Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 768/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-03-28

Sygn. akt: I 1 C 768/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko M. N. (1)

o zapłatę

I zasądza od pozwanego M. N. (1) na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 6231, 00 zł (sześć tysiecy dwieście trzydzieści jeden złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19.11.2014r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego M. N. (1) na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. kwotę 2067 ,00 zł ( dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1800,00 (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód , (...) z siedzibą w W., wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. N. (2) o zapłatę kwoty 6231 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

(pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 2-3)

W dniu 23 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 2271837/16, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 4v)

Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy wydanego w sprawie nakazu zapłaty w całości , bo przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

(postanowienie – k. 7v)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód , Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w W., usunął braki formalne pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 6231 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 25 września 2013 r. o godz. 19.05 w G. na skrzyżowaniu ulic (...) miała miejsce kolizja z udziałem pozwanego, poruszającego się pojazdem marki S. nr rej. (...) i w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że pozwany jest wyłącznie winny w/w zdarzenia, a także ustalono, że nie ma On OC , a więc powód był zobowiązany pokryć koszt szkody wyrządzonej przez pozwanego. Powód wskazał, że wywiązał się ze swojego zobowiązania oraz spełnił wszystkie świadczenia, zaś pozwany nie zwrócił poniesionych kosztów, mimo wezwania . Powód wypłacił odszkodowanie– na łączna kwotę 6231,97 zł – tj. 6031 zł tytułem wyliczonej podczas likwidacji szkody kwoty należnej za uszkodzony pojazd R. nr rej. (...) zł tytułem kosztów likwidacji .

(pozew – k. 2-3, pismo procesowe powoda, k. 16-17.)

Pozwany w sprzeciwie wniósł o oddalenie powództwa w całości. Nie przedstawił uzasadnienia sprzeciwu.

(sprzeciw – k. 6)

Na rozprawie pozwany zakwestionował fakt, że był sprawcą uszkodzeń , których naprawa stanowi kwotę wypłaconego przez powoda odszkodowania, na dowód złożył jedynie notatkę policyjną z miejsca zdarzenia i nie kwestionował wysokości odszkodowania

( protokoły z rozpraw, k. 64, 77)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 września 2013 r. o godz. 19,05 M. N. (1) kierując pojazdem marki S. nr rej. (...) był sprawcą kolizji z pojazdem R. nr rej. (...) i w chwili tego zdarzenia nie miał OC, zaś poszkodowany pojazd nie miał ubezpieczenia AC.

okoliczność bezsporna, a nadto pisma policji ,k.-28-30,60, zapytanie (...), k. 31, pismo (...), k 32, oświadczenie , k. 33,

W wyniku tego zdarzenia uszkodzony został pojazd R. nr rej. (...), w którym należało dokonać napraw na kwotę brutto 7800 zł oraz 200 zł koszt opinii rzeczoznawcy ubezpieczyciela i które to koszty poniósł Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w W.

okoliczność bezsporna, nadto k. zawiadomienia, k,. 34-36, wycena, k. 3741, zaświadczenie o badaniu technicznym ,k. 42, opinia rzeczoznawcy, k. 43-44, faktura VAT, k. 45, akta szkody na nośniku, k.73, zdjęcia ,k. 89097,historia ubezpieczenia pojazdu R. nr rej. (...), k. 98-103

Pismem z dnia 9.10.2014r Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w W. wezwał M. N. (1) do zapłaty łącznej kwoty 6231 zł, bezskutecznie

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie do zapłaty - k. 46, dowód nadania i odebrania w/w wezwania, k. 47-48,

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wskazanych dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania . Dowody uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu, co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, tym bardziej, że strona przeciwna nie negowała ich mocy dowodowej.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że w dniu 25 września 2013 r. o godz. 19,05 M. N. (1) kierując pojazdem marki S. nr rej. (...) był sprawcą kolizji z pojazdem R. nr rej. (...) i w chwili tego zdarzenia nie miał OC, zaś poszkodowany pojazd nie miał ubezpieczenia AC. Niesporne było także to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w W. poniósł koszty likwidacji szkody w wysokości łącznie 6231 zł, których pozwany wysokości nie kwestionował. Pozwany podnosił jedynie, że to on był sprawca wszystkich uszkodzeń w samochodzie R. nr rej. (...).

Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spornej w pierwszej kolejności należy wskazać, że pozwany przyznał fakt zaistnienia zdarzenia oraz okoliczność, że był winny kolizji, próbował podnosić okoliczność, że pojazd R. nr rej. (...) był już wcześniej uszkodzony, jednak, nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń ,zaś pozwany przedłożył oprócz akt szkody i notatek policji z daty zdarzenia, zdjęcia, z których jasno wynika, jaki był zakres zdarzenia i zawiązek przyczynowy uszkodzeń z schematem kolizji, którym to dowodom Sąd w całości dał wiarę i dlatego uznał za zbędne i zbyt kosztowne przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego na okoliczność , które uszkodzenia powstały podczas kolizji i ile wynosić powinien koszt poniesiony przez powoda, więc pominął dowód z opinii biegłego . Pozwany nie złożył żadnych wniosków dowodowych.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że pozwany nie zakwestionował skutecznie zasadności, jak i wysokości żądania powoda.

Zgodnie z treścią art. 98 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, (...) , do zadań (...)należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 3) na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy:
a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 98 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, (...) i art. 481 § 1 i 2 k.c., uwzględnił żądanie pozwu w całości i zasądził od pozwanego

- na rzecz powoda kwotę 6231 zł.

Wobec treści art. 481 § 1 i 2 k.c. stanowiącego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, natomiast jeżeli stopa odsetek nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, przy czym gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Oczywistym jest, że również w zakresie żądanych odsetek pozew jest w pełni uzasadniony. Sąd zasądził odsetki ustawowe od daty następującej po dniu ich wymagalności do dnia zapłaty, zgodnie z żądaniem pozwu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., § 6 pkt 2 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi pozwanego jako stronę przegrywającą. Na zasądzoną kwotę 2067,00 zł składa się: kwota 1800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 250,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu i kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: