Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 362/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-06-08

Sygn. akt: I 1 C 362/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przeciwko A. R.

o zapłatę

I oddala powództwo w całości;

II kosztami postępowania w kwocie 317,00 złotych, w tym 270,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód, T. (...) w K., wniósł o zasądzenie od pozwanego A. R. kwoty 905,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że przedmiotem sporu jest kwota 905,39 zł stanowiąca zobowiązanie wynikające z wystawienia faktur oraz należności wynikających z naruszenia kontraktu. W związku z brakiem wpłat, powód kontaktował się z pozwanym wzywając Go do zapłaty w dniu 22.8.2017r, co nie przyniosło spodziewanego rezultatu.

(pozew – k. 2-5)

W dniu 22 .11. 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1879350/17, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 5v)

Postanowieniem z dnia 16.1. 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie uznając skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy wydanego w sprawie nakazu zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

(postanowienie – k. 10)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód, T. (...) w K., uzupełnił braki formalne pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego A. R. kwoty 905,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że przedmiotem sporu jest kwota 905,39 zł stanowiąca zobowiązanie wynikające z wystawienia faktur oraz należności wynikających z naruszenia kontraktu. W związku z brakiem wpłat, powód kontaktował się z pozwanym wzywając Go do zapłaty w dniu 22.8.2017r, co nie przyniosło spodziewanego rezultatu.

(pozew – k. 2-5, pismo procesowe k 19-26.)

Pozwany w sprzeciwie i odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Pozwany zarzucił niezasadność żądania. Wskazał , że umowę podpisał z dniem 9.6.2017r, po dostarczeniu jej do domu, a w dniu 22.6.2017r złożył rezygnację, do czego miał prawo w myśl przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej w terminie do 14-u dni bez żadnych konsekwencji. .

(sprzeciw, k. 6-7, odpowiedź na pozew – k. 61-61v)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 czerwca 2017 r. T. (...) w K. i A. R., zawarli umowę sprzedaży energii elektrycznej na odległość na czas nieokreślony o n-rze US/ (...). W tym dniu A. R. prowadzący działalność gospodarcza jako zakład szklarski podpisał umowę i odesłał ją .Z treści umowy wynika, że nie ma w niej, ani w OWU zapisów umożliwiających odstąpienie od umowy, ani wypowiedzenie jej na zasadach ogólnych. Uregulowano natomiast kwestie wypowiedzenia umowy przez strony i zasady odszkodowania za w/w tylko w określonych w umowie i OWU sytuacjach oraz wypowiedzenie umowy z dotychczasowym dystrybutorem, do czego A. R. udzielił pełnomocnictwa T. Sprzedaż Spółce zoo w K..

okoliczność bezsporna, a nadto umowa, k.- 32-35, OWU, k 39-40, cennik, k.41-42

W dniu 22.6.2017r A. R. przesłał na adres T. Sprzedaż Spółki zoo w K. rezygnację z umowy nr (...).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy A. R. złożył w terminie nie przekraczającym 14-u dni od daty zawarcia umowy.

okoliczność bezsporna, a nadto odstąpienie od umowy , k. 43

Mimo odstąpienia od umowy przez A. R., T. (...) w K. wystawiła notę obciążeniową w dniu 27.7.2017r na kwotę 894, 58 zł za przedterminowe zerwanie umowy

okoliczność bezsporna, a nadto nota, k. 46,

W dniu 22.8.2017r T. (...) w K. wezwał A. R. do zapłaty kwoty 894, 58 zł, bezskutecznie

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie, k. 48

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów złożonych w niniejszej sprawie.

Dowody z dokumentów uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budziły one zastrzeżeń co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, tym bardziej, że żadna ze stron nie negowała ich mocy dowodowej.

Pozwany przyznał fakty wskazane przez powoda w pozwie odnośnie kupionego u niego towaru , a powód okoliczność rezygnacji w dniu 22.6.2017r z umowy przez pozwanego, jednakże odmiennie strony interpretowały i wywodziły swoje racje ,powód podtrzymywał stanowisko, że nie było podstaw do odstąpienia od umowy , a za wypowiedzenie jej należy się odszkodowanie.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że pozwany – działając jako konsument - kupił zawierając umowę na odległość ,usługę dystrybucji energii ,podpisując umowę z datą 9.6.2017r przysłaną Mu do domu, zaś w dniu 22.6.2017r do powoda wpłynęła rezygnacja pozwanego z zawarcia tej umowy, która została potraktowania jak wypowiedzeniu umowy przed terminem jej obowiązywania.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Przechodząc do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w pierwszej kolejności należało ustalić w jakim trybie – odstąpienia od umowy, czy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony –została rozwiązana umowa łącząca strony.

W ocenie Sądu ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego –umowy, OWU i korespondencji stron - wynika, że pozwany zrealizował skutecznie przysługujące mu uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14-u dni bez żadnych skutków, a wynikające z art. 27. :”Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa -Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,” -ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zgodnie z wprowadzoną jej przepisami umowa zawartej na odległość spełnia trzy warunki:

- została zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,

- strony nie były przy tym fizycznie obecne,

- w celu zawarcia umowy wykorzystano środki porozumiewania się na odległość.

Te warunki spełnia umowa zawarta prze pozwanego.

Co do zasady kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych, jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas określony, termin do odstąpienia liczy się od dnia zawarcia umowy. Jednak jeśli sprzedawca nie poinformuje kupującego o prawie odstąpienia od umowy, termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy. Jest to tzw. prawo konsumenta do namysłu. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli sprzedawca zauważył niedopełnienie obowiązku informacyjnego przed upływem 12 miesięcy i jednocześnie wypełnił ten obowiązek, wówczas termin 14-dniowy jest liczony od dnia poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zostało złożone w terminie, musi być wysłane przed jego upływem, co oznacza, że dla zachowania terminu brana pod uwagę jest data wysłania czy przekazania oświadczenia, a nie jego doręczenia.

W niniejszej sprawie, nie wykazano, że pozwany został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, jednakże odstąpił od niej w terminie do 14-u dni od daty podpisania umowy, bo już z datą 22.6.2017r powód zarejestrował Jego rezygnacja, a pozwany miał czas do 23.6.2017r( 9 + 14 = 23.6.2017r).

Należy jednak zauważyć, że sprzedawca wprowadza swoich klientów w błąd, albowiem zawiera umowy na czas nieokreślony, co z istoty swej powoduje uprawnienie do ich wypowiedzenia bez konieczności płacenia odszkodowania za okresem wypowiedzenia, nie zamieszczając w umowie takiej możliwości, co oznacza wprost stosowanie do tej sytuacji przepisów kodeksu cywilnego, natomiast regulując kwestie wypowiedzenia tylko za odszkodowaniem i w określonych sytuacjach, pomijając więc całkowicie fakt, że przepisy kodeksu cywilnego w art. 7641. stanowią:”§ 1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie.

§ 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.”.

W ocenie Sądu, pozwany skutecznie i zgodnie z procedurą odstąpił od umowy w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 30.5.2014r. tym samym nie ma podstaw, aby ponosił konsekwencje finansowe tego kroku, jak chce powód . Oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane na piśmie i dotarło do adresata w dniu 22.6.2017r, a do dnia 23.6.2017r powinno dotrzeć, aby zachować termin 14-u dni.

Na tle tak ustalonego stanu faktycznego należało ocenić prawidłowość realizacji przez pozwanego przysługujących mu uprawnień z tytułu umowy zawartej na odległość. Pozwany miał także możliwość wypowiedzenia umowy w trybie art. 764 -1 kc, ale wtedy za okres wypowiedzenia musiałby opłacać rachunki za zużycie, a ten zależałby od czasu trwania umowy do chwili złożenia wypowiedzenia. Nadto istniała możliwość dokonania wypowiedzenia zgodnie z warunkami umowy w określonych w niej sytuacjach i za opisanymi w niej konsekwencjami.

Mając na uwadze powyższe Sąd w pkt I wyroku na podstawie art. 27 w/w ustawy w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. i w zw. z § 6 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, uznając w pkt II wyroku powoda jako stronę przegrywającą postępowanie i obciążając powoda poniesionymi już kosztami w tej sprawie: kwota 270,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, kwota 30,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: