Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1389/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-11-17

Sygn. akt I 1 C 1389/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, w składzie:

Przewodniczący:

S.S.R. Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Magdalena Czapiewska

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą we W.

przeciwko T. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej T. S. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. kwotę 4 370,96 złotych ( cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi za okres od dnia 08 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczone od kwoty 2 100 złotych ( dwa sto złotych) za okres od dnia 08 kwietnia 2014 roku do dnia 17 listopada 2015 roku;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanej T. S. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. kwotę 1 298 złotych ( jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1 200 złotych ( jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanej T. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 169 złotych ( sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem nieuiszczonej części opłaty sądowej od pozwu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 08 kwietnia 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanej T. S. kwoty 6 470,96 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania.

Powód wskazał, iż pozwana T. S. oraz (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. – poprzednik prawny powoda, zawarli umowę bankową o numerze (...)- (...)-270-41. Pozwana, mimo treści łączącej strony umowy, nie zwróciła całej udzielonej jej kwoty pieniężnej, jak też nie wywiązała się z postanowień ugód zawartych z powodem w dniu 15 listopada 2011 roku i w dniu 07 czerwca 2013 roku.

Na dochodzoną niniejszym pozwem kwotę składa się należność główna w kwocie 6 395,27 złotych oraz skapitalizowane odsetki w kwocie 75,69 złotych.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 05 maja 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 498625/14 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Z uwagi na niemożność doręczenia powyższego orzeczenia pozwanej T. S. na adres wskazany w pozwie, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2014 roku uchylono przedmiotowy nakaz zapłaty i przekazano sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gdyni.

Sąd ustalił, co następuje:

T. S. oraz (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zawarli umowę o numerze (...).

niesporne

Dnia 22 września 2011 roku (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zawarła z (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. umowę sprzedaży wierzytelności szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy (sporządzonym w postaci plików elektronicznych zawartych na płycie CD oraz w postaci papierowej). Przedmiotem sprzedaży była m.in. wierzytelność przysługująca bankowi z tytułu zawartej z T. S. umowy o numerze (...).

umowa przelewu wierzytelności z dnia 22 września 2011 roku – k. 24-30 akt, wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy cesji – k. 31 akt

W dniu 15 listopada 2011 roku T. S. zawarła z (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. umowę ugody w sprawie oznaczonej sygnaturą PPK/4/22689, zmienioną porozumieniem z dnia 25 stycznia 2012 roku.

W związku z brakiem regulowania zadłużenia w wyznaczonych terminach, pismem z datą w nagłówku „dnia 27 grudnia 2012 roku” (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wypowiedział T. S. powyższą ugodę.

W dniu 07 czerwca 2013 roku T. S. ponownie zawarła z (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. umowę ugody w sprawie oznaczonej sygnaturą PPK/4/22689, ustalającą nowy harmonogram spłat jej zadłużenia.

ugoda – k. 38-41 akt, porozumienie do ugody z dnia 15 listopada 2011 roku – k. 42-43 akt, ugoda – k. 34-37 akt, wypowiedzenie ugody w sprawie nr PPK/4/22689 wraz z dowodem nadania – k. 32-33 akt

Pismem z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. poinformował T. S., iż w związku z wydanym nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 498625/14 wyraża zgodę na spłatę jej zadłużenia w 33 ratach według określonego w piśmie harmonogramu.

pismo – harmonogram spłaty zadłużenia – k. 55 akt

W dniu 29 grudnia 2014 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

W dniu 24 lutego 2015 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

W dniu 25 maja 2015 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

W dniu 24 czerwca 2015 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

W dniu 23 lipca 2015 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

W dniu 24 sierpnia 2015 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

W dniu 26 października 2015 roku T. S. uiściła na wskazany w piśmie z datą w nagłówku „dnia 09 grudnia 2014 roku” rachunek bankowy kwotę 300 złotych.

potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 60 akt, potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 61 akt, potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 59 akt, potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 58 akt, potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 57 akt, potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 56 akt, potwierdzenie dokonania wpłaty – k. 66 akt

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania, których zarówno autentyczność, jak i prawdziwość w zakresie twierdzeń w nich zawartych, nie budziła wątpliwości Sądu, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary, tym bardziej, że nie były one kwestionowane w zakresie ich mocy dowodowej przez żadną ze stron.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

W niniejszej sprawie powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanej T. S. kwoty 6 470,96 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania, swoje roszczenie wywodząc z łączącej strony umowy ugody określającej zasady spłaty zadłużenia pozwanej wynikającego z umowy zawartej z poprzednikiem prawnym powoda (bankiem), a nabytej przez powoda na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 22 września 2011 roku.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie nie był kwestionowany, z tym, że pozwana T. S. wskazała, iż dokonała już częściowej spłaty zadłużenia dochodzonego w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym Sąd zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2015 roku zobowiązał powoda do wskazania, w jaki sposób zostały rozliczone dokonywane przez pozwaną wpłaty, zakreślając termin 14 dni do wykonania powyższego zobowiązania, pod rygorem zaliczenia tych wpłat na poczet należności głównej. Mimo upływu wyznaczonego terminu, żadne pismo do akt, w wykonaniu powyższego zobowiązania, nie wpłynęło.

W przypadku częściowego spełnienia przez pozwanego świadczenia, którego przedmiotem była suma pieniężna świadczona w celu zwolnienia się z zobowiązania i zaspokającego w ten sposób częściowo żądanie pozwu, świadczenie w tej części wygasa, a wobec nieistnienia wierzytelności w tym zakresie powództwo podlega oddaleniu jako bezpodstawne, chyba, że powód cofnął pozew (w zakresie spełnionego świadczenia, tak również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 roku, sygn. akt III CZP 119/13).

A zatem w niniejszej sprawie na skutek częściowego spełnienia przez pozwaną T. S. świadczenia dochodzonego niniejszym postępowaniem, doszło do wygaśnięcia tej części roszczenia objętej pozwem, a tym samym odpadła podstawa prawna do uwzględnienia w tej części powództwa, zwłaszcza, że pozwana nie kwestionowała obowiązku istnienia zobowiązania. W tej sytuacji Sąd udokumentowane przez pozwaną wpłaty dokonane do dnia zamknięcia rozprawy w łącznej w kwocie 2 100 złotych (siedem wpłat po 300 złotych) zaliczył na poczet należności głównej i w tym zakresie powództwo oddalił. W pozostałym zaś zakresie Sąd na podstawie art. 917 k.c. w zw. z art. 481 k.c. uwzględnił przedmiotowe powództwo, czemu dał wyraz w punkcie I wyroku zasądzając od pozwanej T. S. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. kwotę 4 370,96 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi za okres od dnia 08 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz uznając, iż po myśli art. 481 k.c. w zw. z art. 451 k.c. powodowi należą się również odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczone od kwoty 2 100 złotych za okres od dnia 08 kwietnia 2014 roku do dnia zaliczenia wpłat pozwanej na poczet należności głównej dokonanego przez Sąd w dniu 17 listopada 2015 roku.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu i na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108. k.p.c. w zw. z § 6 pkt 4 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 490) obciążył nimi pozwaną T. S. jako stronę, którą uznać należy za stronę przegrywającą niniejszą sprawę. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 21 lipca 1951 roku (sygn. akt C 591/51, OSN z 1952 roku, nr 2, poz. 49) oraz w postanowieniu z dnia 12 sierpnia 1965 roku (sygn. akt I CZ 80/65, OSNC z 1966 roku, nr 3, poz. 47) zaspokojenie przez pozwanego roszczenia powoda po wytoczeniu powództwa jest równoznaczne z przegraniem sprawy przez pozwanego – a zatem uzasadnione staje się zastosowanie w takich okolicznościach reguły odpowiedzialności za wynik procesu określonej w art. 98 § 1 k.p.c. Na kwotę koszów procesu zasądzonych na rzecz powoda w łącznej kwocie 1 298 złotych składa się: kwota 81 złotych tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu, kwota 1 200 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W punkcie III wyroku zaś Sąd, a podstawie art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1025 ze zmianami) nakazał ściągnąć od pozwanej T. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 169 złotych tytułem nieuiszczonej części opłaty sądowej od pozwu, która w niniejszej sprawie wynosiła 250 złotych, a uiszczona została przez powoda w kwocie 81 złotych.

­­­

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Data wytworzenia informacji: