Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 2317/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-10-10

Sygn. akt: I1 C 2317/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: protokolant Anna Lewińska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. w Gdyni

sprawy z powództwa U. (...) z siedzibą w W.

przeciwko M. W.

o zapłatę

I oddala powództwo w całości;

II kosztami postępowania w kwocie 317,00 złotych , w tym 270,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda i zasądza od powoda U. (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanej M. W. kwotę 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód , U. (...) z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego , M. W., kwoty 807,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

Powód wskazał, że na podstawie umowy cesji z dnia 20.11.2017r U. (...) przejął od (...) prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu umowy o świadczenie usług energetycznych. Nadto powód wyjaśnił, że dochodzi od pozwanego zapłaty kwoty 807,79 zł na którą składają się : 0,00 zł – należność główna , 807,79 zł – należność z tytułu dodatkowych opłat, 16, 39 zł -odsetki ustawowe –skapitalizowane od w/w należności.

(pozew – k. 4-5v)

Nakazem zapłaty z dnia 6.2.2018r Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził zgodnie z żądaniem

(nakaz zapłaty w sprawie I 1 Nc 616/18 – k. 18)

Pismem z dnia 5.4.2018r powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia

(pismo procesowe powoda z kopertą – k. 21-22, 37,39)

Pozwany wniósł sprzeciw od w/w nakazu zapłaty i w nim o oddalenie powództwa , wskazując, że pozwana uchyliła się od skutków umowy zawartej z poprzednikiem prawnym powoda, ze względu na wprowadzenie jej w błąd wykorzystując wiek i sytuację życiową, podając nieprawdziwą datę zawarcia umowy. Nie wyraził zgody na cofniecie pozwu.

( sprzeciw, k. 23-27, pismo procesowe pozwanego, k. 43-44)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W czerwcu 2014r (...) Centrum SA i (...) zawarli umowę nr (...) , następnie M. W. wycofała się z tej umowy dnia 20.10.2014r skutecznie z dniem 30.11.2014r

okoliczność bezsporna, nadto pismo pozwanego, k. 30, odpowiedź (...) Centrum SA, k. 58, nota obciążeniowa, k. 59, zeznania świadka S. W., k. 61-62 na nośniku

U. (...) z siedzibą w W. sporządził w dniu 5.12.2017r zawiadomienie o cesji wierzytelności adresowane do M. W., wskazując saldo zadłużenia z tytułu umowy z (...) Centrum SA w wysokości 805, 66 zł ,tytułem kosztów naliczonych przez zbywcę, i odsetek za opóźnienie od 2.9.2017r naliczonych przez powoda

okoliczność bezsporna, nadto zawiadomienie, k. 7, załącznik do umowy cesji, k. 9

U. (...) z siedzibą w W. sporządził wyciąg z ksiąg funduszu adresowany do M. W.,, w treści którego wskazał na wierzytelność przysługującą mu na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 20.11.2017r nabytej od (...) Centrum SA w stosunku do niego w kwocie łącznie 807, 79 zł na dzień 19.12.2017r.

okoliczność bezsporna, a nadto wyciąg– k. 6.

U. (...) z siedzibą w W., wezwany przez Sąd do przedłożenia dokumentów w postaci :dowodów wykazanych w pozwie, w szczególności umowy o dostarczanie energii elektrycznej ,umowy cesji wierzytelności obejmujących należność dotyczącą pozwanej –nie wykonał zobowiązania.

okoliczność niesporna, a nadto zarządzenie – k. 47, dowód odebrania zobowiązania, k.55

Brak dokumentów na okoliczność , że U. (...) z siedzibą w W. jest wierzycielem w stosunku do M. W. z tytułu umowy o usługi energetyczne zawartej z (...) Centrum SA.

okoliczność bezsporna

W dniu 29.5.2014r zmarła Z. Z., matka M. W.. Zmarła w domu M. W. po długiej chorobie, będąc do śmierci pod opieką M. W.

okoliczność bezsporna , a nadto, akt zgonu, k. 29, karta zgonu, k. 32 , zeznania świadka S. W., k. 61-62 na nośniku

Sąd zważył, co następuje:

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa/ por. art. 6 kc :”Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”/.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwaną żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz poprzednika prawnego powoda. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Przepisy kodeksu cywilnego w :art. 509.:” § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.”, art. 511.:” Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.”, art. 516 .:” Zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje.” regulują prawa i obowiązki stron umowy cesji oraz wierzyciela i dłużnika. Każdy, kto powołuje się na fakt nabycia długu winien wykazać dokumentem ten fakt.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Nawet brak zajęcia stanowiska przez pozwanego nie zwalnia powoda od wykazania sądowi, iż żądanie sformułowane w pozwie istnieje.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Należy wskazać, iż strona powodowa poza sformułowaniem żądania nie załączyła do pozwu wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić jej żądanie. Do pozwu dołączono dokumenty związane z reprezentacją powoda, wyciąg z ksiąg rachunkowych powoda oraz zawiadomienie o cesji wierzytelności , załącznik, z którego wynika , że umową jest objęta też wierzytelność wobec pozwanego. Powód wykazał następstwo prawne po (...) Centrum SA. Jedynym dokumentem, który powód przedstawia jako mający udowodnić istnienie roszczenia jemu przysługującego wobec pozwanego jest zawiadomienie o cesji wierzytelności i wyciąg z ksiąg rachunkowych a także nota obciążeniowa. Powód nie przedstawił natomiast dokumentów wskazujących na istnienie stosunku zobowiązaniowego z powodem i zasadności żądania wskazanych kwot i sposobu dokonania wyliczeń pomiędzy powodem, jako następcą prawnym a pozwanym. Nie wiadomo jaka była treść umowy stron, jakie prawa i obowiązki, a w szczególności kary , czy opłaty dodatkowe, jak nazywa je powód ,czy były przewidziane w umowie i w jakich okolicznościach wymierzane. Jest jasne, że data zawarcia umowy jest podana inaczej, niż było w rzeczywistości, albowiem trudno sobie wyobrazić , żeby pozwana, w dniu śmierci matki w Jej domu , zawarła w/w umowę. Oprócz dokumentów dotyczących śmierci matki pozwanej, potwierdził w/w okoliczności Jej mąż S. W. zeznając jako świadek, a jego zeznania zostały uznane za w całości wiarygodne przez Sąd w tej sprawie, bo potwierdzające ciąg wydarzeń wynikający z logiki rozumowania i dokumentów załączonych do akt. Mocy dowodowej dokumentów i ich prawdziwości, z wyjątkiem umowy energetycznej, nikt nie kwestionował, a Sąd uznał je za wiarygodne. Samej umowy powód nie przedłożył, więc trudno ocenić wiarygodność tego dokumentu. Jednak istota sprawy nie była sama umowa, tylko jej skutki po wygaśnięciu, tj. żądanie opłaty dodatkowej z odsetkami. Powód nie wykazał, że jest ono zasadne.

Wobec powyższego, powództwo jako nie udowodnione, podlegało oddaleniu w całości, albowiem Sąd nie uwzględnił cofnięcia pozwu.

Art. 203 kpc stanowi:”§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.
§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.
§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.
§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.”

Ze względu na to, że okoliczności zawarcia umowy budzą duże wątpliwości Sądu co do kwestii, czy pozwana nie została wprowadzona w błąd i celowo wmanipulowana w umowę, której nie przedłożono jako dowód w sprawie, nie można ocenić więc jej warunków, a kiedy się zorientowała, wypowiedziała ją, na co kontrahent się zgodził, Sąd uznał, że niedopuszczalne jest w tej sprawie cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia i orzekł merytorycznie.

O kosztach procesu w pkt II wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był powód , Sąd obciążył go tymi kosztami, zasądzając zwrot poniesionych przez pozwaną kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z datą wniesienia pozwu i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 .10.2016r w wysokości 287 zł.

Zarządzenia:

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy,

3.  przedłożyć z wpływem lub za 30 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: