Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 65/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-05-05

Sygn. akt I 1 C 65/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Stolarska

Protokolant: Hanna Cholcha

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. N.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej K. N. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3.708,35 zł (trzy tysiące siedemset osiem 35/100 złotych) wraz z odsetkami:

- umownymi w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych, nie wyższymi jednakże od 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP, od kwoty 2.900,00 zł za okres od dnia 10 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

- umownymi w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych, nie wyższymi od 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP, nie wyższymi jednakże od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, od kwoty 2.900,00 zł za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 5 maja 2016 roku;

II zasądzone w pkt I świadczenie rozkłada pozwanej na 19 (dziewiętnaście) rat: 18 (osiemnaście) pierwszych w wysokości po 200,00 zł (dwieście złotych) każda i ostatnią dziewiętnastą ratę w wysokości 108,35 zł (sto osiem 35/100 złotych) płatną wraz z równowartością odsetek:

- umownych w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych, nie wyższych jednakże od 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP, od kwoty 2.900,00 zł za okres od dnia 10 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

- umownych w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych, nie wyższych od 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP, nie wyższych jednakże od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, od kwoty 2.900,00 zł za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 5 maja 2016 roku;

– płatnych miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, poczynając od maja 2016 roku, z zastrzeżeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

III zasądza od pozwanej K. N. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 217,00 zł (dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałej części nie obciążając pozwanej tymi kosztami.

UZASADNIENIE

Powód – Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanej K. N. kwoty 3.708,35 zł wraz z odsetkami umownymi od kwoty 2.900,00 zł od dnia 10 października 2015 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 18 lipca 2013 r. strony zawarły umowę kredytu odnawialnego na cele konsumpcyjne dla posiadaczy konta osobistego nr (...). Powód wyjaśnił, że na podstawie w/w umowy przysługuje mu wobec pozwanej wierzytelność pieniężna w kwocie 3.708,35 zł. Nadto powód wskazał, że od dnia 10 października 2015 r. do dnia zapłaty ma prawo naliczenia odsetek umownych od niespłaconej należności w kwocie 2.900,00 zł. Powód wskazał również, że istnienie w/w wierzytelności, jej wysokość oraz terminy płatności odsetek wynikają z W. z Ksiąg Bankowych z dnia 15 października 2015 r.

(pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 2-3v.)

W dniu 16 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 2004926/15, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 4)

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, w związku z tym, że miejsce pobytu pozwanej nie było znane, uchylił wydany w sprawie nakaz zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

(postanowienie – k. 6)

Pozwana K. N. na rozprawie w dniu 5 maja 2016 r. nie zakwestionowała żądania powoda ani co do zasady, ani co do wysokości. Pozwana wniosła o rozłożenie na raty w wysokości 200,00 zł dochodzonej przez powoda należności i chociaż częściowe nieobciążenie jej kosztami postępowania.

(oświadczenie pozwanej K. N. na rozprawie w dniu 5 maja 2016 r. - zapis rozprawy z dnia 5 maja 2016 r. – 00:05:17-00:20:13)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 lipca 2013 r. pomiędzy Bankiem (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. a K. K. (1) doszło do zawarcia umowy nr (...) kredytu odnawialnego na cele konsumpcyjne dla posiadaczy konta osobistego.

okoliczność bezsporna, a nadto umowa – k. 21-24

W dniu 31 sierpnia 2013 r. K. K. (1) zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko na K.-N..

okoliczność bezsporna, a nadto zaświadczenie Systemu PESEL-SAD Systemu Informatycznego Sądów – k. 9-13

Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w dniu 30 kwietnia 2015 r. zmienił nazwę na Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W..

okoliczność bezsporna, a nadto odpis KRS – k. 27-36

W dniu 15 października 2015 r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystawił wyciąg z ksiąg banku, w którym wskazał, że w księgach Banku znajduje się zadłużenie K. N., wynikające z zawartej w dniu 18 lipca 2013 r. umowy nr (...) kredytu odnawialnego na cele konsumpcyjne dla posiadaczy konta osobistego, które na dzień 9 października 2015 r. stanowi łącznie kwotę 3.708,35 zł, na którą składają się kwoty:

- 2.900,00 zł tytułem niezapłaconego kapitału,

- 700,35 zł tytułem odsetek umownych,

- 108,00 zł tytułem kosztów.

okoliczność bezsporna, a nadto wyciąg z ksiąg bankowych – k. 23

K. N. nie pracuje i wraz z trójką dzieci jest na utrzymaniu męża, który prowadzi działalność gospodarczą, z której miesięcznie osiąga dochód w kwocie 700-800 zł. Nadto K. N. otrzymuje: zasiłek opiekuńczy na dziadka w kwocie 520,00 zł, świadczenie rodzinne w kwocie 700,00 zł oraz alimenty na trojkę dzieci w kwocie 1.200,00 zł. K. N. nie ma nieruchomości, akcji, obligacji, oszczędności czy cenniejszych ruchomości. Miesięczne wydatki K. N. stanowią: czynsz 880,00 zł zimą (680,00 zł latem), energia elektryczna 125,00 zł, gaz 100,00 zł, abonament telewizyjny wraz z internetem 90,00 zł, leki dla siebie – 150,00 zł i syna - 100,00 zł, kredyt 900,00 zł. Po uregulowaniu w/w zobowiązań K. N. i jej rodzinie pozostaje miesięcznie na życie kwota ok. 875,00 zł.

okoliczność niesporna, a nadto zeznania pozwanej K. N. – zapis rozprawy z dnia 5 maja 2016 r. - 00:05:17-00:19:28

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny, który był między stronami niesporny, Sąd ustalił na podstawie wyżej wskazanych dowodów z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową w toku postępowania. Dowody uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu, co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, nadto nie były kwestionowane przez stronę przeciwną.

W ocenie Sądu powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie.

Strony niniejszego postępowania łączyła umowa kredytu. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że strona pozwana nie zakwestionowała zasadności, jak i wysokości żądania powoda, natomiast z przedstawionych przez powoda dokumentów, w szczególności wyciągu z ksiąg rachunkowych banku, jednoznacznie wynika zarówno wysokość jak i podstawa dochodzonego od pozwanej roszczenia.

Wobec powyższego Sąd w pkt I wyroku, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.) i art. 481 § 1, 2 1, 2 2 k.c. (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.), orzekł zgodnie z żądaniem pozwu i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.708,35 zł wraz z odsetkami:

- umownymi w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych, nie wyższymi jednakże od czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, od kwoty 2.900,00 zł od dnia 10 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

- umownymi w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych, nie wyższymi od czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, nie wyższymi jednakże od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, od kwoty 2.900,00 zł od dnia 10 października 2015 r. do dnia 5 maja 2016 r.

Należy wskazać, iż okres zasądzonych odsetek jest wynikiem zastosowanego przez Sąd w pkt II wyroku rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty.

Na mocy zaś art. 320 k.p.c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Niniejszy przepis zezwala, więc Sądowi na dokonanie modyfikacji sposobu spełnienia zasądzonego świadczenia poprzez ustalenie rat spłaty, dając możliwość orzekania o sposobie spełnienia świadczenia w sposób bardziej dogodny dla zobowiązanego, aniżeli wynikałoby to z regulacji prawa materialnego. Nie ulega wątpliwości, iż skorzystanie z tego uprawnienia możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i Sąd powinien korzystać z tego uprawnienia wyjątkowo i ze szczególną ostrożnością. Za szczególnie uzasadnione uznać należy sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny spełnienie zasądzonego świadczenia byłoby dla pozwanego niemożliwe do wykonania lub w każdym razie bardzo utrudnione. Trudności w spełnieniu świadczenia mogą być nie tylko obiektywne, ale również spowodowane działaniem samego dłużnika.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek dający podstawę do skorzystania przez Sąd z dobrodziejstwa art. 320 k.p.c. Przemawia za tym przede wszystkim sytuacja materialna pozwanej nie pozwalająca na jednorazową spłatę zadłużenia wobec powoda.

Sąd rozkładając pozwanej zasądzone świadczenie na raty miał na celu nie tylko uchronienie pozwanej od postępowania egzekucyjnego, ale również umożliwienie jej wykonania wyroku w sposób dobrowolny. Uwzględniając realne możliwości finansowe pozwanej, ale także mając na względzie interes wierzyciela w uzyskaniu w możliwie krótkim czasie całej zaległości, Sąd zasądzone świadczenie rozłożył na 19 rat kształtujących się na poziomie: 18 pierwszych po 200,00 zł każda, zaś ostania w kwocie 108,35 zł wraz z równowartością wskazanych odsetek umownych, płatnych miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, poczynając od maja 2016 r., z zastrzeżeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Zdaniem Sądu, przyjęcie takiej wysokości poszczególnych rat umożliwi pozwanej spłatę zadłużenia w terminach określonych wyrokiem i jednocześnie nie pozbawi jej środków niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny.

Sąd mając na uwadze złą sytuację finansową pozwanej, postawę pozwanej, a także kierując się tym, że ewentualne zasądzenie od pozwanej kosztów procesu w całości obciążałoby ją ponad miarę, uznał, iż zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek i na zasadzie art. 102 k.p.c. zasądził od pozwanej – jako strony przegrywającej – jedynie część kosztów procesu, o czym orzeczono w pkt III sentencji wyroku.

Sąd, orzekając o kosztach, winien porównać sytuację materialną strony oraz wysokość kosztów, które strona winna uiścić i zdecydować, czy strona jest w stanie konkretne koszty ponieść bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Nadto Sąd miał na uwadze postawę pozwanej, która w żaden sposób nie uchylała się od odpowiedzialności za powstałe zobowiązania, jednakże z uwagi na zaistniałe trudności finansowe nie była w stanie przed wszczęciem procesu, jednorazowo, spłacić powstałego zadłużenia względem powoda. Ponadto pozwana pomimo niewielkiej kwoty pozostającej miesięcznie na życie rodziny zadeklarowała chęć spłaty powstałego zadłużenia w dość wysokich jak na jej możliwości finansowe ratach. W ocenie Sądu pozwana, z uwagi na swoją sytuację materialną, co zostało przeanalizowane i uwzględnione przez Sąd już przy rozłożeniu zasądzonego świadczenia na raty, jest w stanie ponieść jedynie część kosztów niniejszego procesu, tj. kwotę 217,00 zł, stanowiąca sumę uiszczonej przez powoda opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100,00 zł i część należnej powodowi stawki minimalnej kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 100,00 zł. Ponadto za częściowym obciążeniem pozwanej kosztami postępowania przemawia również – co wyżej już wskazano – jej postawa. Z w/w względów Sąd odstąpił od obciążania pozwanej kosztami procesu w pozostałej części.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Anna Stolarska
Data wytworzenia informacji: