Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 217/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-06-09

Sygn. akt I 1 C 217/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni

Wydział I Cywilny – Sekcja d.s. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marzanna Stefaniuk-Muczyńska

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Czapiewska

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa: A. (...) z siedzibą w S. (Francja) – (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W.

przeciwko: A. P.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  obciąża powoda kosztami procesu i uznaje je za uiszczone w całości.

SSR Marzanna Stefaniuk-Muczyńska

UZASADNIENIE

Powód A. (...) z siedzibą w S. we Francji, działający poprzez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. wniósł w dniu 22 czerwca 2016 r. o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej A. P. kwoty 390,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu wraz z kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu podał, iż pozwana zalega z zapłatą kwoty 300 zł wraz z należnymi odsetkami, wskutek opóźnienia w zapłacie raty składki wynikającej z zawartej w dniu 12 marca 2013 r. między stronami procesu umowy ubezpieczenia nr (...), co spowodowało natychmiastową wymagalność wszystkich pozostałych rat składki.

Pismem z dnia 28 listopada 2016 r. powód wskazał, iż w dniu 26 października 2016 r. zawarł umowę sprzedaży oddziału przedsiębiorstwa powoda ( (...) S.A. Odział w Polsce) oraz że na mocy tej umowy sprzedaży A. (...) z siedzibą w S. we Francji przeniósł na (...) S.A. wszystkie wierzytelności wynikające z portfela ubezpieczeń, powstałe w wyniku działalności w Polsce. Powód podał też, że w związku z powyższym (...) S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki A. (...) z siedzibą w S..

W konsekwencji powód wniósł na podstawie art. 196 kpc o zawiadomienie (...) S.A. o toczącym się procesie w celu jego wstąpienia w charakterze powoda, oświadczając jednocześnie, iż powód wyraża zgodę na wstąpienie (...) S.A. do toczącego sie procesu w swoje miejsce.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 r. z uwagi na regulację art. 505 4 §1 kpc Sąd stwierdził, iż wniosek powoda o zawiadomienie w trybie art. 196 §1 kpc o toczącym się procesie (...) S.A. jest niedopuszczalny.

Pozwana nie zajęła stanowiska w sprawie, prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy nie stawiła się na posiedzenie, nadto nie wniosła o rozpoznanie sprawy pod jej nieobecność. Z tej też przyczyny rozstrzygnięcie w sprawie zapadło w formie wyroku zaocznego.

Wobec treści art. 505 1 kpc niniejsza sprawa rozpoznawana była w postępowaniu uproszczonym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W wyniku zawartej umowy ubezpieczenia OC samochodu marki o. (...) potwierdzonej polisą (...) strony procesu związane były umową ubezpieczania posiadaczy tego pojazdu w okresie od 13 marca 2013 r. do 12 marca 2014 r. Składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej w tym okresie została ustalona przez powoda w wysokości 840 zł, płatnej kwartalnie po 210 zł.

dowód: polisa nr (...) - k. 23-24 i związane z nią dokumenty - k. 20-22

Wskutek opóźnienia w zapłacie przez pozwaną raty składki pismem z dnia 15 lipca 2013 r. oraz 5 sierpnia 2013 r. powód skierował do pozwanej wezwania do jednorazowej wpłaty pozostałej do końca okresu ubezpieczenia składki w kwocie 630 zł.

dowód: pismo powoda z dnia 15.07.2013 r. - k. 14-15 oraz z dnia 05.08.2013 r. - k. 16-17

W dniu 26 października 2016 r. powód zawarł z (...) S.A. z siedzibą w W. umowę sprzedaży oddziału przedsiębiorstwa powoda ( (...) S.A. Odział w Polsce), na podstawie której A. (...) z siedzibą w S. we Francji przeniósł na (...) S.A. wszystkie wierzytelności wynikające z portfela ubezpieczeń, powstałe w wyniku działalności w Polsce.

dowód: umowa sprzedaży - k. 33-37 (pkt. 3.1.6 tej umowy - k. 34v)

Odpis pozwu został doręczony pozwanej w dniu 24 maja 2017 r.

dowód: awizowana przesyłka kierowana do pozwanej – k. 68

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej wymienione dokumenty, których autentyczność ani prawdziwość nie budziła wątpliwości Sądu.

W świetle tak ustalonego stanu faktycznego sprawy Sąd uznał, iż powództwo zgłoszone w przedmiotowej sprawie nie zasługiwało na uwzględnienie z uwagi na brak w dacie zamknięcia rozprawy czynnej legitymacji procesowej po stronie powoda. W wyniku dokonania przez powoda w dniu 26 października 2016 r. sprzedaży oddziału jego przedsiębiorstwa powoda ( (...) S.A. Odział w Polsce) - wszystkie wierzytelności wynikające z portfela ubezpieczeń, powstałe w wyniku działalności w Polsce, w tym też i należność wobec pozwanej, z dniem sprzedaży przeszły na nabywcę tych wierzytelności, a więc (...) S.A. z siedzibą w W..

Dlatego też z dniem sprzedaży podmiotem legitymowanym do dochodzenia wierzytelności objętej żądaniem pozwu była (...) S.A. z siedzibą w W.. Jej wstąpienie do niniejszego procesu w charakterze powoda było jednakże niemożliwe z uwagi na regulację art. 505 4 §1 kpc, który stanowi, iż w postępowaniu uproszczonym zmiana powództwa jest niedopuszczalna oraz że w postępowaniu tym nie stosuje się przepisów art. 75-85 oraz art. 194-196 i art. 198.

Skoro więc, z uwagi na powyższe, w dacie zamknięcia rozprawy i wydania wyroku powodowi nie przysługiwała dochodzona pozwem wierzytelność, to przedmiotowe powództwo uwzględnione być nie mogło. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 316 §1 kpc po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Oznacza to, że sąd rozstrzyga sprawę biorąc pod uwagę stan faktyczny istniejący w chwili zamknięcia rozprawy oraz stan prawny w tej właśnie dacie obowiązujący, a nie w dacie wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę roszczeń, czy też w dacie wystąpienia z powództwem.

W tym miejscu wskazać należy, że w sprawie niniejszej brak było podstaw do zastosowania normy art. 192 pkt. 3 kpc, w myśl którego z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy, a nabywca może wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej - gdyż jak to zostało ustalone zbycie przedmiotowej wierzytelności nastąpiło jeszcze przed doręczeniem pozwanej odpisu pozwu. Umowa sprzedaży została bowiem zawarta w dniu 26 października 2016 r., a pozew doręczony pozwanej w dniu 24 maja 2017 r. Tym samym omawiane zbycie nie nastąpiło w toku sprawy, lecz jeszcze przed datą, która ten stan procesu rozpoczynała.

Powyższe stanowiło zaś przyczynę, dla której powództwo zostało oddalone, o czym orzeczono w pkt. I wyroku w oparciu o przepis art. 353 §1 kc a contario w zw. z art. 805 §1 kc a contario.

O kosztach Sąd orzekł stosownie do treści przepisu art. 98 kpc, zgodnie z którym - w myśl zasady odpowiedzialności za wynik procesu - powód jako strona przegrywająca proces został obciążony kosztami sądowymi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzanna Stefaniuk-Muczyńska
Data wytworzenia informacji: