Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Nc 43/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-06-19

Sygn. akt I 1 Nc 43/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Marta Miłosz

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko E. K.

o zapłatę

postanawia

1.  na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. uchylić postanowienie referendarza sądowego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w przedmiocie nadania nakazowi zapłaty z dnia 3 marca 2014 r. wydanemu w sprawie sygn. akt I 1 Nc 43/14 klauzuli wykonalności;

2.  oddalić wniosek powoda z dnia 9 lipca 2014 r. o nadanie nakazowi zapłaty z dnia 3 marca 2014 r. wydanemu w sprawie sygn. akt I 1 Nc 43/14 klauzuli wykonalności

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2014 r. referendarz sądowy nadał nakazowi zapłaty z dnia 3 marca 2014 r. wydanemu w sprawie sygn. akt I 1 Nc 43/14 klauzulę wykonalności

W piśmie z dnia 18 maja 2018 r. pozwana podniosła, że nakaz zapłaty, wobec braku skutecznego doręczenia, nie uprawomocnił się, nie jest zatem tytułem egzekucyjnym. Pozwana podniosła, że doręczenie nakazu zapłaty nastąpiło na adres, pod którym nie zamieszkiwała.

Sąd zważył, co następuje:

Odpis nakazu zapłaty doręczony został pozwanej na adres: ul. (...), (...)-(...) G.. Jak wynika z przedłożonych przez pozwaną dokumentów w postaci kserokopii dowodu osobistego pozwanej, umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 5 lutego 2010 r., umowy najmu lokalu mieszkalnego z dnia 5 maja 2014 r. a nadto skierowania do lokalu z dnia 26 lutego 2014 r. wydanego przez Prezydenta Miasta G., pozwana od roku 2011 zamieszkiwała pod adresem: ul. (...), (...)-(...) G. zaś w dacie doręczenia odpisu nakazu, pozwana zamieszkiwała pod adresem: ul. (...), (...)-(...) G..

Analizując prawidłowość doręczenia pozwanej nakazu zapłaty w trybie art. 139 § 2 k.p.c. należy podzielić stanowisko, że w sprawie nie nastąpiło prawidłowe doręczenie jej nakazu zapłaty, a w konsekwencji, aby zaczął biec termin do jego zaskarżenia. Skutkiem jest to, że nakaz zapłaty nie uprawomocnił się i brak jest podstaw do nadania mu klauzuli wykonalności.

Zgodnie z przepisem 782 § 2 k.p.c. nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Nie budzi jednak wątpliwości, że warunkiem koniecznym, aby nakaz zapłaty się uprawomocnił jest dokonanie jego prawidłowego doręczenia pozwanemu, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, o czym w sposób niewątpliwy świadczą dokumenty złożone przez pozwaną do akt.

W uwagi na powyższe, na podstawie art. art. 359 § 1 k.p.c. Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

O oddaleniu wniosku o nadanie przedmiotowemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt. 1 1 a contrario.

Sygn. akt I 1 Nc 43/14

ZARZĄDZENIE

Dnia 19 czerwca 2018 r.

1.  Odnotować w Repertorium;

2.  Odnotować w systemie aktualny adres pozwanej wskazany w piśmie z 18.05.2018 r.;

3.  odpis postanowienia doręczyć: pełnomocnikowi powoda wraz z odpisem pisma pozwanej z 18.05.2018 r. i jego załącznikami oraz pełnomocnikowi pozwanej,

4.  sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 3 marca 2014 r. uznać za wniesiony w terminie i bez braków formalnych;

5.  sprawę wpisać do repertorium C i przedłożyć do rąk własnych sędziego z wpływem lub za 10 dni z z.p.o.

SSR Marta Miłosz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Franków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: