Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1023/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-05-26

Sygn. akt: I 1 C 1023/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

sekr. sądowy Monika Welka

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 1.460 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 1.127 zł (tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.080 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód K. P. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 1.460 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 marca 2016 r. oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że zamierzał skorzystać z usługi turystycznej oferowanej przez pozwanego jednakże przez zawarciem przez strony umowy zrezygnował z tej usługi. Jednakże z powodu uznania przez pozwanego jego rezygnacji za dokonana po zawarciu umowy pozwane nie dokonał zwrotu całości wpłaconej zaliczki potrącając sobie z tej kwoty 70% tytułem kosztów rezygnacji.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa. Pozwany wskazał, iż wobec odesłania przez powoda podpisanej umowy w tym samym dniu, w którym powód dokonał płatności za wycieczkę na konto pozwanego, pozwany dokonał zarezerwowania przelotu i hotelu co spowodowała że poniosła w związku z tym koszty, które nie zostały zwrócone przez ewentualnie innych klientów. W ocenie pozwanego do zawarcia umowy doszło w dniu 17 lutego 2016 r., co powoduje, iż zgodnie z łącząca strony umową pozwana miała prawo potracić poniesione przez nią koszty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód K. P. zamierzał skorzystać z usługi turystycznej organizowanej przez pozwanego (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. w okresie od 12 marca 2016 r. do 19 marca 2016 r. Po wyrażeniu takiej chęci powodowi przesłano umowę – zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej. W treści tej umowy pozwany sformułował stwierdzenie, iż umowa ta stanowi ofertę realizacji usług, z zastrzeżeniem, że staje się ona wiążąca z chwila jej podpisania przez strony i przesłania jej przez uczestnika na wyżej wskazany adres pozwanego oraz wpłynięcia na rachunek pozwanego kwoty przedpłaty, z zastrzeżeniem jednak, iż wszystkie te zdarzenia musza nastąpić nie później niż w terminie 10 dni.

W dniu 17 lutego 2016 r. powód podpisał umowę i wysłał ja listem poleconym na adres pozwanego. W tym samym dniu dokonał za pośrednictwem rachunku bankowego zapłaty kwoty 2.098 zł tytułem ceny wycieczki.

Okoliczności bezsporne

W dniu 18 lutego 2016 r. powód na adres mailowy otrzymał potwierdzenie rezerwacji usługi. W tym samym dniu dowiedział się o zamachach terrorystycznych w Turcji i w dniu następnym 19 lutego 2016 r. na adres mailowy pozwanego wysłał rezygnacje z wycieczki i wniósł o zwrot wpłaconej kwoty. Mail ten został odebrany tego dnia o godz. 13.05

Okoliczności bezsporne

W dniu 1 marca 2016 r. pozwany zwrócił powodowi kwotę 638 zł.

Okoliczność bezsporna

Sąd zważył, co następuje:

Przy ustalaniu stanu faktycznego Sąd oparł się w całości na dowodach z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową w toku postępowania oraz zeznań świadka K. D.. Dokumenty uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budzą one zastrzeżeń Sądu, co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie bezsporna była kolejność działań podjętych przez stronę powodową oraz działania podjęte przez pozwanego w celu realizacji rezerwacji. W ocenie Sądu sporne między stronami było znaczenie prawne czynności podjętych przez powoda dla bytu umowy oraz fakt wykazania przez pozwanego rzeczywistej wysokości szkód poniesionych przez podjęcie się realizacji rezerwacji.

W ocenie Sądu do zawarcia umowy doszło. Umowa została zawarta przez złożenie podpisu przez powoda na egzemplarzu umowy przesłanej mu przez pozwanego i również opatrzonej podpisami upoważnionej osoby ze strony pozwanego. Powód umowę odesłał o co sam potwierdził i dokonał wpłaty ceny. Powoduje to, iż w ocenie Sądu spełnił określone w umowie warunki do tego by można było uznać, iż umowa jest zawarta. Powoduje to, iż pozwany miał prawo do przystąpienie do realizacji umowy mimo, iż egzemplarza umowy nie otrzymał.

Regulamin załączony do umowy w pkt 6.7 przewiduj iż uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem jednak, że uczestnikowi nie przysługuje to prawo w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda uczestnika przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy. W ocenie Sądu usługa miała zacząć być wykonywana od dnia 12 marca 2016 r., a więc oświadczenie powoda złożone w dniu 19 lutego 2016 r. na adres mailowy pozwanego odniosło skutek w zakresie odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy strony winne zwrócić sobie swoje wzajemne świadczenia jednocześnie zachowując prawo do żądania odszkodowania.

W ocenie Sądu na pozwanym spoczywał obowiązek wykazania wysokości żądanego odszkodowania od powoda i z temu obowiązkowi pozwany nie podołał. W odpowiedzi na pozew pozwany wskazał, iż poniósł łączne koszty w wysokości 574 Euro w związku z rezygnacją powoda z usługi. Pozwany nie przedstawił dowodu poniesienia tych kosztów i ich zapłaty co powoduje, iż w ocenie Sądu nie udowodnił ich poniesienia. Załączone do pisma z dnia 18 lipca 2016 r. faktury k. 38-40 nie wyszczególniają, iż żądane w niech kwoty dotyczą imprezy turystycznej będącej przedmiotem niniejszego sporu. Zeznania świadka K. D. w sposób szczegółowy wyjaśniły mechanizm działania rezerwacji i zawierania umów jednakże nie potwierdziły zasadność dokonanego potrącenia kosztów.

Na marginesie należy wskazać, iż również sama wysokość szkody może budzić wątpliwości, gdyż jeśli pozwany faktycznie poniósł szkodę w wysokości 574 Euro, to po kursie z dnia 17 lutego 2016 r. stanowiłoby to kwotę ok. 2.519 zł. Powód za usługę turystyczna miał zapłacić 2.098 zł. Oznaczałoby to, iż same koszty przelotu i hotelu wynosiłyby więcej niż uiszczona cena za tą usługę. Trudno uwierzyć, iż pozwany dopłaciłby do usługi ponad 400 zł, skoro jest przedsiębiorca nastawionym na zysk.

Zdaniem Sądu pozwany nie wskazał ani nie wykazał żadnych okoliczności niweczących żądanie powoda wobec czego w pkt I wyroku na mocy art. 14 ustawy o usługach turystycznych Sąd zasądził zgodnie z żądaniem pozwu.

O kosztach procesu w pkt II sentencji wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 6 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) obciążając pozwanego kosztami procesu. Powodowi reprezentowanemu w niniejszej sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego przyznana została kwota 1.127 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na co składa się kwota poniesionych przez powoda kosztów sądowych /30 zł/, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa /17 zł/ oraz kwota 1.080 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego stanowiąca trzykrotność stawki minimalnej, która w ocenie sądu stanowi wynagrodzenie uwzględniające nakład pracy pełnomocnika.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: