Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 908/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-09-18

Sygn. akt: I 1 C 908/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko S. J.

o zapłatę

I Oddala powództwo w całości;

II Ustala koszty postępowania na kwotę 1.517,00 złotych, w tym 1.200,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III Ustalonymi w pkt II kosztami obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł pozew przeciwko S. J. o zapłatę kwoty 8746,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana była studentem w Wyższej Szkole (...) w G. i była zobowiązana do ponoszenia opłat w wysokości i terminach wskazanych w umowie o studiowaniu, jednak pozwana nie uregulowała w całości należnych opłat. Powód wskazał, że na podstawie umowy o zakup wierzytelności z dnia 17 maja 2013 r. powód stał się wierzycielem pozwanego, a jego zaległość wynosi: tytułem nieopłaconego czesnego o terminach zapłaty: do 15.1.2008r - 500 zł , do 15.3.2006r- 378 zł , do 15.4.2006r - 378 zł, do 15.5.2006r - 378 zł, do 15.6.2006r - 378 zł, do 15.10.2007r -m 500 zł, do 15.11.2007r - 500 zł, do 15.12.2007r - 500 zł, do 30.9.2007r- 500 zł oraz kwotę 220 zł tytułem opłat za wezwanie do zapłaty i kwotę 4136, 38 zł skapitalizowanych odsetek .

(pozew - k. 3-4)

Nakazem zapłaty z dnia 24 czerwca 2014 r. wydanym w postepowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Gdyni orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty - k. 98)

Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wniósł o oddalenie powództwa w całości, zarzucając, że roszczenie będące przedmiotem pozwu jest przedawnione .

(sprzeciw - k. 127-128)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W latach 2006-8 Szkoła Wyższa Bankowa z siedzibą w G. zawarła z S. J. umowę o warunkach odpłatności za studia na kierunku Finanse i (...) system zaoczny, na podstawie której uczelnia zobowiązała się do zapewnienia możliwości nauki na wybranym kierunku studiów i w wybranej formie, a S. J. zobowiązała się uiszczać czesne za realizowane studia w systemie płatności miesięcznych rat w wysokości określonej w załącznikach do umowy. Umowa została zawarta na czas nauki, przez który należy rozumieć okres od dnia przyjęcia w poczet studentów uczelni do dnia złożenia egzaminu dyplomowego, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów.

(niesporne, rozliczenie k.53, przyznanie pozwanego k.127-8, kwestionariusz osobowy k 35, )

Zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy w roku akademickim 2006/2007" wysokość czesnego na kierunku Finanse i (...) w systemie zaocznym w ratach miesięcznych została ustalona na kwotę 378,00 zł, a w roku 2007/2008- na 500 zł .

(niesporne, nadto tabela opłat k. 60-61, regulamin k.49-58,62-90, statut uczelni k. 37-48)

W dniu 25.6.2008r S. J. została skreślona z listy studentów z powodu nieuregulowanych zaległości czesnego.

(dowód: decyzja - k. 92)

W dniu 5 czerwca 2013 r. Dział (...) Finansowej Studenta sporządził zestawienie zadłużenia S. J., w którym wskazano na zaległość w kwocie 4610,00 zł tytułem czesnego z terminem płatności od 15.3.2006r do 25.6.2008r .

(niesporne, nadto rozliczenie zadłużenia - k. 59)

W dniu 17 maja 2013 r. Szkoła Wyższa Bankowa w G. (zbywca) zawarła z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (nabywcą) umowę sprzedaży wierzytelności, przedmiotem której było przeniesienie na rzecz nabywcy wierzytelności pieniężnych wskazanych w wyciągu z załącznika, celem ich dalszej windykacji. W treści załącznika wskazana została wierzytelność przysługująca wobec S. J. w kwocie głównej 4590 zł.

(niesporne, nadto umowa sprzedaży wierzytelności z wyciągiem z załącznika - k. 93-94)

Pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. poinformował S. J. o nabyciu wierzytelności tytułem zadłużenia wynikającego z umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wezwał go do zapłaty kwoty 8061 zł.

(niesporne, nadto wezwanie do zapłaty - k. 95)

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie Sąd ustalił na podstawie dowodów z w/w dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania, których prawdziwość nie budziła wątpliwości Sądu co do swej wiarygodności, a nadto nie była kwestionowana przez strony, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary. Pozostałe dokumenty złożone w sprawie nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie wnoszą do sprawy nowych istotnych okoliczności.

Powód domagając się zasądzenia od pozwanego kwoty wskazanej w pozwie powoływał się na regulamin odpłatności za studia , na podstawie którego pozwany był zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu czesnego. Ponadto powód wskazywał, iż dochodzoną w niniejszej sprawie wierzytelność z tytułu czesnego nabył od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 17 maja 2013 r.

W sprawie bezspornym było, iż pozwanego łączyła ze Szkołą Wyższą Bankową w G. w/w umowa o warunkach odpłatności za studia oraz że powód na podstawie umowy przelewu wierzytelności nabył w dniu 17 maja 2013 r. od przedmiotowej uczelni wierzytelności pieniężne, wśród których wskazana została wierzytelność wobec pozwanego dochodzona w niniejszym procesie. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia powoda.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do podniesionego zarzutu przedawnienia Sąd uznał, iż zarzut ten był trafny. W pierwszej kolejności należy wskazać, że pozwanego łączyła ze Szkołą Wyższą Bankową w G. umowa o warunkach odpłatności za studia, zawarta w czasie obowiązywania ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2012, poz. 572 ze zm.), zgodnie z którą warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej (art. 160 ust. 3). W ocenie Sądu umowa zawarta przez pozwanego z poprzednikiem prawnym powoda stanowi samodzielny typ umowy, której elementy istotne określa w/w ustawa, wobec czego nie można przyjąć, że do umowy tej, na podstawie art. 750 k.c., znajduje zastosowanie dwuletni termin przedawnienia wskazany w treści art. 751 pkt 2 k.c. Do umowy łączącej pozwanego z uczelnią będą bowiem miały zastosowanie przepisy w/w ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (art. 160 pkt 7.:" Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat."), a w zakresie nieuregulowanym, przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego w ocenie Sądu roszczenie uczelni o zapłatę czesnego jest roszczeniem, do którego ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia wynikający z art. 160 pkt 7 ustawy o szkolnictwie wyższym. Nadto należy wskazać, że umowa łącząca pozwaną z poprzednikiem prawnym powoda została zawarta na czas nauki, przez który należy rozumieć okres od dnia przyjęcia w poczet studentów uczelni do dnia złożenia egzaminu dyplomowego, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów, a zatem do 25.6.2008r. Przyjmując zatem, że do roszczenia uczelni wyższej o zapłatę czesnego ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia, uznać należało, iż roszczenie dochodzone w niniejszej sprawie uległo przedawnieniu, albowiem pozew w tej sprawie złożono 29.4.2014r, więc po upływie trzech lat.

Tym samym dochodzone w niniejszym procesie żądanie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie, zaś powództwo należało w całości oddalić.

Podsumowując powyższe, Sąd w pkt. I wyroku, na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w zw. z § 20 Regulaminu studiów a contrario, oddalił powództwo jako niezasadne.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 4 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 491), ustalając w pkt. II wyroku je na kwotę 1517,00 zł, w tym 1200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składają się: kwota 1200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, 300 zł tytułem opłaty wpisu sądowego oraz 17 zł opłaty za pełnomocnictwo. W całości zostały poniesione przez powoda, wiec Sąd nie obciążył nimi wygrywającego pozwanego, ale powoda uznając je za uiszczone w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: