Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 270/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-05-18

Sygn. akt: I 1 C 270/18 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maja Żyrek

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. w Gdyni

sprawy z powództwa E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko A. S.

o zapłatę

I oddala powództwo w całości;

II kosztami postępowania w kwocie 317,00 złotych, w tym 270,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód, E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. domagał się zasądzenia od pozwanego A. S. kwoty 726,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

(pozew – k. 2-3v/

Powód wskazał, że na podstawie umowy pożyczki nr (...) z dnia 17.12.2015 z P. L. Spółką zoo Spółką (...) w W., pozwany zobowiązany był spłacić dług, czego nie uczynił. Powód kupił w/w wierzytelność umową cesji. Nadto powód wyjaśnił, że dochodzi od pozwanego zapłaty kwoty 726,29 zł, z czego z tytułu należności głównej – 300 zł, oraz odsetek umownych od należności głównej niespłaconej w terminie za okres od dnia następnego po dacie wypowiedzenia umowy do dnia sporządzenia pozwu– 76, 29 zł, suma składek ubezpieczeniowych naliczonych w trakcie trwania umowy – 350 zł

(pozew - k. 2-4)

Pozwany A. S. nie stawił się na rozprawę i zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Umową cesji / brak w aktach /, P. L. Spółka zoo Spółka (...) w W. zbyła na rzecz E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. wierzytelności nie załączając, wykazu, z którego wynika, ze wierzytelność wobec pozwanego została nabyta przez powoda

bezsporne, nadto zawiadomienie, k. 8

P. L. Spółka zoo Spółka (...) w W. wydrukował ramową umowę pożyczki z dnia 17.12.2015r, wskazując dane A. S.

bezsporne, nadto wydruk z umowy ramowej, k. 11-23

Sąd zważył, co następuje:

Pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, nie złożył odpowiedzi na pozew, ani w inny sposób nie zajął stanowiska w sprawie. Zaszły więc warunki z art. 339 § 1 k.p.c. do wydania wyroku zaocznego w stosunku do pozwanego. Jednocześnie § 2 tego przepisu wskazuje, iż w takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwanego żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz poprzednika prawnego powoda oraz fakt, że na niego scedowano dług pozwanej. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Nawet brak zajęcia stanowiska przez pozwanego nie zwalnia powoda od wykazania sądowi, iż żądanie sformułowane w pozwie istnieje.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Należy wskazać, iż strona powodowa poza sformułowaniem żądania i jego uzasadnienia, nie załączyła do pozwu żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić jej żądanie. Do pozwu dołączono jedynie dokumenty związane z reprezentacją powoda i wydruk z ramowej umowy pożyczki oraz zawiadomienie o cesji wierzytelności bez załącznika dotyczącego pozwanego.

W myśl a rt. 207 kpc :”. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.”

Powód , mimo wezwania przez sąd w trybie art. 207 kpc/ k.40 akt/ ,nie przedstawił w terminie dokumentów wskazujących na istnienie stosunku zobowiązaniowego i zasadności żądania wskazanych kwot, chociaż został pouczony o tym i o konsekwencjach nieprzedłożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie w zawiadomieniu o rozprawie, które otrzymał w dniu 12.4.2018r. Poza słowem powoda, iż żądanie jest zasadne brak jest wykazania, że w/ w kwota jest należna i wymagalna.

Przepisy kodeksu cywilnego w :art. 509.:” § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.”, art. 511.:” Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.”, art. 516 .:” Zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje.” regulują prawa i obowiązki stron umowy cesji oraz wierzyciela i dłużnika. Każdy, kto powołuje się na fakt nabycia długu winien wykazać dokumentem ten fakt.

Wobec powyższego, skoro powód nie udowodnił , że nabył dług pozwanego, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości, powództwo jako nieudowodnione podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach procesu w pkt II wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był powód i tylko on poniósł koszty procesu, Sąd obciążył go tymi kosztami, uznając je za uiszczone w całości. Na kwotę ustalonych kosztów postepowania składają się : 30 zł opłaty od pozwu, 17 zł opłaty od pełnomocnictwa, 270 zł wynagrodzenia pełnomocnika powoda zgodnie z obowiązującymi w chwili orzekania stawkami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2016-10-3.

Zarządzenia:

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy,

3.  przedłożyć z wpływem lub za 30 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: