoszenie reklamacyjne – k. 17, 19, 21, zeznania świadka A. M. (2) – k. 90-91

Pismem z dnia 27 listopada 2013 r. firma (...) Sp. z o.o. poinformowała I. D., iż ponowna reklamacja kurtki L. (...) jest bezpodstawna i została odrzucona. Nadto wskazano, iż podczas składania reklamacji poinformowano klienta, że po naprawie logo może wyglądać inaczej. Nadto wskazano, że nad logo nie ma żadnego uszkodzenia tkaniny, a tkanina w tej okolicy była lekko pognieciona.

okoliczność bezsporna, a nadto pismo z dnia 27 listopada 2013 r. – k. 25

Pismem z dnia 27 listopada 2013 r. firma (...) Sp. z o.o. poinformowała I. D., iż ponowna reklamacja kurtki (...) jest bezpodstawna i została odrzucona. Nadto wskazano, iż logo jest oryginalne, ponieważ nie było ono wymieniane a jedynie podklejone w miejscach gdzie uległo odklejeniu.

okoliczność bezsporna, a nadto pismo z dnia 27 listopada 2013 r. – k. 26

Pismem z dnia 27 listopada 2013 r. firma (...) Sp. z o.o. poinformowała I. D., iż ponowna reklamacja kurtki (...) została odrzucona, gdyż podtrzymano decyzję, że transfer został uszkodzony mechanicznie. Nadto wskazano, iż plama na prawym rękawie musiała powstać przed oddaniem kurtki do reklamacji, ponieważ reklamowany produkt był poddany tylko badaniom organoleptycznym.

okoliczność bezsporna, a nadto pismo z dnia 27 listopada 2013 r. – k. 27

Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. I. D. wezwał firmę (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. do wydania w zamian za zakupione w/w trzy kurtki – nowych rzeczy wolnych od wad fizycznych. Ponadto w przypadku odmowy usunięcia wad rzeczy I. D. wezwał producenta do zapłaty kwoty 1.882,25 zł.

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie do usunięcia wad rzeczy – k. 16

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z w/w dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania, które uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, a ponadto ich wiarygodność nie była kwestionowana przez strony.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się również na wiarygodnych zeznaniach świadków A. M. (1), A. M. (2) i A. W.. Na podstawie zeznań w/w świadków Sąd ustalił przebieg zgłoszonych przez powoda w 2013 r. trzech reklamacji oraz sposób ich załatwienia. Zeznania w/w świadków w powyższym zakresie znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym w postaci dokumentów. Nadto na podstawie zeznań świadków A. M. (1) i A. M. (2) Sąd ustalił, iż powód jest stałym klientem sklepu firmowego pozwanej spółki.

Ustalając stan faktyczny sprawy Sąd oparł się również w całości na zeznaniach świadka J. O.. Na podstawie zeznań tego świadka Sąd ustalił to, iż powód jest stałym klientem sklepów pozwanej spółki, jak również stan zareklamowanych przez powoda w 2013 r. trzech kurtek. Zeznania tego świadka pozostawały w zgodnie z zeznaniami powoda I. D..

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się również na zeznaniach powoda I. D., którym przyznał walor wiarygodności jako spójnym i konsekwentnym oraz znajdującym potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Na podstawie zeznań powoda Sąd ustalił przede wszystkim cel jakiemu miały służyć trzy zakupione u pozwanego kurtki, wady w zakupionym towarze oraz to, że po naprawie reklamacyjnej kurtki te przestały spełniać cel, dla którego zostały zakupione.

Na rozprawie w dniu 16 listopada 2015 r. Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego wobec nie uiszczenia przez powoda, mimo zobowiązania z dnia 27 marca 2015 r., zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego.

Sąd nie przeprowadził również dowodu z zeznań świadków M. Leja i B. P. wobec cofnięcia przez stronę pozwaną wniosków dowodowych o ich przesłuchanie.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że powód – działając jako konsument – zakupił w sklepie firmowym pozwanej spółki trzy kurtki, które następnie zareklamował, zaś po naprawie reklamacyjnej złożył ponowną reklamację dotyczącą przeprowadzonej naprawy reklamacyjnej. Poza sporem pozostawało również to, że pozwany nie uwzględnił ponownie zgłoszonych przez powoda reklamacji, a tym samym nie dokonał wymiany kurtek na nowe ani nie zwrócił ich ceny. Spór sprowadzał się do ustalenia czy w niniejszej sprawie mamy do czynienia z niezgodnością towaru (kurtek) z umową oraz jej charakterku (czy jest ona istotna czy nieistotna). W konsekwencji sporne było czy powód zasadnie domaga się od pozwanego wymiany niezgodnego z umową towaru (trzech kurtek) na nowe.

W ocenie Sądu powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie.

Zważyć należy, iż strony niniejszego sporu łączyła umowa sprzedaży konsumenckiej. Roszczenie powódki wynikające ze wskazanej umowy uregulowane zostało w ustawie z dnia 22 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176, obowiązującej do dnia 24 grudnia 2014 r.), a w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy „sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania”. Stosownie zaś do ustępu 3 tego przepisu „w przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego towar ten jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju”.

W przypadku niezgodności towaru z umową, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wówczas to, jak również wtedy, gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu w odpowiednim czasie lub naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znacznie niedogodności, kupujący może domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Zważyć należy, że określone w art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przesłanki domniemania zgodności towaru z umową zostały podzielone na te, których stwierdzenie jest obiektywnie możliwe (zdanie pierwsze odwołuje się do celu, w którym towar jest zwykle używany, oraz właściwości odpowiadających właściwościom typowym dla towarów tego rodzaju, co objęty umową), oraz te, które są oparte na subiektywnym przekonaniu o występowaniu określonych cech towaru (opartym na oczekiwaniach, których podstawą są publiczne zapewnienia osób określonych w zdaniu drugim).

Obiektywne przesłanki odwołują się do zdatności towaru do celu typowego dla towaru tego samego rodzaju oraz właściwości typowych dla towaru tego samego rodzaju. Ocena zgodności towaru z w/w przesłankami opiera się na porównaniu cech nabytego towaru konsumpcyjnego z normalnymi właściwościami i determinowanym przez nie typowym celem użytkowym. Towar stanowiący odniesienie dla oceny ma być tego samego rodzaju, co towar jej poddany.

Towar, aby zostać uznany za nadający się do zwykłego użytku, musi nadawać się do celu wyznaczonego przez jego normalne używanie, pod którym należy rozumieć wszelki użytek, do którego może on być przeznaczony ze względu na posiadane cechy i właściwości. Towar winien także posiadać właściwości odpowiednie dla towarów tego samego rodzaju, niezależnie od ich powiązania z normalnym celem użytkowym w/w towarów.

Natomiast odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z jego wyobrażeniem, opartym na zapewnieniach złożonych w warunkach artykułu 4 ustawy, występuje w przypadkach braku odpowiednich właściwości, tj. braku bądź obniżenia stopnia nasilenia cech pozytywnych bądź podwyższenia stopnia nasilenia dopuszczalnych cech ujemnych.(por. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Marlena Pecyna, Lex/el2003).

W celu zbadania zasadności powództwa należało ocenić czy rzeczy sprzedane powodowi (trzy kurtki) były w chwili ich wydania niezgodne z umową, tak jak to podnosił powód.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że powód zachował dwuletni termin wskazany w treści art. 10 ust. 1 w/w ustawy, albowiem każde ze zgłoszeń reklamacyjnych zostało złożone przed upływem dwóch lat od wydania towaru – kurtek.

Rozstrzygając niniejszą sprawę należy wskazać, że reklamacja złożona przez powoda w dniu 23 października 2013 r. a dotycząca kurtki L. (...) oraz reklamacja złożona w dniu 27 października 2013 r. a dotycząca kurtki (...) zostały uwzględnione przez pozwanego producenta, który podjął się naprawy przedmiotowych kurtek. W tej sytuacji należało przyjąć, iż sam pozwany przez swoje zachowanie przyznał, że co do tych towarów wystąpiła ich niezgodność z umową. Tym bardziej, że kurtki te były mało, bądź wcale, używane i nie nosiły cech zużycia. Nadto należy wskazać, iż podjęta przez pozwanego próba naprawy kurtek nie przywróciła ich zgodności z umową, albowiem kurtki te nie były tożsamym towarem z tym, który zakupił powód. W tej sytuacji należy wskazać, iż pomimo przeprowadzonej przez pozwanego naprawy, zakupiony przez powoda towar w dalszym ciągu był niezgodny z umową. Odnosząc się do trzeciej z kurtek zareklamowanych przez powoda - (...), należy wskazać, iż pomimo nie uwzględnienia przez pozwanego reklamacji dotyczącej tej kurtki - z powodu rzekomo mechanicznego uszkodzenia loga zamieszczonego na kurtce, kurtka ta została zwrócona powodowi z trwałą plamą na prawnym rękawie, której to plamy przed zareklamowaniem kurtki nie było. W tej sytuacji należało uznać, że również kurtka (...), pomimo braku przyznania przez pozwanego po pierwszej reklamacji jej niezgodności z umową z w/w przyczyn, de facto jest towarem niezgodnym z zawartą umową sprzedaży.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – w szczególności zeznań powoda – Sąd ustalił, że powód I. D. zakupił przedmiotowe kurtki jako symbol pewnego prestiżu i klasy. Natomiast kurtki pozbawione pierwotnego wypukłego logo, następnie z zamieszczonym płaskim logo, nie występującym w tych modelach, przestały spełniać cel, dla którego zostały zakupione. Nadto należy wskazać, iż powód nie dokonałby zakupu przedmiotowych kurtek w postaci, w jakiej zostały one przez pozwanego naprawione, albowiem noszą one cechy repliki i nie odpowiadają one stylowi i klasie reprezentowanej przez markę pozwanej spółki. Należy wskazać, iż pozbawienie produktu cech charakterystycznych stanowi pozbawienie użyteczności danego produktu, w tym przypadku cech ekskluzywności, klasy, prestiżu. Wobec powyższego Sąd uznał, że zakupiony przez powoda towar jest niezgodny z umową, a niezgodność ta w przypadku powoda jest istotna. Tym samym Sąd uznał, że powód zasadnie domaga się od pozwanego wymiany towaru na nowy zgodny z zawartą umową.

W oparciu o powyższe Sąd przyjął, iż zakupiony przez powoda towar (trzy kurtki) był niezgodne z umową.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 ustawy „jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny stopień zaspokojenia”.

Należy wskazać, że powód w zgłoszeniu reklamacyjnym w pierwszej kolejności wnosił o naprawę zakupionych kurtek, a następnie – w ponownej reklamacji - o wymianę zakupionych kurtek na nowe lub zwrot ceny, zaś pozwana spółka nie uwzględniła ponownego żądania reklamacyjnego. Wobec powyższego powód w niniejszym procesie mógł w dalszym ciągu domagać się wymiany zakupionych kurtek.

Mając na uwadze powyższe Sąd w pkt I wyroku na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy nakazał pozwanej spółce wymianę przedmiotowych kurtek na nowe zgodne z umową sprzedaży. W przypadku gdyby wymiana przez pozwanego przedmiotowych kurtek na nowe, zgodne z umową, nie była możliwa, Sąd alternatywnie zasądził od pozwanej spółki na rzecz powoda kwotę 1.883,00 zł stanowiącą równowartość łącznej ceny w/w kurtek.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. i § 6 pkt 3 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 348 ze zm.), zasądzając w pkt II wyroku od pozwanej spółki - jako strony przegrywającej postępowanie - na rzecz powoda kwotę 647,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składają się: kwota 600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, kwota 30,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: